SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

56.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2020. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje II.).

Također sadrži opis i procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje III.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1.iz komunalnog doprinosa. . . . . . . . . . . 7.500.000,00kn

2.iz proračuna jedinice lokalne samouprave

-opći prihodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.500,00kn

3.iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih
posebnim zakonom

- od pomoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00kn

- od prodaje imovine. . . . . . . . . . . . . . 1.395.500,00kn

4. iz donacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00kn

UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000,00kn

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđena su u ukupnom iznosu od 9.500.000,00kn.

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu 1.630.000,00kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu 1.277.000,00kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu 550.000,00kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu 6.043.000,00kn.

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne zelene površine

5. javna rasvjeta

6. groblja.

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira njezino građenje u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu.

Ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji potrebnu odluku donosit će Gradonačelnik Grada Krka o čemu je posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 363-01/19-01/17

Ur. broj: 2142/01-01-19-9

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr