SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

85.

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, 26/15), temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ, 26/09, 32/09, 10/13, 24//17 i 9/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine«, 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, 121/14), gradonačelnica Grada Mali Lošinj donosi

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA
FINANCIRANJA PROGRAMA, PROJEKATA
I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE
DOBRO IZ PRORAČUNA GRADA MALI LOŠINJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali Lošinj (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci koje davatelj financijskih sredstava - Grad Mali Lošinj (dalje u tekstu: Grad), primjenjuje prilikom financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva, sporta te ostalim područjima koja se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada.

(2) Aktivnostima od interesa za opće dobro sukladno Zakonu o udrugama smatraju se osobito aktivnosti koje doprinose:

.zaštiti i promicanju ljudskih prava,

.zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina,

.zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije,

.promicanju vrijednosti Domovinskog rata

.zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu,

.prevenciji i borbi svih oblika ovisnosti,

.razvoju demokratske političke kulture,

.promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti,

.poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva,

.zaštiti prava potrošača,

.zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

.održivom razvoju,

.razvoju lokalne zajednice,

.međunarodnoj razvojnoj suradnji,

.zaštiti zdravlja,

.razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja,

.razvoju i promicanju kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture,

.razvoju i promicanju sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja,

.te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.

(3) Odredbe ovog Pravilnika, na odgovarajući način primjenjuju se na udruge i na druge organizacije civilnoga društva (dalje u tekstu: OCD) koje su utvrđene Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (daje u tekstu: Uredba) kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva odnosno natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i kada su prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(4) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa, projekata i manifestacija ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad, programe i projekte u kojima Grad sudjeluje kao partner, suorganizator ili pokrovitelj, odnosno financiranje programa, projekata i manifestacija koje se odnose na područje školstva, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih potreba koje pridonose promociji i razvitku Grada te poboljšanju života građana. Iznosi financiranja tih programa, projekata i manifestacija utvrđuju se u proračunu Grada Malog Lošinja kojeg donosi Gradsko vijeće.

Članak 2.

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se odobravaju financijska sredstva iz proračuna Grada za:

.provedbu programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada,

.provedbu programa javnih potreba Grada utvrđenih posebnim zakonom,

.obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom,

.pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa ili ugovora,

.sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa, projekata i manifestacija ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

.podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacije civilnog društva,

.donacije i sponzorstva,

.druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i kada se odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama. Iznimno, nefinancijska podrška u pravima, pokretninama i nekretninama može se urediti posebnom odlukom.

Članak 3.

(1) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode tijekom cijele proračunske (kalendarske) godine kroz niz različitih aktivnosti, a mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

(2) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga i vremenski su ograničene na kraće razdoblje od proračunske (kalendarske) godine.

(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje se provode radi dodatne ponude na području Grada i

razvoja Grada općenito. Mogu biti: kulturne, socijalne, sportske, humanitarne i druge.

(4) Kriteriji koji se utvrđuju ovim Pravilnikom odnose se na preduvjete koje osigurava Grad kao davatelj financijskih sredstava iz javnih izvora i osnovne standarde financiranja programa, projekata i manifestacija.

(5) Mjerila koja se utvrđuju ovim Pravilnikom odnose se na osnovne i dodatne uvjete koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva kada provode programe, projekte i manifestacije financirane iz javnih izvora.

(6) Postupci financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koji se utvrđuju ovim Pravilnikom obuhvaćaju aktivnosti davatelja financijskih sredstava u određivanju prioriteta za financiranje, pripremu dokumentacije za financiranje, odabiru programa, projekata i manifestacija, ugovaranju, praćenju i vrednovanju provedbe financiranih programa, projekata i manifestacija.

II. KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA KOJE OSIGURAVA GRAD

Članak 4.

(1) Jedinstveni upravni odjel Grada (dalje u tekstu: upravni odjel) će, u postupku donošenja proračuna, prije raspisivanja javnog poziva/natječaja za dodjelu financijskih sredstava utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima na lokalnoj razini, a usklađeni s dokumentima regionalne i nacionalne razine te će, u okviru svojih financijskih mogućnosti, u proračunu planirati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredbe) i ovog Pravilnika.

(2) Grad osigurava financijska sredstva, organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe programa, projekata i manifestacija iz svoga djelokruga.

(3) Grad će sustavno izgrađivati sposobnosti, posebna znanja i vještine zaposlenika koji rade na poslovima dodjele financijskih sredstava, ugovaranju i praćenju provedbe programa i projekata sukladno ovoj uredbi.

(4) Ovisno o vrsti i uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva davatelj financijskih sredstava u provedbi natječaja izrađuje obrasce natječajne dokumentacije sukladno Uredbi i ovom Pravilniku.

Članak 5.

Za provedbu odredaba ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada, nadležan je Jedinstveni upravni odjel Grada.

Članak 6.

(1) Zadaće upravnog odjela iz prethodnog članka, u postupku pripreme, provedbe i praćenja javnog poziva/ natječaja za dodjelu financijskih sredstava su sljedeće:

.utvrditi prijedlog odluke o prioritetima, programskim područjima javnog poziva/natječaja, financijskom okviru i načinu raspodjele planiranih financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada i uputiti Gradonačelniku na odlučivanje,

.izraditi i objaviti godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama Grada i dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske,

.javno objaviti i provesti javni poziv/natječaj koji mora biti otvoren najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja, izraditi obrasce, utvrditi prijedlog natječajne dokumentacije i uputiti Gradonačelniku na odlučivanje. Javni natječaj propisuje uvjete za prijavu, mjerila za ocjenjivanje prijava, postupak odobravanja financijskih sredstava i postupak za podnošenje prigovora. Uvjetima javnog natječaja propisuje se okvirni broj programa, projekata, manifestacija koji će se financirati te najniži i najviši iznos koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa, projekta, manifestacije,

.javnim natječajem unaprijed su utvrđeni postupci za sprječavanje sukoba interesa osoba uključenih u postupak dodjele financijskih sredstava,

.prije isteka roka za prijavu, Grad pruža podršku potencijalnim prijaviteljima u vidu osobnih kontakata, kontakata putem telefona ili elektronskim putem, sa zaposlenicima zaduženim za provedbu i praćenje javnog poziva/natječaja,

.utvrditi prijedlog članova Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja i uputiti Gradonačelniku na odlučivanje,

.uputiti Povjerenstvu za ocjenjivanje na stručno ocjenjivanje prijave koje su ispunile propisane (formalne) uvjete javnog poziva/natječaja, temeljem odluke Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja,

.članovi povjerenstva za ocjenjivanje potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti,

.obavijestiti pismenim putem prijavitelje čije prijave nisu zadovoljile propisane (formalne) uvjete javnog poziva/natječaja,

.utvrditi prijedlog članova Povjerenstva za prigovore i uputiti Gradonačelniku na odlučivanje,

.obavijestiti pismenim putem prijavitelje koji su podnijeli prigovor, a čije prijave ne zadovoljavaju propisane (formalne) uvjete javnog poziva/natječaja, temeljem odluke Povjerenstva za prigovore,

.utvrditi prijedlog odluke o programima, projektima i manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva, temeljem rang liste Povjerenstva za ocjenjivanje i uputiti Gradonačelniku na odlučivanje,

.javno objaviti rezultate na mrežnim stranicama Grada s podacima o prijaviteljima, programima, projektima, manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima,

.obavijestiti prijavitelje čiji programi, projekti i manifestacije nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihovog programa, projekta, manifestacije,

.zaprimiti prigovore prijavitelja na odluku o financiranju i uputiti Povjerenstvu za prigovore. Prijavitelj na natječaj ima mogućnost naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog prijavljenog programa, projekta, manifestacije. Članovima Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta te ocjenjivanja programa, projekata i manifestacija omogućava se pravo na zaštitu identiteta,

.u slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa, projekata i manifestacija, ukoliko je potrebno, pregovarati o stavkama proračuna programa, projekata i manifestacija i aktivnostima u opisnom dijelu programa, projekata i manifestacija koje treba izmijeniti,

.pripremiti ugovore o financiranju i organizirati potpisivanje ugovora,

.ukoliko se radi o programima, projektima i manifestacijama koji se izvode prije potpisivanja ugovora pripremiti ugovor o privremenom financiranju, koji će biti važeći do sklapanja ugovora za tekuću godinu,

.organizirati stručno praćenje provedbe programa, projekata i manifestacija financiranih temeljem javnog poziva/natječaja,

.odlučivati o zahtjevima za prenamjenu financijskih sredstava kada korisnik sredstava utvrdi novu namjenu ili u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti da će se dogoditi,

.provoditi provjere i nadzor sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika,

.provoditi praćenje na dva načina: pregledom opisnih i financijskih izvještaja korisnika sredstava i terenskim posjetima provoditeljima programa, projekata i manifestacija,

.pripremiti izvještaje za Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske,

.ostali poslovi koji proizlaze iz pripreme, provedbe i praćenja javnog poziva/natječaja, Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija u području sporta, sukladno Zakonu o sportu uz Grad provodi i Zajednica sportskih udruga Grada Mali Lošinj, a upravni odjel prati i nadzire provedbu te izrađuje ugovore. Financijska sredstva iz proračuna Grada sportskim klubovima dodjeljuju se na prijedlog Zajednice sportova Grada Mali Lošinj.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu javnog poziva/natječaja

Članak 7.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Grada namijenjen za dodjelu putem javnog poziva/natječaja programima, projektima i manifestacijama, potrebno je unaprijed, prilikom planiranja javnog poziva/natječaja, predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava po objavljenom javnom pozivu/natječaju koji obuhvaća:

.ukupan iznos raspoloživih sredstava,

.iznose predviđene za pojedina programska područja, ako će se javni pozivi/natječaji raspisivati za više programskih područja,

.najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava,

.očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta/ manifestacija u okviru pojedinog javnog poziva/natječaja.

Članak 8.

Grad će putem nadležnog upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa, projekata i manifestacija iz svojeg djelokruga.

Članak 9.

(1) Grad će putem nadležnog upravnog odjela prije objave javnog poziva/natječaja izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će prijavitelji prijavljivati svoje programe, projekte i manifestacije.

(2) Grad može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 10.

Grad će pri financiranju programa, projekata i manifestacija primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja definirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 11.

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

.su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva),

.su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,

.su upisani u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar,

.su se svojim statutom opredijelile za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

.je program, projekt i manifestaciju koju prijave na javni poziv/natječaj prihvatilo nadležno tijelo organizacije civilnog društva kroz usvajanje godišnjeg programa rada,

.imaju sjedište na području Grada i/ili provode program, projekt i manifestaciju na području Grada i/ili su korisnici s područja Grada,

.su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora, nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Grada te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada,

.uredno predaju sva izvješća Gradu,

.imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama organizacije civilnog društva ili na drugi odgovarajući način),

.imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta i manifestacije,

.se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,

.ako program, projekt i manifestacija, koji prijave na javni poziv/natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima Grada, odnosno uvjetima svakog pojedinačno javnog poziva/ natječaja.

Članak 12.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Grad može javnim pozivom/natječajem propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati prijavitelji, kao što su:

.primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama,

.uključenost volonterskog rada,

.umrežavanje i povezivanje sa srodnim neprofitnim organizacijama, pogotovo s onima koje djeluju na lokalnoj razini, radi širenja i ravnomjerne raspodjele pozitivnih učinaka provedbe programa, projekata i manifestacija, prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti organizacija civilnog društva koje djeluju na lokalnoj razini,

.održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno potencijalno omogućavanje zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i održivom razvoju na lokalnoj razini provedbom programa, projekta i manifestacije,

.ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice.

Članak 13.

(1) U skladu s odredbama ovog Pravilnika Grad neće financirati programe, projekte i manifestacije prijavitelju koji ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom, odnosno javnim pozivom/natječajem.

(2) Grad neće iz svog proračuna Grada financirati aktivnosti organizacije civilnog društva koje se sukladno pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja javnog poziva/natječaja

Članak 14.

(1) Gradonačelnik će na prijedlog upravnog odjela Grada u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu izraditi i na mrežnim stranicama Grada objaviti godišnji plan raspisivanja javnih poziva/ natječaja, kao najavu javnih poziva/natječaja koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

(2) Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa, projekta i manifestacije, očekivanom broju programa, projekta i manifestacije koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javni poziv/natječaj

Članak 15.

Financiranje programa, projekta i manifestacije od interesa za opće dobro iz proračuna Grada, provodi se putem javnog poziva/natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa, projekta i manifestacije te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 16.

Financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju se organizacijama civilnog društva bez objavljivanja javnog poziva/natječaja, odnosno izravno, samo:

.u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad da žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju organizacijama civilnog društva koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je organizacija civilnog društva jedina operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju organizacija civilnog društva koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

.kada se prema mišljenju Povjerenstva za izravnu dodjelu u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog upravnog odjela Grada, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu organizacije civilnog društva.

Članak 17.

Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa primjenjuju se na odgovarajući način i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju bez raspisivanja javnog poziva/natječaja, u kojem slučaju Grad i korisnik sredstava sklapaju ugovor o dodjeli sredstava kojim će se utvrditi na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Grada utrošiti te poštovati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva/natječaja

Članak 18.

(1) Dokumentaciju za provedbu javnog poziva/natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog upravnog odjela, utvrđuje Gradonačelnik odlukom o raspisivanju javnog poziva/ natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro.

(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

.temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja (predmetni Pravilnik),

.tekst javnog poziva/natječaja,

.upute za prijavitelje,

.obrazac opisa odnosno obrazac za prijavu programa, projekta i manifestacije:

.obrazac opisa programa, projekta, manifestacije,

.obrazac proračuna programa, projekta, manifestacije,

.popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi, utvrđen svakim zasebnim javnim pozivom/natječajem,

.obrazac za ocjenu kvalitete programa, projekta, manifestacije,

.obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

.obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja

.obrasce za izvještavanje:

a) obrazac opisnog izvještaja provedbe programa, projekta i manifestacije,

b) obrazac financijskog izvještaja provedbe programa, projekta i manifestacije.

(3) Kao prilog uz obrazac proračuna programa, projekta i manifestacije mogu se zatražiti dokazi temeljem kojih je taj proračun utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.), što će biti utvrđeno svakim zasebnim javnim pozivom/natječajem.

(4) Kada je to propisano uvjetima javnog natječaja prijavitelj prilaže prijavi i obvezne dokaze i priloge u slučaju da nisu dostupni davatelju financijskih sredstava u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka.

Članak 19.

Ovisno o vrsti javnog poziva/natječaja, upravni odjel Grada može predložiti, a Gradonačelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju čine i:

.obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,

.obrazac životopisa voditelja programa, projekta i manifestacije, ako je primjenjivo,

.obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora,

.druga dokumentacija od značaja za prijavu programa, projekta i manifestacije utvrđena svakim zasebnim javnim pozivom/natječajem,

.obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 20.

Raspisivanje javnog poziva/natječaja i pripremu natječajne dokumentacije provodi Jedinstveni upravno odjel Grada, sukladno odredbama Uredbe, ovog Pravilnika i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja.

Članak 21.

(1) Natječajna dokumentacija mora oblikom i sadržajem biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se računalom te šalju u papirnatom i, ako je natječajem tako definirano, u elektroničkom obliku.

(3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta i manifestacije te ovjerena službenim pečatom prijavitelja kao i ostale obvezne priloge utvrđene javnim pozivom/natječajem.

(4) Prijava na natječaj /javni poziv u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno u prijamnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), uz napomenu: »Javni poziv za financiranje programa, projekta i manifestacije od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Malog Lošinja u _____. godini - NE OTVARATI«

(5) Prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u - word/excel ili odgovarajućem formatu, uz prilog prijave u papirnatom obliku.

Objava javnog poziva/natječaja

Članak 22.

Javni poziv/natječaj s cjelovitom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom javnom pozivu/natječaju može se objaviti i na oglasnoj ploči Grada i u dnevnim glasilima.

Rokovi za provedbu javnog poziva/natječaja

Članak 23.

(1) Javni poziv/natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija biti će otvoren najmanje 30 dana od dana objave.

(2) Ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija, donošenje odluke o programima, projektima i manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva i vrijeme potpisivanja ugovora s prijaviteljem čiji su programi, projekti i manifestacije prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava programa, projekta i manifestacije.

Provjera ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja

Članak 24.

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv/ natječaj, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja pristupit će postupku provjere ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tri člana, a članovi između sebe biraju predsjednika.

(3) Članove povjerenstva iz stavka 2. ovog članka, na prijedlog nadležnog upravnog odjela, imenuje Gradonačelnik iz redova zaposlenika Grada.

Članak 25.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja:

.utvrđuje da li je prijava zaprimljena u zatvorenoj omotnici,

.otvara prijave, evidentira ih i svakoj prijavi dodjeljuje evidencijski broj,

.utvrđuje da li je prijava dostavljena na pravi javni poziv/natječaj,

.utvrđuje da li je prijava dostavljena u zadanom roku,

.utvrđuje da li su dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obavezni obrasci,

.utvrđuje da li su u prijavi dostavljeni svi obavezni prilozi,

.utvrđuje da li je zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova,

.ako je primjenjivo, utvrđuje da li je lokacija provedbe programa, projekta i manifestacije prihvatljiva,

.utvrđuje da li su korisnici programa, projekta i manifestacije prihvatljivi,

.ako je primjenjivo, utvrđuje da li su prijavitelj i partner prihvatljivi,

.utvrđuje jesu li ispunjeni i drugi formalni uvjeti utvrđeni javnim pozivom/natječajem.

Članak 26.

Provjera ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja ne smije trajati duže od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv/ natječaj, nakon čega upravni odjel na osnovu odluke Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja prijave koje su ispunile propisane (formalne) uvjete javnog poziva/natječaja upućuje na stručno ocjenjivanje.

Članak 27.

(1) Prijavitelji čije prijave ne zadovoljavaju propisane (formalne) uvjete javnog poziva/natječaja bit će putem nadležnog odjela obaviješteni o tome pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke iz prethodnog članka, nakon čega mogu u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o tome mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovor.

(2) Povjerenstvo za prigovor će u roku od 8 dana od primitka prigovora donijeti odluku po prigovoru, te će u slučaju prihvaćanja prigovora prijava biti upućena u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja bit će odbijena.

Članak 28.

(1) Povjerenstvo za prigovor, na prijedlog nadležnog upravnog odjela, imenuje Gradonačelnik, a u njegovom sastavu ne mogu biti članovi Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata/ manifestacija.

(2) Povjerenstvo ima 3 člana, a članovi između sebe biraju predsjednika.

(3) Članovi Povjerenstva za prigovor imenuju se za proračunsku (kalendarsku) godinu u kojoj se provodi javni poziv/natječaj i nemaju pravo na naknadu za rad.

Ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, manifestacija i javna objava rezultata

Članak 29.

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, manifestacija (dalje u tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje) nezavisno je stručno ocjenjivačko tijelo koje mogu sačinjavati predstavnici Grada, znanstvenih i stručnih

institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima javnog poziva/natječaja, a imenuje ga Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Prilikom imenovanja Povjerenstva za ocjenjivanje vodit će se računa o stručnosti tih osoba, poznavanju djelovanja organizacija civilnog društva u određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje.

(3) Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje se za svaki pojedinačni javni poziv/natječaj, a broj članova ovisi o broju prijava koje su upućene na stručno ocjenjivanje.

(4) Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju Poslovnika, a članovi su obavezni potpisati izjavu o nepristranost i povjerljivosti.

(5) Članovi Povjerenstva za ocjenjivanje mogu primiti odgovarajuću naknadu za svoj stručni rad, sukladno odluci Gradonačelnika.

Članak 30.

(1) Svaka pristigla i zaprimljena prijava koja je ispunila propisane (formalne) uvjete javnog poziva/natječaja upućuje se na stručno ocjenjivanje i ocjenjuje se temeljem obrasca za ocjenu programa, projekta i manifestacije, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

(2) Na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova Povjerenstvo za ocjenjivanje sastavlja rang listu odabranih programa, projekata i manifestacija za dodjelu financijskih sredstava čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani iznos javnog poziva/natječaja, te prijedlog upućuje nadležnom odjelu.

(3) Temeljem utvrđenih činjenica i mogućnostima proračuna Grada, Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Gradonačelnik.

Članak 31.

(1) Nakon donošenja odluke o programima, projektima, manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva, upravni odjel će na mrežnim stranicama Grada javno objaviti rezultate javnog poziva/natječaja s podacima o prijaviteljima, programima, projektima, manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima.

(2) Davatelj financijskih sredstava će u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti prijavitelje čiji programi, projekti, manifestacije nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa, projekta, manifestacije.

(3) Prijaviteljima iz prethodnog stavka može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa, projekta, manifestacije, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/ natječaja, uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale prijedlog programa, projekta, manifestacije.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 32.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Članak 33.

(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.

(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o visini dodijeljenih sredstava ili neodobravanju sredstava.

(3) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Članak 34.

(1) Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor putem upravnog odjela nadležnog za javni poziv/natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/natječaja.

(2) Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.

(3) Odluku po prigovoru, na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovor, donosi Gradonačelnik i ona je konačna.

Sklapanje ugovora o financiranju programa, projekata i manifestacija

Članak 35.

(1) Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju programa, projekata, manifestacija najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o programima, projektima, manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva.

(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa, projekta, manifestacije, upravni odjel Grada će, prema potrebi, prethodno pregovarati s prijaviteljem o stavkama proračuna programa, projekta, manifestacije i aktivnostima u opisnom dijelu programa, projekta, manifestacije.

(3) Prije konačnog potpisivanja ugovora, upravni odjel, po potrebi, će zatražiti reviziju obrasca proračuna kako bi procijenjeni troškovi odgovarali iznosu financijske potpore i realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti.

(4) Ukoliko, nakon procesa pregovora, procesa revizije proračunskih obrazaca i eventualnih izmjena aktivnosti u opisnom dijelu, neki od prijavitelja odustanu, preostala financijska sredstva biti će dodjeljivana prijaviteljima programa, projekata, manifestacija koji su sljedeći prema rang listi Povjerenstva za ocjenjivanje.

(5) Prilikom pregovaranja Grad će prvenstvo financiranja dati aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Grada.

(6) Bez obzira na kvalitetu predloženog programa, projekta, manifestacije Grad neće odobriti financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom financiranju iz više različitih izvora.

Članak 36.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u sklopu jednog javnog poziva/natječaja i posebnog dijela.

(2) Općim uvjetima utvrđuju se opće obveze korisnika financiranja, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost ugovornih strana, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje programa/ projekta/ manifestacije, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa/projekta/ manifestacije, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, prihvatljivi troškovi, plaćanje i kamate na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane Grada te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva

za osiguranje povrata sredstava u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

(3) Posebnim dijelom ugovora određuju se specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa, projekta, manifestacije, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

(4) Postupak ugovaranja, opći uvjeti i posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredaba Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Grada.

(5) Korisnik financiranja provodi program, projekt ili manifestaciju na vlastitu odgovornost i u skladu s opisom i financijskim proračunom programa, projekta ili manifestacije i u njemu sadržanih ciljeva.

(6) Davatelj financijskih sredstava ne odgovara za štetu nastalu u odnosu na osoblje ili imovinu udruge ili druge organizacije civilnog društva tijekom provedbe ili slijedom posljedica programa, projekta ili manifestacije te ne može prihvatiti potraživanje za nadoknadom ili povećanjem iznosa plaćanja vezano uz takve štete ili povrede.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa, projekata, manifestacija i vrednovanje provedenih javnih poziva/natječaja

Članak 37.

(1) Upravni odjel će u suradnji s korisnikom financiranja, radi poštivanja načela transparentnosti korištenja proračunskih sredstava i mjerenja vrijednosti rezultata i učinaka realiziranih programa, projekata, manifestacija u odnosu na uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih programa, projekata, manifestacija, sukladno važećim propisima.

(2) Postupcima praćenja razvijat će se partnerski odnos između Grada i korisnika sredstava, odnosno provoditelja programa, projekata, manifestacija te će Grad, na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa, projekata, manifestacija, radi utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile, zahvaljujući dodjeli potpore, vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog poziva/ natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

Članak 38.

Oblici praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u okviru ugovorenog programa, projekta, manifestacije obuhvaćaju:

a) pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na temelju kojih su dodijeljena financijska sredstva bez obzira na njihovu visinu i namjenu,

b) obvezni terenski posjet provoditeljima programa, projekata, manifestacija, a obvezno korisnicima koji provode programe, projekte, manifestacije čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje 100.000 kuna i to od strane službenika nadležnog upravnog odjela Grada ili tijela koje on za to ovlasti, u dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 39.

(1) Korisnik sredstava dužan je davatelju sredstava dostaviti opisni i financijski izvještaj.

(2) Izvještaji se dostavljaju u rokovima i na obrascima koje je propisao Grad u natječajnoj dokumentaciji.

(3) Uz opisni izvještaj mogu se dostaviti i popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

(4) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta, manifestacije, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani, te udio troškova financiranih sredstvima iz proračuna Grada u ukupnim troškovima.

(5) Prilikom podnošenja financijskog izvještaja, obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troškova podmirenih iz proračuna Grada (preslike računa, ugovori o djelu ili ugovori o autorskom honoraru s obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslike naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa), te eventualno druga dokumentacija temeljem poziva nadležnog upravnog odjela Grada.

Članak 40.

Vrednovanje provedenog programa, projekta, manifestacije u pravilu provodi sam korisnik financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa, projekta, manifestacije (samo vrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 41.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa Grad neće financirati aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

V. FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 42.

(1) Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa, projekta, manifestacije utvrđenih proračunom i ugovorom.

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji ugovorenog programa, projekta, manifestacije.

(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

(4) Zahtjevom za prenamjenu financijskih sredstava korisnik sredstava može zatražiti prenamjenu dijela financijskih sredstava, za koje utvrdio novu namjenu ili u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Prenamjenu financijskih sredstava korisnik može zatražiti najviše dva puta tijekom proračunske (kalendarske) godine. O potrebi prenamjene financijskih sredstava korisnik obavještava upravni odjel 8 dana od nastanka takve potrebe, a upravni odjel dostavlja odgovor u roku od narednih 8 dana.

(5) Zahtjeve za prenamjenom korisnik financijskih sredstava podnosi najkasnije 30 dana prije isteka roka za provedbu programa, projekta, manifestacije.

Prihvatljivi troškovi

Članak 43.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

.nastali su u razdoblju provedbe programa, projekta ili manifestacije u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,

.moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa, projekta ili manifestacije,

.nužni su za provedbu programa, projekta ili manifestacije koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

.mogu biti identificirani i provjereni te računovodstveno su evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

.trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

(2) Iznimno, javnim pozivom/natječajem može se definirati da su prihvatljivi troškovi i oni troškovi koji su nastali prije raspisivanja javnog poziva/natječaja, ukoliko se radi o programima, projektima ili manifestacijama koji se izvode prije potpisivanja ugovora.

(3) U slučaju iz prethodnog stavka, Grad će s korisnikom financiranja zaključiti ugovor o privremenom financiranju, koji će biti važeći do sklapanja ugovora za tekuću godinu.

Članak 44.

(1) U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka, prihvatljivim se smatraju sljedeći izravni troškovi korisnika financiranja:

.troškovi zaposlenika angažiranih na programu, projektu, manifestaciji koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaće i naknade, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe. Plaće i naknade (honorari) ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu, osim ako to nije opravdano dokazivanjem neophodnosti za provedbu programa ili projekta,

.putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu, projektu, manifestaciji, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna,

.troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za provedbu programa, projekta, manifestacije te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu sa tržišnim cijenama,

.troškovi potrošne robe,

.troškovi podugovaranja,

.administrativni troškovi,

.troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga,

.drugi troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga.

Članak 45.

(1) Osim izravnih, korisniku financiranja može se odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, knjigovodstvene usluge, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom programa, projekta, manifestacije.

(2) Točan postotak prihvatljivosti neizravnih troškova u ukupnom udjelu financiranja iz proračuna Grada, utvrdit će se svakim zasebnim javnim pozivom/natječajem, u maksimalnom iznosu do 30% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Grada.

Vrijednost doprinosa u naravi i volonterskog rada

Članak 46.

(1) Doprinosi u naravi, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane korisnika financiranja.

Članak 47.

(1) Kada se tako utvrdi uvjetima javnog poziva/natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa/projekta/manifestacije u iznosu od 33 kn/sat.

(3) Korisnik koji će na provedbi programa, projekta, manifestacije angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada, koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa, projekata, manifestacija, korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 48.

Neprihvatljivim troškovima programa, projekta, manifestacije smatraju se:

.dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

.dospjele kamate,

.stavke koje se već financiraju iz drugih javnih izvora,

.kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa ili projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja najkasnije po završetku programa ili projekta,

.gubici na tečajnim razlikama,

.zajmovi trećim stranama,

.drugi troškovi definirani svakim zasebnim javnim pozivom/natječajem.

Modeli plaćanja

Članak 49.

(1) Grad će svakim pojedinačnim javnim pozivom/natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da Gradu ni jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja.

(3) Model plaćanja mora biti istaknut u javnom pozivu/ natječaju.

Vrijeme trajanja potpore Grada

Članak 50.

(1) Financijska sredstva koja Grad dodjeljuje putem javnog poziva/natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u proračunskoj (kalendarskoj) godini za koju se javni poziv/natječaj raspisuje, što će se definirati samim javnim pozivom/natječajem.

(2) U slučaju raspisivanja javnog poziva/natječaja za financiranje višegodišnjih programa, financiranje će se ugovarati na godišnjoj razini.

(3) Korisnici kojima Grad odobri višegodišnju potporu mogu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Grada.

Članak 51.

Korisnici višegodišnjih potpora Grada mogu se u razdoblju trajanja te potpore javiti na druge javne pozive/ natječaje Grada isključivo predlaganjem drugih programa, projekata, manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

Najviši ukupan iznos financijske potpore i isplata odobrenih financijskih sredstava

Članak 52.

Visina financijskih sredstava koju će svaki korisnik financijske potpore ostvariti iz proračuna Grada biti će definirana u postupku propisanom ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino područje za koje će javni poziv/natječaj biti objavljen.

Računi, tehničke i financijske provjere

Članak 53.

(1) Korisnik financiranja obvezan je voditi precizne i redovite evidencije vezane uz provedbu programa, projekta, manifestacije koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

(2) Računi i troškovi vezani uz program, projekt, manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi, što se može postići korištenjem odvojenih računa za dani program, projekt, manifestaciju ili osigurati da se troškovi vezani uz program, projekt, manifestaciju mogu lako identificirati i pratiti.

Članak 54.

Korisnik financiranja obvezan je omogućiti Gradu, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno odredbama Uredbe da provjere, ispitivanjem dokumenata ili kontrolama na licu mjesta, provedbu programa, projekta, manifestacije i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za računovodstvene evidencije, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje programa, projekta, manifestacije, i u razdoblju od 7 godina nakon završne isplate.

Članak 55.

(1) Korisnik financiranja obvezan je dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem odredbi Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti.

(2) Korisnik financiranja mora omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima Grada, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno odredbama Uredbe, objektima i lokacijama na kojima se provodi program, projekt, manifestacija, uključujući njegov informatički sustav, te sve dokumente i baze podataka vezane uz tehničko i financijsko upravljanje programom, projektom, manifestacijom i poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 56.

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

.popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,

.računovodstvenu evidenciju (računalno ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava neprofitne organizacije, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka,

.dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika javnog poziva/natječaja i izvještaja o procjenama,

.dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,

.dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata,

.dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) itd.,

.dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača, dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,

.dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

.dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa,

.putne naloge i izvješća s puta, a za troškove goriva putni radni list, sažet prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila te troškove održavanja,

.evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja,

.druge dokumente i dokaze koje zatraži nadzor, a odnose se na provedbu programa, projekta, manifestacije.

Konačan iznos financiranja iz proračuna Grada

Članak 57.

(1) Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od iznosa financijskih sredstava navedenih u ugovoru.

(2) Ako su prihvatljivi troškovi koje Grad treba isplatiti korisniku financiranja sukladno ugovoru na kraju programa, projekta, manifestacije manji od prihvatljivih troškova navedenih u ugovoru, Grad će isplatiti iznos koji se odnosi na prihvatljive troškove u umanjenom iznosu.

(3) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, Grad će temeljem obrazložene odluke, ako se program, projekt, manifestacija ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odgađanjem provodi, smanjiti prvobitno predviđena sredstva u skladu sa stvarnom provedbom programa, projekta, manifestacije, pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 58.

(1) Grad će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu programa, projekta, manifestacije u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:

.nije realizirao program, projekt, manifestaciju utvrđen proračunom i ugovorom,

.nije utrošio sva odobrena sredstva,

.sredstva nije koristio namjenski.

.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

(2) U slučajevima iz prethodnog stavka, korisnik financiranja mora Gradu vratiti uplaćena sredstva, sukladno uputama Grada, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, osim u iznimnim, jasno obrazloženim slučajevima.

(3) Ako korisnik financiranja ne vrati sredstva u utvrđenom roku, Grad će na dospjele iznose zaračunati zatezne kamate.

(4) Iznosi koji se trebaju vratiti Gradu mogu se kompenzirati bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja

ima prema Gradu, što neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 59.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva, Grad će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koja je korisnik financiranja dužan dostaviti prije potpisivanja ugovora sukladno uvjetima javnog poziva/natječaja.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa, projekta, manifestacije.

Članak 60.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava, Grad će donijeti odluku da prijave tog prijavitelja koje pristignu na javni poziv/natječaj u naredne dvije (2) godine ne uzme u razmatranje.

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u javnom pozivu/natječaju.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora o financiranju programa, projekta, manifestacije.

Članak 62.

Na postupke financiranja i ugovaranja programa, projekta, manifestacije od interesa za opće dobro, a koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, primjenjivat će se odredbe Uredbe i ostalih važećih propisa.

Članak 63.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ovog Pravilnika korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 64.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali Lošinj od dana 14. listopada 2016. godine, KLASA: 402- 01/16-01/112, UR. BROJ: 2213/01-01-16-3.

Članak 65.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/19-01/141

Ur. broj: 2213/01-01-19-3

Mali Lošinj, 20. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr