SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

78.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 23. sjednici od 23. prosinca 2019. godine donosi:

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
»SUNČANA UVALA« (UPU 32)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Sunčana uvala« (UPU 32), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja »Sunčana uvala« (UPU 32) (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) i Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/ 12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj). Nositelj izrade Plana je Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

RAZLOZI

Članak 4.

(1) Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, definiranja detaljnih uvjeta gradnje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljsko - turističke namjene sa pratećim sadržajima, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

(2) Obzirom da je područje unutar obuhvata Plana izgrađeno, prostorno - planska intervencija usmjerit će se na unapređenje postojećih sadržaja ili njihovu kvalitetnu zamjenu, a s ciljem obogaćivanja turističke ponude, na način da se transformira postojeća izgrađena struktura u kapacitete visoke kategorije.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Plan predstavlja izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene oznake T1-hoteli.

(2) Ukupna površina Plana iznosi cca 29,55 ha.

(3) Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.2 B »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.4. Građevinsko područje Mali Lošinj u mjerilu 1:5000 PPUG- a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene.

(2) Područje je većim dijelom izgrađeno i to građevinama: hotela Aurora, Vespera, pomoćnim gospodarskim građevinama, plažnim i športskim građevinama. Okoliš građevina je uređen i ozelenjen, uz obalu su djelomično uređene šetnice i obala.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- odrediti osnovu namjene površina u zoni (hoteli i prateći sadržaji, privezište, površine rekreacije zelenila i dr.),

- odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

- odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina,

- odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina,

i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone.

(2) Zona hotela - T1, podrazumijeva rekonstrukciju- izgradnju hotela i depandansi hotela i uz navedeno izgradnju pratećih sadržaja koji uključuju trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko -rekreacijske, zabavne i ostale namjene-definirati. Maksimalni kapacitet zone je 2400 kreveta. U sklopu zone određena je površina privezišta.

(3) Potrebno je Planom propisati namjenu, način i uvjete korištenja površina, izgradnju prometne i komunalne infrastrukturne mreže, te mjere zaštite prostora i okoliša, s ciljem postizanja optimalnog odnosa između nivoa komunalne opremljenosti i zaštite prirodnih ali i graditeljskih resursa. Racionalnim planiranjem treba ostvariti preduvjete za zaštitu prirodnih resursa s ciljem formiranja, ponudom raznolike ali prostorno uravnotežene turističke zone.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

(2) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko - goranska, Sektor zaštite od požara, Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

- HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ a, 51557 Cres

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

- Lošinj usluge d.o.o., G. Garibaldi 4, 51550 Mali Lošinj

- JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

- JU Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.

(3) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

(4) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(5) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(1) Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

- Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od okončanja javne rasprave,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) Izradu Plana financira tvrtka Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj.

(2) Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

(1) Ovom Odlukom se stavlja izvan snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Sunčana uvala« (Sl.N. 8/08).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/17-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-19

Mali Lošinj, 23. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr