SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

77.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ), članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč. tekst i 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, donosi sjedeću

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je na svojoj sjednici utvrdilo Upravno vjeće Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.

(Tekst prijedloga o izmjenama i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-09/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 23. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr