SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja, reda, mira i čistoće, uvjeti upravljanja grobljem, te vođenje grobnih očevidnika.

Članak 2.

Groblja na području Grada Krka su: Krk, Kornić, Vrh, Pinezić (Sv. Fuska), Poljica i Linardić-Milohnić.

Grad Krk vlasnik je groblja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Grobljima na području Grada Krka upravlja trgovačko društvo VECLA d.o.o., iz Krka, Lukobran 5, OIB: 33825903375 (u nastavku teksta: Uprava groblja).

Upravljanje grobljem podrazumijeva: dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje i održavanje groblja.

Članak 4.

U smislu ove Odluke, groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i prateći objekti.

Pratećim objektima u smislu ove Odluke smatraju se mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj pokojnika, sanitarni čvor i sl.

Pod opremom grobnog mjesta smatra se nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda i sl.

Oprema grobnog mjesta iz stavka 3. ovoga članka smatra se nekretninom i vlasništvo je korisnika grobnog mjesta, a vlasništvo istih može se prenositi sukladno zakonu kojim se uređuju groblja i posebnim propisima.

Groblje ima kao zajedničku kosturnicu posebni prostor gdje se pohranjuju kosti iz grobova koji se prekopavaju.

Članak 5.

Na grobljima iz članka 2. ove Odluke, ukapaju se u pravilu umrli koji su imali prebivalište na području Grada Krka.

Pokojnika se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Pokojnika se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uz prethodno mišljenje sanitarne inspekcije.

Članak 6.

Obred ukopa vrši se na temelju volje pokojnika, njegove bliže rodbine ili osobe koja se brine o ukopu pokojnika.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili uobičajenim spomenima.

Vjerski obredi na groblju vrše se u skladu s propisima o vjerskim zajednicama.

II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 7.

Grobnim se mjestom, u smislu ove Odluke smatra pojedinačni, opći grob, obiteljski grob, grobnica, niša za lijes te niša za urnu.

Članak 8.

Uprava groblja, na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, o čemu donosi rješenje.

Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje donosi se kod svake promjene korisnika grobnog mjesta.

Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prihod je Proračuna Grada Krka, kao vlasnika Groblja, te se ista koristi za financiranje izgradnje i rekonstrukcije groblja na području Grada Krka.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Prihod ostvaren ovom naknadom služi isključivo za financiranje upravljanja, uređenja i održavanja groblja.

Pod održavanjem i uređenjem groblja smatra se:

- uređenje i održavanje puteva i staza,

- uređenje zelenih površina,

- uređenje i održavanje mrtvačnice te drugih objekata vezanih za pogrebne poslove i

- uređenje i održavanje vanjskog ogradnog zida groblja.

Odluku o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i o visini godišnje naknade, donosi Uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim odlukom Gradskog vijeća.

Članak 9.

Pojedinačni, opći grob i obiteljski grob dodijeljuju se na korištenje, u pravilu, u času nastale potrebe za ukopom.

Pojedinačni, opći grob ili obiteljski grob može se dodijeliti i prije potrebe za ukopom, ako se namjerava graditi grobnica, kapelica ili odgovarajući spomenik, uz prethodno mišljenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, neće se dodijeliti na korištenje osobi koja je korisnik obiteljskog groba ili grobnice koji nisu popunjeni, a nalaze se na groblju navedenom u članku 2. ove Odluke.

Članak 10.

Pravo ukopa pored korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta u smislu ove Odluke smatraju se: bračni ili izvanbračni drug korisnika, potomci i posvojena djeca, kao i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te njegovi roditelji.

Korisnik može korištenje groba ugovorom ustupiti trećim osobama koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Krka te koje nisu evidentirane kao korisnici drugog grobnog mjesta, osim u slučaju ako je grobno mjesto kojeg je korisnik treća osoba popunjeno.

Ugovor o ustupanju korištenja grobnog mjesta iz stavka 3. ovog članka, korisnik mora dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 11.

Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u smislu ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost svih korisnika groba.

III. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 12.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim odlukom Gradskog vijeća.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema:

- vrsti grobnog mjesta,

- lokaciji groblja,

- lokaciji grobnog mjesta na groblju i

- veličini grobnog mjesta.

Članak 13.

Za korištenje općeg groba za umrle na području Grada Krka ne plaća se naknada za grobno mjesto.

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnju grobnu naknadu za održavanje groblja korisnici plaćaju u pravilu, jednom godišnje.

Uprava groblja dužna je uplatnice za plaćanje godišnje grobne naknade dostavljati osobi koja je u grobni očevidnik upisana kao korisnik ili drugoj osobi koju je odredio korisnik.

U slučaju sukorisništva grobnog mjesta, uplatnica se dostavlja svakom od sukorisnika sukladno udjelu u pravu korištenja grobnog mjesta, osim ako se sukorisnici na temelju sporazuma s ovjerenim potpisima ne dogovore drugačije te isti dostave Upravi groblja.

Članak 14.

U slučaju neredovitog plaćanja godišnje naknade, korisnik grobnog mjesta dužan je podmiriti zaostala dugovanja sa zakonskom kamatom.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu ili nišu.

Uprava groblja dužna je odluku i popis napuštenih grobova objaviti na oglasnoj ploči groblja i na mrežnim stranicama Uprave groblja. Objava mora biti na oglasnoj ploči najduže do 6 mjeseci.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA

Članak 15.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu ili nišu.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti i prije proteka od 15 godina od posljednjeg ukopa u slučaju da na općem polju ponestane slobodnih grobnih mjesta, ali ne prije navršenih 10 godina od ukopa.

Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne dozvoljavaju daljnji ukop.

Popunjenost grobnog mjesta utvrđuje Uprava groblja.

Članak 16.

Grobno mjesto za trajne grobove daje se na korištenje na neodređeno vrijeme, na temelju rješenja.

Članak 17.

Uprava groblja određuje redovito prekapanje (ekshumaciju) općih grobova nakon isteka roka korištenja grobnih mjesta iz članka 15. stavka 2. ove Odluke.

Namjeru prekapanja Uprava groblja dužna je javno objaviti. Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Uprava groblja je ovlaštena ukloniti sve neuklonjene spomenike i druge predmete.

Članak 18.

Posmrtni ostaci pokojnika iz grobova što se prekapaju moraju se pohraniti u zajedničku kosturnicu, ukoliko zainteresirane osobe ne odluče da se pokopaju na drugom mjestu.

Članak 19.

Gradsko vijeće Grada Krka donosi odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta.

Gradsko vijeće Grada Krka donosi odluku o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA, REDA, MIRA I ČISTOĆE

Članak 20.

Održavanje groblja na području Grada Krka obavlja Uprava groblja koja je dužna voditi brigu o redu, miru, i čistoći groblja.

Pod održavanjem groblja, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se održavanje puteva i staza, održavanje zelenih površina, održavanje objekata vezanih za pogrebne poslove.

Groblja se uređuju i održavaju sukladno estetskim zahtjevima, proizašlim iz pieteta prema umrlima.

Plan rasporeda grobova određuje Uprava groblja za svako groblje posebno.

Plan mora sadržavati:

- raspored grobnih polja,

- raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih mjesta i njihove površine te grafički prikaz njihovog rasporeda.

Primjerak plana pohranjuje se i na elektroničkom mediju.

Groblje mora biti ograđeno i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.

Svi grobovi i grobnice moraju se urediti i održavati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima na način da groblje i prateće građevine sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, budu uredni i čisti te u funkcionalnom smislu ispravni.

Članak 21.

Korisnik je dužan održavati grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i / ili posjetitelja groblja.

Korisnik niše pored obveze iz stavka 1. ovog članka, obvezan je održavati dijelove prostora koji povezuju nišu sa nišama ostalih korisnika u istome bloku (krovna ploča, fasadna ploča, nosivi zid i slično).

Članak 22.

Groblje je otvoreno za posjet građana u siječnju, veljači, studenom i prosincu u vremenu od 08,00 do 17,00 sati, u ožujku, travnju, rujnu i listopadu u vremenu od 07,00 do 19,00 te u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu u vremenu od 6,00 do 21,00 sat.

Građanin je dužan na groblju održavati potpuni mir i postupati s dužnim poštovanjem prema pokojnicima.

Građanin je dužan pridržavati se naloga i uputa Uprave groblja koja se odnose na održavanje reda i mira na grobljima.

Djeca mogu posjećivati groblje samo uz pratnju odraslih osoba.

Članak 23.

Na groblju je zabranjeno:

a) onečišćavati grobove, puteve, staze i uređaje,

b) obavljati bilo kakvu trgovinu,

c) bez odobrenja Uprave groblja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije predviđeno za posjete,

d) bukom narušavati mir na groblju,

e) dovoditi pse i druge životinje,

f) gaziti po grobovima i nasadima i oštećavati grobove, spomenike, nadgrobne znakove klupe i drugu opremu,

g) pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

h) trgati i odnositi cvijeće s grobova, iz cvijećnjaka i parka na groblju,

i) oštećivati ogradu groblja,

j) postavljati neprikladne slike, natpise i drugo.

Članak 24.

Ukop se obavlja od mjeseca listopada do uključivo ožujka u pravilu između 10,00 i 17,00 sati, a u ostalim mjesecima između 9,00 i 19,00.

Članak 25.

Tijelo pokojnika ima se čim prije, a najkasnije 12 sati poslije smrti, prenijeti na groblje u za to određene prostorije sve do izlaganja u mrtvačnici radi ukopa.

Tijelo pokojnika u mjestima čija groblja nemaju za to izgrađene prostorije može se držati do pokopa u kući pokojnika, najduže 24 sata poslije smrti.

Prijenos odnosno prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje radi pokopa mora se izvršiti u zatvorenom lijesu (mrtvačkom kovčegu).

Lijes mora biti izrađen od prikladnog materijala, na način da mora biti čvrst i nepropustan.

Lijes u kojem se pokapa mrtvac u izgrađenu grobnicu ili nišu mora biti dvostruk (limeni i drveni).

Ukop u grob na općem polju vrši se isključivo u drvenom lijesu.

Članak 26.

Prijenos pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje radi ukopa obavlja se specijalnim vozilom.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, kada se uz prijenos pokojnika obavlja pogrebni obred, prijenos se vrši na uobičajen način (nošenje kovčega, prijevozom na kolicima i sl.)

Poslove iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu vršiti pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti uz uvjet da posjeduju poslovni i radni prostor, opremu, vozila i djelatnike za istu.

Članak 27.

Pokojnik se ne smije primiti u mrtvačnicu bez odobrenja za ukop.

Ako u mrtvačnicu bude donesen pokojnik bez urednog odobrenja za ukop, Uprava groblja će odrediti da se izloži u mrtvačnici i o tome odmah obavijestiti nadležnu inspekciju.

Zabranjeno je vršenje posmrtnih svečanosti nad otvorenim lijesom.

Tijelo pokojnika može biti izloženo u mrtvačnici samo u lijesu i mora biti odjeveno.

Tijelo pokojnika ostaje najmanje 24 sata poslije smrti na promatranju, a pokop se u pravilu vrši najkasnije 48 sati od trenutka smrti.

Članak 28.

Privremeni ukop u privatnu grobnicu može uslijediti samo temeljem prethodnog odobrenja korisnika grobnice.

Svaki privremeni ukop se mora evidentirati.

Prijenos privremeno ukopanog u grob predviđen za konačni pokop može se izvršiti samo na temelju odobrenja nadležne sanitarne inspekcije.

Članak 29.

Urna (žara) s pepelom pokojnika pohranjuje se u pravilu, u zakupljena grobna mjesta.

Članak 30.

Ako se prigodom ukopa moraju pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika na grobu ili grobnici u koju se vrši ukop odnosno na okolnim grobovima i grobnicama, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev vrši ukop.

Odluku o potrebi i opsegu pomicanja spomenika iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava groblja.

Članak 31.

Groblje mora imati zajedničku kosturnicu - posebni prostor na prikladnom mjestu, u koju se odlažu kosti iz grobova što se prekapaju.

Za pohranjivanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirana osoba može zatražiti da se kosti pokojnika ne pohrane u zajedničku kosturnicu, već posebni grob.

Članak 32.

Mrtvačnica mora imati prostoriju za izlaganje pokojnika.

Mrtvačnice i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 33.

Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega držati urednim, pazeći da se pri tome ne oštete susjedni grobovi.

Na groblju se u pravilu sadi cvijeće i ukrasno bilje.

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim. Ako unatoč pozivu, korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja će ga urediti na trošak korisnika.

Svaki se grob mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Članak 34.

O oblikovanju nadgrobne ploče, spomenika i natpisa, kao i o uređenju groba, odlučuje sam korisnik groba, pridržavajući se pri tome plana uređenja groblja.

Članak 35.

Za izvođenje svih radova na grobnom mjestu (gradnju i preinaku grobnog mjesta, postava klupe, gravura, postava grobne galanterije, postava nadgrobnih elemenata, građevinski i klesarski radovi) potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Upravi groblja plaća se naknada u svezi gradnje i preinake iz stavka 1. ovoga članka (utrošak vode, utrošak električne energije, odvoz otpada i slično) u paušalnom iznosu koji utvrđuje Uprava groblja.

Za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka korisnik je dužan Upravi groblja dostaviti zahtjev korisnika grobnog mjesta, vlastoručno potpisan, s naznačenim OIB- om korisnika.

Ako ima više korisnika grobnog mjesta za izvođenje građevinskih radova potrebna je pisana suglasnost svih korisnika, a iznimno ako sukorisnici ne daju suglasnost, korisnik može izvoditi radove i bez njihove suglasnosti uz obvezno prilaganje javnobilježničke izjave kojom prihvaća odgovornost prema ostalim sukorisnicima.

Radi osiguravanja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

- početak i završetak radova prijaviti Upravi groblja,

- radove izvoditi tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane koje odredi Uprava groblja,

- građevni material (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati na groblju samo za vrijeme izvođenje radova,

- u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, grobno mjesto i okoliš dovesti u prijašnje stanje odnosno ostaviti ih urednima i čistima,

- prevoziti materijal u vrijeme te putevima i stazama koje odredi Uprava groblja,

- vodu na groblju isključivo koristiti u svrhu radova i održavanja grobnih mjesta te izljevna mjesta ostavljati urednima,

- ako izvođač ne uredi gradilište, učinit će to na njegov trošak Uprava groblja,

- Uprava groblja može, u određene dane ili određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja,

- Uprava groblja zabraniti će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

Članak 36.

Nadgrobni spomenik mora biti izgrađen od trajnog materijala (kamen, beton, legura i sl.), a po veličini i načinu obrade koji je u skladu s okolišem, o čemu odlučuje Uprava groblja.

VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 37.

Uprava groblja je obvezna grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema pokojnicima.

Članak 38.

Uprava groblja brine se da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Ako groblje nema Položajni plan grobnih mjesta i grobnica Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana donijeti Položajni plan, koji mora biti prilagođen postojećem stanju rasporeda grobnih mjesta na groblju.

Članak 39.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, dužna je pravovremeno obavijestiti Grad o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja groblja.

Članak 40.

Nadgrobni spomenik od osobite umjetničke i povijesne vrijednosti te grob zaslužnih pokojnika pod posebnom su zaštitom Uprave groblja.

Članak 41.

Uređenje i održavanje spomenika i spomen obilježja (zajednička grobnica poginulih građana Velike Britanije, poginulih branitelja Domovinskog rata i druge) obaveza

je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Grada Krka.

Članak 42.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vrši sanitarna inspekcija Primorsko-goranske županije i Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Članak 43.

Pitanja koja se odnose na uređenje i održavanje groblja, a nisu obuhvaćena ovom Odlukom regulirat će se posebnim Pravilnikom o grobnom redu koji donosi Uprava groblja.

Članak 44.

Uprava groblja je dužna voditi grobne evidencije (grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba i registar umrlih osoba) za svako groblje posebno.

Sastavni dio očevidnika iz stavka 1. ovog članka je i položajni plan grobnih mjesta i grobnica

Uz izvornik registra umrlih osoba vodi se i drugi primjerak grobnog očevidnika računalnom tehnikom i to na način da sadržaj rubrika i podataka mora biti istovjetan izvorniku koji se vodi ručno.

Podaci drugog primjerka grobnog očevidnika pohranjuju se na CD-mediju u najmanje dva primjerka.

Izvornik grobnog očevidnika iz stavka 4. ovog članka čuva Uprava groblja, a drugi primjerak Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Izvornik i drugi primjerak grobnog očevidnika ne smiju se čuvati u istoj zgradi.

Akti iz stavka 1. ovog članka moraju se pohraniti i trajno čuvati.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. korisnik grobnog mjesta ako postupa suprotno članku 21. stavku 1. Odluke,

2. korisnik grobne niše ako postupa suprotno članku 21. stavku 2. Odluke,

3. osoba koja se ne pridržava zabrane iz članka 23. Odluke,

4. osoba koja ne postupi prema članku 35. stavku 1. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000.00 kuna kaznit će se pravna osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., i 4. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ovoga članka.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako počini prekršaj iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/99 i 32/06).

Članak 47.

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo nastavit će obavljati poslove Uprave groblja do trenutka preuzimanja istih od strane TD Vecle d.o.o. Krk.

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/20-05/05

Ur. broj: 2142/01-01-20-7

Krk, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr