SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja
za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradonačelnika) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Grada Malog Lošinja (u daljnjem tektu: Grada) i proračunskih korisnika.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa je dokument, sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (Dječji vrtić Cvrčak, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, Lošinjski muzej, Javna vatrogasna postrojba, u daljnjem tekstu: ustanove Grada), mjesnim odborima te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

Članak 4.

Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte obvezan je, u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti organizacijske jedinice o odobrenim sredstvima u Proračunu, a organizacijske jedinice obvezne su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom i Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu obvezni su, u daljnjem roku od 8 dana, dostaviti Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte financijski plan svih proračunskih korisnika za koje su nadležni.

Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela i voditelji odsjeka, kao i odgovorne osobe proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje Proračuna iz svoje nadležnosti, kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Odgovornost za izvršavanje proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, za izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Gradonačelnik, pročelnik i voditelji odsjeka, te odgovorne osobe proračunskih korisnika dužni su primjenjivati fiskalna pravila Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine« 111/18) i osigurati učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustva financijskog upravljanja i kontrola kao i sustava nadzora i kontrole nad trošenjem proračunskih sredstava.

Članak 6.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 7.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Ako se tijekom proračunske godine ukaže potreba za izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskog korisnika, isti ih može donijeti bez prethodne suglasnosti osnivača, ali isključivo u visini ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

U slučaju nastanka događaja iz stavka 3. ovog članka proračunski korisnik je dužan pismenim putem izvijestiti Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte najkasnije u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojemu je donio izmjene i dopune financijskog plana.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski korisnici Grada Malog Lošinja izuzeti su od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u proračun, ali su dužni šestomjesečno izvještavati Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte o ostvarenim i utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Namjenski prihodi iz članka 7. stavka 1. ove Odluke koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

Članak 9.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije, konta i programa izdaje voditelj odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, izvršava se prijenosom na njihov račun temeljem naloga za prijenos sredstava koji izdaje voditelj nadležnog odsjeka i voditelj odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Članak 10.

Postupak nabave roba, radova i usluga mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 11.

Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 12.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Gradskog vijeća.

Članak 13.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik jedinstvneog upravnog odjela.

Članak 14.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga po osnovi javnih i nejavnih davanja u skladu sa Zakonskim i podzakonskim propisima, ukoliko bi se na taj način poboljšala dužnikova mogućnost otplate duga, odnosno ako bi naplata duga u cijelosti dovela do nelikvidnosti (blokade računa) dužnika.

Gradonačelnik može otpisati u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja Grada ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugih opravdanih razloga, u skladu s propisima.

Članak 15.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, a potpisuje gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Članak 16.

Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Gradonačelnik je o preraspodjeli sredstava obvezan izvijestiti Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 17.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, koja će se koristiti za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i o tome izvještava Gradsko vijeće.

Članak 18.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada ili ustanovi čiji je osnivač, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduživanja Grada.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad može se dugoročno zaduživati samo uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 19.

Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u suglasju sa Zakonom o proračunu.

Odluku o kreditnom zaduženju iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik.

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja gradonačelnik.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti, a odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 21.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Sredstva za održavanje i osiguravanje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Članak 22.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Voditelji odsjeka gradske uprave koji upravljaju imovinom Grada dužni su Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

Članak 23.

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte izrađuje i dostavlja Gradonačelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna gradskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti kvartalne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje s bilješkama i ostvarenjem financijskog plana na razini osnovnog računa (peta razina računskog plana) Jedinstvenom upravnom odjelu-Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za predaju navedenih izvještaja utvrđenih Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom odsjeku gradske uprave, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za predaju polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Trgovačko društvo kojem je Grad osnivač ili većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom odsjeku gradske uprave, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu.

Članak 24.

Jedinstveni upravni odjel Grada ima pravo nadzora i revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici obvezni su omogućiti uvid u dokumentaciju potrebnu za provođenje nadzora.

Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora i revizije utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Gradonačelnik i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19

Mali Lošinj, 23. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr