SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

4.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 - proč.tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 5. veljače 2020. godine, donijelo je

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA
MALOG LOŠINJA ZA RAZDOBLJE
OD 2020. - 2023. GODINE

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati i razvijati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

SMJERNICE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 13/18), od dana 27. travnja 2018.godine imenovan je načelnik Stožera, zamjenik Stožera i 10 članova Stožera. Dana 21. lipnja 2019.godine Gradonačelnica je donijela izmjene i dopune Odluke koje su objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/19. Uz Odluku i njezinu izmjenu donesen je i Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, dana 11. srpnja 2019. godine.

* U razdoblju od 2020. - 2023. godine izvršavati će se godišnje smotre Stožera na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova Stožera te će se ujedno, sukladno zakonskim propisima pojedini članovi razriješiti dužnosti te imenovati novi. Uz navedeno, planirane su godišnje edukacije Stožera.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Prema procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 26/12) od dana 02.srpnja 2012. godine. Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i zamjenik te tri voditelja s pripadajućim skupinama.

* U razdoblju od 2020. - 2023. godine ustrojiti će se nova postrojba civilne zaštite opće namjene prema kojoj će se pojedini pripadnici educirati, te opremiti potrebnom opremom. Za istu će se izvršavati godišnje smotre postrojbe civilne zaštite na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova. Također, planirane su godišnje edukacije, kao i vježbe, na razini lokalne samouprave.

POVJERENICI I ZAMJENICI POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je dana 27. travnja 2018. godine Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 13/18. Izmjene Odluke donesene su 21. lipnja 2019. godine, te su objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/19. Vezano uz predmetne Odluke donesen je i Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, dana 06.rujna 2019. godine, te je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/19.

* U razdoblju od 2020. - 2023. godine izvršavat će se godišnje smotre povjerenika i zamjenika povjerenika na kojima će se utvrditi njihove obaveze. Također, planirane su godišnje edukacije, kao i vježbe, na razini lokalne samouprave.

VATROGASTVO

Na području Malog Lošinja provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja čine Vatrogasne snage, koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe te vatrogasne zajednice Grada. Na području Grada djeluju javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj i dobrovoljna vatrogasna društva Lošinj i Susak.

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl., kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.

* U razdoblju od 2020. - 2023. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih, a sve prema Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19).

* Grad Mali Lošinj svake godine vrši razradu mjera zaštite od požara prema zadaćama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku koji donosi Vlada RH svake godine.

DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

- Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj

- Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj

- Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

- Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

- Elektro voda d.o.o.

- Lječilište Veli Lošinj

- Lošinj-Beton d.o.o

- Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

- Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

- Jadranka trgovina d.o.o.

Ostale pravne osobe, udruge građana i sl. sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa za zaštitu i spašavanje su:

- Radio Jadranka Mali Lošinj,

- Lovačko društvo »Kamenjarka«,

- Planinarski klub »Osorščica,

- Institut Plavi svijet.

ZAKONSKI AKTI

Sukladno zakonskim propisima pravovaljano se vrši ažuriranje cjelokupne dokumentacije u sustavu civilne zaštite.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, dana 29. studenog 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja. Cilj izrade Procjene rizika je da se uz poznate prioritetne prijetnje izvrši

rangiranje s obzirom na vjerojatnost pojave šteta i posljedica, odrede njihovi rizici te da se kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole. Procjenom rizika utvrđuje se spremnost sustava civilne zaštite Grada Malog Lošinja da odgovori na moguće prijetnje od velike nesreće i da se odredi način preventivnog djelovanja te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na višu razinu.

U 2019. godini donesen je Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Mali Lošinj koji je usvojen Zaključkom Gradonačelnice dana 5. ožujka 2019. godine, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

* U periodu od 2020. - 2023. izvršiti će se sve izmjene potrebnih akata prema zakonskim propisima.

FINANCIRANJE

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

* Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne zaštite, kao što je financijska sredstva potrebno planirati u Proračunu Grada. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite i odredba posebnih propisa potrebno je osigurati financijska sredstva za:

-Stožer civilne zaštite,

-postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,

-postrojbi civilne zaštite (opremanje i smotriranje),

-službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,

-udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni križ ,Gorska služba spašavanja),

-ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,

-unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),

-naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2020. - 2023. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-01/20-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 5. veljače 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=10005&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr