SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova
u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 32/14 i 35/15) u članku 1. stavku 1. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki 1., iza riječi »nakon 1. siječnja 2013. godine« dodaje se zarez i riječi »osim ako je najmoprimac Hrvatski branitelj iz domovinskog rata - dragovoljac koji je sudjelovao u domovinskom ratu najmanje 1 godinu, uz uvjet da je koristio stan u vlasništvu Grada Malog Lošinja po drugoj pravnoj osnovi i to bez prekida, a vrijeme iz prijašnjeg Ugovora o najmu stana na području Grada Malog Lošinja uračunava se u rok od 10 godina propisan u stavku 1. ovog članka;«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 19. riječi: »za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša« brišu se.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-01/19-01/101

Ur. broj: 2213/01-01-20

Mali Lošinj, 6. travnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr