SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
OPĆINA LOPAR

6.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13.,73/17, 14/19 i 98/19) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 35/18) Općinski načelnik donosi

Z A K L J U Č A K
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
ZA 2019. GODINU

I.

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom komunalnog poduzeća Lopar Vrutak d.o.o., Lopar 381/a, OIB: 46240349814 za 2019. godinu.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz točke I.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-02-20-01

Lopar, 26. ožujka 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Borić, v. r.

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) Lopar Vrutak d.o.o. iz Lopara, Lopar 381/a, OIB: 46240349814 donosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom

1. Uvod

Prema članku 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Lopar sastavilo je Izvješće u ime Općine Lopar.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) određeno je da jedinice lokalne samouprave dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenjem otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (»Narodne novine« br. 3/17).

Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnog otpada, a regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ili u više lokalnih jedinica koje mogu imati zajednički Plan gospodarenja otpadom.

Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne Novine 94/13 i 73/17) Općina Lopar je usvojila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. - 2022. godine dana 27. veljače 2018. godine. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/18)

2. Osnovni podaci o općini

Lopar je općina u Primorsko-goranskoj županiji, a nalazi se na sjeverozapadnoj strani otoka Raba i ima površinu od 26 km2.

U općini je samo jedno naselje - Lopar.

Općina Lopar je po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine imala 1263 stanovnika.

Uslugu sakupljanja i odvoza otpada na području općine Lopar obavlja tvrtka Lopar Vrutak d.o.o.

3. Načela i ciljevi iz propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uređeno je:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13 i 73/17)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 117/17)

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17)

- Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN broj 130/05)

- Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN broj 03/17)

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđuje se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količine otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstva otpada.

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

1. Načelo onečišćivač plaća -proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2. Načelo blizine - obrada otpada mora se obavljati na najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. Načelo samodostatnosti - gospodarenja otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. Načelo sljedljivosti - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

1. Sprječavanje nastanka otpada

2. Priprema za ponovnu uporabu

3. Recikliranje

4. Drugi postupci oporaba npr. energetska oporaba i

5. Zbrinjavanje otpada

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

1. Rizik onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti

2. Pojava neugode uzrokovanje bukom i/ili mirisom

3. Štetan utjecaj na područja kulturno-povijesni, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa,

4. Nastajanje eksplozije ili požara

4. Obveze u gospodarenju otpadom na lokalnoj razini koje proizlaze iz propisa

Županije su dužne na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom, a više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svojem području osigurati:

- Javnu uslugu prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) otpada te miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada,

- Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada,

- Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu i uklanjanje tako odbačenog otpada

- Provedbu Plana gospodarenja otpadom

- Donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS

- Provođenje izobrazno - informativne aktivnosti na svom području i

- Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

JLS dužna je osigurati provedbu tih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada, a dužna je i sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

5. Plan gospodarenja otpadom Općine Lopar

Plan gospodarenja otpadom Općine Lopar za razdoblje 2017.- 2022. godine izradila je tvrtka Ekoadria d.o.o., Boškovićev uspon 16, 52100 Pula. Isti je usvojen 27.02.2018. godine od strane općinskog vijeća Općine Lopar.

Plan je objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« 09.03.2018. godine (SNPGŽ 6/18).

5.1. Pregled ciljeva u gospodarenju komunalnim otpadom i BKO i usporedba s trenutnim stanjem

Cilj 5.1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu.

Komunalno društvo na području Općine je u 2015. godini prikupilo je ukupno 2.811,84 t komunalnog otpada (prije odvajanja korisnih kategorija otpada). Uzimajući taj podatak možemo procijeniti kako bi ciljna vrijednost smanjenja proizvodnje komunalnog otpada za 5% do 2022. godine iznosila 2.671,25 t komunalnog otpada.

Komunalno društvo na području Općine Lopar u 2019. godini prikupilo je 1.464,62 t komunalnog otpada. Dio navedene količine je procijenjena vrijednost za siječanj i veljaču a ostatak je podatak vaganih količina sa pretovarne stanice Sorinj.

Cilj 5.1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, bio otpad i dr.)

Na području Općine odvojeno se prikuplja papir i karton, plastika, staklo, biorazgradivi otpad, metal, EE otpad. Uzme li se podatak kako je u 2015. godini na području Općine proizvedena ukupna količina komunalnog otpada od 2.811,84 t (prije odvajanja korisnih kategorija otpada), može se procijeniti kako bi ciljna vrijednost odvojenog prikupljanja komunalnog otpada od 60% do 2022. godine iznosila 1.687,10 t komunalnog otpada.

Komunalno društvo na području Općine Lopar u 2019. godini odvojeno je prikupilo 45% selektiranog otpada.

Cilj 5.1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.

Komunalno društvo na području Općine je u 2015. godini proizvedeno ukupno 2.811,84 t komunalnog otpada. Uzimajući u obzir podatak da udio biootpada u MKO iznosi 37% (prije odvajanja korisnih kategorija otpada) možemo pretpostaviti da je količina biootpada prikupljena na području Općine u 2015. godini u sklopu MKO iznosila 1.040,38 t. Ciljna vrijednost odvojenog prikupljanja bio otpada ili izdvajanja bio otpada iz MKO do 2022. godine iznosi 416,15 t.

Komunalno društvo na području Općine Lopar u 2019. godini prikupilo je 254,48 t bio otpada.

Cilj 5.1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Na području Općine je u 2015. godini proizvedeno ukupno 2.811,84 t komunalnog otpada (prije odvajanja korisnih kategorija otpada). Sagledavajući cilj maksimalnog odlaganja 25% mase proizvedenog komunalnog otpada do 2022. godine može se procijeniti kako bi za dostizanje planiranog cilja bilo potrebno odložiti maksimalno 702,96 t proizvedenog komunalnog otpada.

Komunalno društvo na području Općine Lopar u 2019. godini na deponij Sorinj privremeno je odloženo 256,79 t dok je odvezeno i na ŽCGO Marišćina zbrinuto 542,10 t (vagano na pretovarnoj stanici). Dodatno objašnjeno u točki 6.7.

6. Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području općine u 2019. godini.

Općina Lopar je dana 27.02.2018. godine donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Plan je objavljen u »Službenim novinama Primorske goranske županije« 09.03.2018. godine (SNPGŽ 6/18)

Prikupljanje otpada na području Općine Lopar obavlja komunalno trgovačko društvo Lopar Vrutak d.o.o. koje se uz druge djelatnosti, bavi i poslovima sakupljanja i odvoza neopasnog otpada.

Komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. u 2017. godini upisano je u očevidnik prijevoznika otpada pod brojem PRV-2052 i u očevidnik reciklažnih dvorišta pod brojem REC-98.

6.1. Sakupljanje otpada

Za skupljanje i odvoz otpada na području Općine Lopar koristi se 5 specijaliziranih vozila od toga 2 vozila opremljena su s potisnom pločom za sabijanje otpada, 2 su otvorena kipera i jedan je kiper s grajferom za prikupljanje i odvoz krupnog otpada.

Vozila s potisnom pločom i vozilo s grajferom opremljeni su opremom za evidenciju pražnjenja otpada (čipirane kante) kojima se prikupljaju spremnici od 120l, 240l i 740 l za miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, staklo, plastiku i papir.

U 2018. godini nabavljen je 751 spremnik za miješani komunalni otpad s ugrađenim RFID transponderom.

U 2019. godini nabavljeno je još 439 spremnika od 80 l, 120 l, 240 l i 50 spremnika od 770 l za miješani komunalni otpad s ugrađenim RFID transponderom.

U tablici 1. prikazane su količine prikupljenog otpada za 2015., 2016., 2017. 2018 i 2019 godinu. Količine navedene u Tablici 1. dobivene su procjenom

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

6.2. Oprema za odvojeno sakupljanje otpada

Komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. od osnutka sustavno ulaže u opremu za selektivno prikupljanje otpada. Zaključno s krajem 2019. godine Lopar Vrutak d.o.o. raspolaže s navedenim vozilima iz točke 6.1. ovog Izvješća.

U 80% kućanstava podijeljene su posude za selektivno sakupljanje otpada (staklo, plastika, papir i karton te bio razgradivi otpad) odnosno 454 kompleta a 99% kućanstava od prije posjeduju posude za MKO. Ostatak posuda za selektivno prikupljanje otpada u planu je nabaviti putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a do realizacije odnosno do okončanja nabavke posuda korisnicima koji nemaju posude podijeljene su vrećice za selektivno prikupljanje otpada.

U 2019. godini kupljeno je 9 komada kontejnera od 1,1 m3 za staklo, 10 komada kontejnera od 1,1 m3 za pet ambalažu, 10 komada kontejnera od 1,1 m3 za papir i 95 komada kompostera za biootpad.

Gospodarski subjekti na području Općine Lopar opremljeni su posudama za selektivno sakupljanje otpada sukladno djelatnostima koje obavljaju.

Od sredine 2017. godine Društvo posjeduje i mobilno reciklažno dvorište koje je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta pod brojem REC-98.

Na području Općine Lopar postavljena tijekom 2019. postavljena su i 3 polupodzemna spremnika.

6.3. Učestalost odvoza

Odvoz komunalnog otpada vrši se temeljem članka 11. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SNPGŽ 02/18) donesene od Vijeća Općine Lopar, te kalendara odvoza miješanog komunalnog otpada i kalendara odvoza selektivnog otpada.

Selektivno prikupljeni otpad odvozi se ovisno o povećanju broja korisnika te se stoga u ljetnim mjesecima češće odvozi i to kako slijedi: bio otpad svaki utorak, plastika svaki ponedjeljak i četvrtak, staklo svaku srijedu te papir i karton svaki petak u mjesecu.

U zimskim mjesecima kada pada broj korisnika selektivno prikupljeni otpad odvozi se po sljedećem rasporedu: bio otpad utorkom, staklo svaku drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, papir i karton svaki prvi i treći petak u mjesecu te plastika svaki drugi i četvrti petak u mjesecu.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada sakuplja se na zahtjev građana tijekom cijele godine.

6.4. Projekt odvojenog sakupljanja otpada

Na području Općine Lopar se od 2015. godine vrši odvoz selektivno prikupljenog otpada te komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. samostalno ili u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša provodi edukativne akcije te dijeli promotivne letke o potrebi odvajanja otpada.

6.5. Pokrivenost kućanstava i broja stanovnika sakupljanjem otpada

Na području Općine Lopar svi objekti obuhvaćeni su sakupljanjem otpada.

Posude za selektivno prikupljanje otpada podijeljene su kod 80% kućanstava, a ostatku korisnika podijeljene su vrećice za selektivno sakupljanje otpada do nabavki posuda te je na taj način omogućeno prikupljanje selektivnog otpada od vrata do vrata.

6.6. Uvođenje sustava naplate prema količini predanog otpada

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnog otpada (NN 50/17) Lopar Vrutak d.o.o. je započeo pripremu za usklađivanje i potpunu primjenu sustava naplate prema količini predanog otpada.

Prije pune primjene sustava, bilo je potrebno omogućiti svakom pojedinom korisniku pristup spremniku za miješani komunalni i bio otpad, s čipom koji će evidentirati svako pražnjenje pri čemu bi se omogućilo načelo »onečišćivač plaća«. Puna primjena sustava započela je 01.01.2019. godine.

6.7. Odložena količina otpada/predana na ŽCGO Marišćina

Zaključno s 31. prosinca 2019. godine na ŽCGO Marišćina odloženo je 542.410,40 kg miješanog komunalnog otpada.

Komunalno društvo na području Općine Lopar u 2019. godini na deponij Sorinj privremeno je odložilo 256.789,60 kg dok je odvezeno i zbrinuto na ŽCGO Marišćina, 542.410,40 kg. Razlog zašto sav otpad nije odvezen na ŽCGO je tehničke prirode - problemi u početnom radu pretovarne stanice.

U više navrata tokom zimskih mjeseci zbog vremenskih neprilika (zatvorena cesta, ne vozi trajekt) nije bilo mogućnosti odvesti poluprikolicu s otoka, a na raspolaganje od ŽCGO Marišćina dana je samo jedna poluprikolica (uvjeti za rad s više od jedne poluprikolice nisu bili mogući obzirom na radove na izgradnji pretovarne stanice, manjka manipulativnog prostora i općenito iznimno nepovoljnih uvjeta pretovara otpada u poluprikolicu). To još jedan razlog zašto se dio otpada privremeno deponirao na odlagalištu.

6.8. Količina otpada upućenog oporabiteljima

Lopar Vrutak d.o.o. selektivno prikupljeni ili reciklabilni otpad predaje odvojeno na pretovarnoj stanici Sorinj na daljnje postupanje poduzeću Dundovo d.o.o.

Količina otpada upućenog oporabiteljima navedena je u Tablici 1. ove Izjave.

7. Postojeća i planirana građevina za gospodarenje otpadom i lokacijama odbačenog otpada

Do prosinca 2017. godine otpad se odvozio i deponirao na odlagalište otpada Sorinj kojim je upravljala tvrtka Dundovo d.o.o. a od tada se dio privremeno deponirao na deponij Sorinj a dio se odvozio na ŽCGO Marišćina.. U 2019. godini samo u siječnju i veljači se dio otpada privremeno deponirao zbog tehničkih problema sa pretovarnom stanicom a otpad u ostalim mjesecima je odvezen na ŽCGO Marišćina.

7.1. Podaci o reciklažnom dvorištu

Lopar Vrutak d.o.o. posjeduje jedno mobilno reciklažno dvorište koje je sukladno zakonu upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta pod brojem REC-98.

7.2. Podaci o pretovarnim stanicama

Pretovarnu stanicu za potrebe pretovara otpada s područja cijelog otoka Raba izgradilo je poduzeće Dundovo d.o.o. iz Raba te je ista započela s radom krajem 2018. godine uz tehničke poteškoće koje su uzorkovale povremene prekide u radu. Nesmetan i neprekinuti rad počeo je u ožujku 2019. godine.

7.3. Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o uklanjanju

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obveza jedinice lokalne samouprave je sprječavanje odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanja tako odbačenog otpada.

Odsjek za komunalne poslove Općine Lopar provodi kontrolu o pojavi divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom. Stanja sa pojavom divljih odlagališta prati komunalna redarstvo Općine Lopar.

7.4. Provedena izobrazno-informativne aktivnosti

Komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. u suradnji s osnovnom školom i dječjim vrtićem svake godine organizira prikupljanje starog papira kako bi se djecu od najranije dobi educiralo o potrebi odvajanja otpada.

Povodom Dana planete Zemlje koji se u čitavom svijetu obilježava 22. travnja, Lopar Vrutak d.o.o. organizira edukativne predstave za učenike osnovne škole i djecu iz dječjeg vrtića.

Za sve građene organiziraju se sudjelovanja u akciji »Neka školji budu bolji« pri čemu se sakuplja i uklanja otpad iz okoliša.

8. Financijsko poslovanje davatelja usluge - Lopar Vrutak d.o.o.

U tablici broj 2. nalazi se pregled financijskog poslovanja za djelatnost odvoza otpada od 2015. do 2019. godine.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

U 2019. godini u djelatnosti odvoza otpada prosječno je radilo 10 radnika.

Od 01.01.2019. godine stupio je na snagu novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Izvještaj sastavio: Saša Škarić

LOPAR VRUTAK d.o.o.

Zdenko Jakuc, dipl.ing. el., Direktor

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2134&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr