SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019 godine, donijelo je

ODLUKU
o porezima Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste lokalnih poreza koji predstavljaju prihod Grada Krka, stope i visine poreza, porezni obveznik, porezna osnovica i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Krka su:

1. porez na potrošnju i

2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Krka.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost ( sukladno članku 23. stavku 2. Zakona o lokalnim porezima).

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu utvrđenu člankom 5. ove Odluke.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na zakonom propisanom obrascu i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a dužan ju je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Krka.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima (ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem i sl.).

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koristi povremenoili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u visini 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor dok su u njima smješteni izbjeglice i prognanici.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne ipodručne (regionalne) samouprave koja služi za smještaj djece do 15 godina starosti.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan), porez se plaća samona korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Članak 12.

U postupku utvrđivanja statusa kuće za odmor, u smislu njenog povremenog ili sezonskog korištenja, osim osobnom iskaznicom prema prijavljenom prebivalištu vlasnika, status kuće za odmor dokazivat će se i drugim raspoloživim dokumentima i podacima kao što su putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, pretplate na TV, potvrde o zasnovanom radnom odnosu i mogućnosti odlaska na posao i s posla, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma, izjave o izabranom liječniku, izjave svjedoka, kao i druge dokaze podobne za ocjenu i utvrđivanje vremena korištenja kuće ili stana.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom upravnom tijelu - Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, dostaviti istinite podatke o kućama za odmor potrebne za razrez ovog poreza, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe porezu, Jedinstveni upravni odjel ovlašten je utvrditi činjenice i razrezati porez na kuće za odmor, na temelju raspoloživih službenih podataka ili na temelju izvida na terenu.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

III. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 14.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju u Gradu Krku povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi sukladno Suglasnosti Ministra financija (»Narodne novine« broj 01/17).

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se Financijska agencija - Podružnica Rijeka da naknadu iz stavka 2.ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Porezna uprava će Gradu Krku do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima Grada Krka.

Članak 15.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza na kuće za odmor provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Članak 16.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza započetih do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01).

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/19-01/06

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr