SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
GRAD KRK

5.

Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/ 19), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19 i 98/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18) i članka 19. Statuta Gradske knjižnice Krk, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk

I.

IVANČICA JUSTINIĆ, prof., iz Dobrinja, Dobrinj 100, imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice Krk, na vrijeme od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Natječajno povjerenstvo Gradskog vijeća za provedbu Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk objavilo je u »Narodnim novinama« broj 13/20 od 31.1.2020. godine i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Krk, Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk.

Nadalje, utvrđuje se da je o raspisivanju predmetnog natječaja u dnevnom tisku - Novi list d.d. Rijeka objavljena Obavijest dana 2. veljače 2020. godine.

U otvorenom roku od 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«, tj. do 17. veljače 2020. godine, prispjela jedna prijava i to od kandidatkinje Ivančice Justinić iz Dobrinja, Dobrinj 100.

Na sjednici Natječajnog povjerenstva održanoj dana 21. veljače 2020. godine, pristupilo se otvaranju prijava pristiglih na natječaj i utvrdilo da je prijavu na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice podnijela samo jedna kandidatkinja, Ivančica Justinić iz Dobrinja,.Dobrinj 100.

Nadalje, Natječajno povjerenstvo je utvrdilo da je prijava pristigla u natječajnom roku i da su uz prijavu kandidatinje Ivančice Justinić priloženi svi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije Natječajno povjerenstvo ocjenjuje da prijava kandidatkinje udovoljava svim formalnim uvjetima Natječaja te je odlučilo predložiti Ivančicu Justinić za ravnateljicu Gradske knjižnice Krk za naredno četverogodišnje razdoblje. Njezin program obuhvaća dosadašnje djelovanje Ustanove s prijedlogom i planom budućih aktivnosti, u skladu sa Statutom ustanove. Prijedlog programa potvrđuje njezino dugogodišnje iskustvo i rad u području knjižničarstva te dokazuje kompetencije i sposobnosti u organiziranju poslovanja knjižnične djelatnosti.

O otvaranju prispjelih prijava na raspisani Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk sastavljen Zapisnik Natječajnog povjerenstva od 21. veljače 2020. godine koji se prilaže Prijedlogu odluke o imenovanju, ali nije predmet objave.

Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk podržan je i od strane Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka što se potvrđuje priloženim Zapisnikom sjednice Odbora, održane 3. ožujka 2020. godine, ali nije predmet objave.

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 02. ožujka 2020. godine, također podržan je Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk, te se isti Prijedlog sukladno odredbama uvodnih propisa upućuje Gradskom Vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ove odluke.

Klasa: 025-04/19-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-20-14

Krk, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr