SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

57.

Na temelju članka 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, i 123/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
Grada Krka za razdoblje 2019.-2025.

Članak 1.

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje 2019.-2025. (dalje u tekstu: Strategija).

Članak 2.

Strategija čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''. Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strategija će se objaviti na internetskim stranicama Grada Krka (http://www.grad-krk.hr/).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 406-10/19-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-19-6

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr