SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD CRES

70.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« br.120/16) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradonačelnik Grada Cresa, dana 30. prosinca 2019. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA,
RADOVA I USLUGA

Članak 1.

Članak 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/17, 9/18) mijenja se i glasi:

Članak 6.

(1) Za nabave roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će u pravilu izdati narudžbenicu ili zaključak o prihvaćanju ponude.

(2) Nabavu roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000.00 kn do 50.000,00 kn te radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn Naručitelj provodi s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru izdavanjem narudžbenice, donošenjem zaključka o prihvaćanju ponude ili sklapanjem ugovora.

(3) Naručitelj može za nabave iz toč. 2. ovoga članka uputiti i poziv na dostavu ponuda na adrese više gospodarskih subjekata ili objaviti poziv na dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama ili elektroničkom oglasniku javne nabave,

(4) Narudžbenica za nabave iz točke 2. ovoga članka izdaje se na temelju Zahtjeva za izdavanje narudžbenice koji je sastavni dio ovog Pravilnika i koji popunjava nadležni službenik, te ga upućuje pročelniku/ci.

(5) Narudžbenica obavezno sadrži podatke o naručitelju, gospodarskom subjektu s kojim će se zasnovati obvezno- pravni odnos, podatke o vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz ostale obavezne elemente sadržane u narudžbenici.

(6) Gradonačelnik će posebnim zaključkom ovlasiti pročelnike/ce za potpisivanje narudžbenica.

(7) Za nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog članka nije potrebno popunjavati zahtjev za izdavanje narudžbenice.

Članak 2.

Nakon članka 6. dodaju se dva nova članka 6a. i 6b. koji glase:

»Članak 6a.

(1) Za nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a), te radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn, a manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a), Naručitelj će uputiti Poziv na dostavu ponude na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta, ili, ovisno o razini tržišnog natjecanja i složenosti predmeta nabave, objaviti Poziv na dostavu ponuda na internetskim stranicama Naručitelja ili elektroničkom oglasniku javne nabave,

(2) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, Poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava sukladno posebnim Zakonima i dr. propisima,

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, poštanskih usluga,

- kad je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

- žurne nabave kako bi se na vrijeme mogla pravdati namjenska sredstva Ministarstva, Županije i druga namjenska sredstva

- u ostalim slučajevima provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim posebno opravdanim slučajevima po odluci Naručitelja.

Članak 6b.

Odgovorna osoba Naručitelja donijet će Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave. Odluka obavezno sadrži:

- naziv predmeta nabave

- procijenjenu vrijednosti nabave

- podatke o članovima Povjerenstva za provedbu provedbu postupka

- vrsta objave ili poziva prema točkama iz čl. 6. ili 6a.

- ostale bitne podatke.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 406-01/17-1/11

Ur. broj: 2213/02-02-17-3

Cres, 30. prosinca 2019.

GRADONAČELNIK

Kristijan Jurjako, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=10002&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr