SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 05. veljače 2020. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2020. GODINU

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

- u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,

- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2019.godine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG LOŠINJA

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Gradonačelnica Grada Malog Lošinja je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, objavljenu u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 13/18, od dana 27. travnja 2018.godine. Dana 21. lipnja 2019.godine Gradonačelnica je donijela izmjene i dopune Odluke koje su objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/19. Uz Odluku i njezinu izmjenu donesen je i Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, dana 11. srpnja 2019. godine.

Ključne aktivnosti u 2020. godini:

- Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Nositelj: Grad Mali Lošinj

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite

Rok izvršenja: 12.2020.

Po objavi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini u Narodnim novinama, organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2020. godini na kojoj se predlažu i usvajaju Plan rada za sezonu 2020., Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone i Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja, u 2020.godini.

Nositelj: Grad Mali Lošinj

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite

Rok izvršenja: 07.2019.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 26/12).

Ključne aktivnosti u 2020.:

- u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u 2020.godini potrebno je izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

- ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.

Nositelj: Grad Mali Lošinj

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine.

VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Ključne aktivnosti u 2019.godini

- ažurirati Plan zaštite od požara,

- Provedba zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Grada u 2020. godini,

- imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe.

Nositelj: Grad Mali Lošinj

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

Rok izvršenja: 07.2020.

DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj

Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2020. godini provoditi će edukacije pružanja prve pomoći i sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći sukladno svom godišnjem planu. Uz navedeno organizirat će se akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a prema potrebi i humanitarne akcije.

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali

Gorska služba spašavanja sa svojim članovima koji su osposobljeni i opremljeni za zaštitu i spašavanje redovito intervenira pri traženju i spašavanju nestalih ili ozlijeđenih osoba.

5. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

a) Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

b) Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

c) Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

Na području Grada Malog Lošinja registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom i prijevozničkom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje. Po potrebi, a u slučaju izvanrednih situacija, u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu se sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih katastrofa. To su:

- Elektro voda d.o.o.

- Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

- Lošinj-Beton d.o.o

Pravne osobe za osiguranje prehrane

- Jadranka trgovina d.o.o. (dostava hrane i napitaka)

Ostale pravne snage, udruge građana i sl., sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:

- Radio Jadranka, Mali Lošinj,

- Lovačko društvo »Kamenjarka«,

- Planinarski klub »Osorščica«,

- Institut Plavi svijet.

Svim navedenim pravnim osobama dostaviti će važeći, zakonski akti po kojima se postupa u području sustava zaštite i spašavanja te će ih se upoznati sa njihovim obvezama.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Uspostava stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine broj 13/06). Priopćenja od značaja za državu, županiju i gradove emitiraju se odmah nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu županije i Gradova a lokalnoj postaji Radio Lošinj, Radio Jadranka.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća mogućnost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu, ukoliko se ona dogodi.

Iz navedenog, valja kontinuirano vršiti slijedeće:

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranica Grada,

- izrada potrebnih naputaka u obliku propagandnih letaka o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

ZAKLJUČAK

U okviru Grada Malog Lošinja potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima. Donešenom Procjenom rizika od velikih nesreća definirani su rizici i prijetnje koje mogu zadesiti područje Grada Malog Lošinja, uz sastav i brojčanu veličinu operativnih snaga sustava civilne zaštite. Izradom i ažuriranjem baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga civilne zaštite, načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama, Grad Mali Lošinj dobiva veliku autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite. Preuzimanjem obveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-01/20-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 5. veljače 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=10005&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr