SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

63.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/27 i 84/19) i članka

40. Satuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18) članak 11. tavak 2. mijenja se i glasi:

»Za korisnike koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja, tj. od 01.travnja do 30. rujna.«

Članak 2.

U članku 26. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva u iznosu od 0,39 kn/m2/mjesečno.

Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za privredu kako sljedi:

1.Za I kategoriju u iznosu 6,50 kn/m2/mjesečno

2.Za II kategoriju u iznosu 4,30 kn/m2/mjesečno

3.Za III kategoriju u iznosu 2,50 kn/m2/mjesečno

4.Za IV kategoriju u iznosu 0,85 kn/m2/mjesečno

5.Za V kategoriju u iznosu 0,20 kn/m2/mjesečno

6.Za VI kategoriju u iznosu 5,20 kn/m2/mjesečno

7.Hoteli, depadansi u iznosu 28,17/kn/ležaj/mjesečno

8.Za kampove u iznosu 25,42/kn/ležaj/mjesečno

9.Za kampove u domaćinstvu u iznosu 8,33 kn/ležaj/ mjesečno

10.Za odmarališta i sl. u iznosu 20,00 kn/ležaj/mjesečno

11.Za suhe vezove u marinama i lukama u iznosu 10,17 kn/vez/mjesečno

12.Za mokre vezove u marinama i lukama u iznosu 20,00 kn/vez/mjesečno

Cijena minimalne javne usluge za kategorije navedene u točkama 7. do 10. iz prethodnog stavka obračunava se u razdoblju od 01.04. do 30.09. u jedakim mjesečnim iznosima.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost od 13%.«

Članak 3.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zbrojem prethodno navedenih fizičkih osoba dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.«

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Smatra se da se nekretnina ne koristi kad je takvu izjavu dao vlasnik nekretnine uz prilaganje prihvatljivih dokaza o tome (npr. podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, potvrdom JLS o trošnosti građevine, kontinuirano ne trošenje vodnih usluga i sl.).«

Članak 5.

Članak 44. briše se.

Članak 6.

Dosadašnji članci od 45. do 51. postaju članci od 44. do 50.

Članak 7.

U prilogu 1. Odluke: Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u članku 8. stavku 1. i 3., brojka/riječ: »8 (osam)« zamjenjuje se brojkom/riječju »15 (petnaest).«

Članak 8.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-04/03

Ur. broj: 2142/01-01-19-5

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr