SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
GRAD KRK

2.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donijelo je

IZMJENE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA KRKA

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka (Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/09, 13/13, 3/18 i 2/19) u članku 12. stavku 1. podstavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

-         »dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta;

-          dostavlja opće akte iz prednjeg podstavka bez odgode gradonačelniku;«

Članak 2.

U članku 68. stavak 3. mijenja se i glasi:

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.»

Stavci 4. 5. i 6. brišu se.

Članak 3.

U članku 109. stavak 4. mijenja se i glasi:

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu I područnu (regionalnu) samoupravu.«

Članak 4.

U cijelom tekstu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka riječi:»središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 5.

Ove Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/20-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr