SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

55.

Na temelju članka 72. i članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/ 18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2020. godinu i to:

A. Opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno - prometnih površina,

- odvoz otpada s javnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje mora - plaža,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje javnih površina,

- održavanje ulica u naseljima,

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

- održavanje zelenih površina

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža - pomorskog dobra,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl.

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

- održavanje komunalnih prioriteta po MO,

- održavanje gradskih zidina i trgova, te

- nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje makadamskih puteva,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja sa košnjom trave

- popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

- održavanje staza

VI. INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- usluga vršenja nadzora,

- usluga izrade posebnih uvjeta za prekop javne površine,

- usluga izrade troškovnika i tehničkih skica,

- usluga geodetskog snimanja, identifikacije zemljišta te revizija geodetskih elaborata

VII. ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA »JOSIP PEPI URAVIĆ«

- nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i Gnojiva

VIII. ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

- održavanje i čišćenje sportske dvorane

- razgraničenja troškova utroška struje, vode i grijanja s osnovnom školom

- radovi za poboljšanje umjentne stijene za penjanje

- godišnji pregled sigurnosti stijene za penjanje

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA

- otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića

- otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550.000,00 kn

1. Čišćenje javno - prometnih površina

- poz. 3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.080.000,00 kn

- ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta - 26.691 m2),

- povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

- strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

- pražnjenje košarica za smeće,

- čišćenje dječjih igrališta,

- čišćenje autobusnih čekaonica,

- čišćenje grafita,

- čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

- zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

- interventni radovi.

2. Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 3119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

3.Sanacija divljih odlagališta - poz. 3205 . 20.000,00 kn

- sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i higijeničarsko veterinarska zaštita

- poz. 3118 i poz. 3118.1 . . . . . . . . . . . 230.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije sa stručnim nadzorom, koji
se vrši u proljeće i jesen
. . . . . . . . . . . . . . 13.515,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije
. . . . . . . . . . . . 110.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike i
čempresi) prema procjeni struke
. . . . . . . 46.485,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara
- poz. 3118.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

5.Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.830.000,00 kn

1.Održavanje javnih površina
- poz. 3107 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00 kn

-održavanje spomenika palim borcima
II svj. rata, spomen obilježja, te spomenika
poginulih branitelja Domovinskog rata
. 71.000,00 kn

- čišćenje i održavanje upojnih bunara

- popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete n
a igralištima s atestiranjem instalacije rasvjete,

- održavanje javne fontane,

- održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica
(mjesečno čišćenje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-održavanje zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima),

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku (hortikulturno uređenje)

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a.grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.500,00 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod Franjevačkog samostana - 600 m2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina, ispod starog dječjeg vrtića - 900 m2,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama ( stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul.),

b.naselje Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.500,00 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2 i okućnicu etnografskog muzeja u naselju Kornić

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

c.naselje Vrh, Salatić i Kosić . . . . . . . . . . . 37.500,00 kn

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve - 13.400 m,

d.naselje Brzac, Milohnići, Linardići
i Glavotok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00 kn

-krčenje raslinja te košnja trave uz prometnice i puteve

-postava novih košarica za smeće

-uređenje prostora za smještaj novih poluukopanih posuda za otpad (kod franjevačkog samostana, ispod parkirališta Upravne zgrade Grada). . . . 50.000,00 kn

- nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- održavanje svjetlećih panoa - 6 kom,

- popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, turističke i gospodarske inspekcije,

- uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO prema godišnjem programu MO,

-održavanje kamenog partera u gradu
Krku,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-izrada rukohvata na javnom stepeništu
između stambenih zgrada na adresi Šet. sv.
Bernardina kbr. 2 i 4, dužine 10,00 m
. . . . 9.000,00 kn

-izrada i montaža zaštitne pješačke ograde
na potpornom zidu u djelu Kvarnerske ulice
u gradu Krku kod stambene zgrade Fani 1,
na adresi Kvarnerska 21, dužine 20,00 m,
visine 1,00 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

-demontaža i uklanjanje dotrajalih dječjih
sprava te dobava i postava novih dječjih
sprava na plaži Dunat
. . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-sanacija - vanjsko uređenje kamenog zida
na Placi ispred Župne crkve i vanjskog
zida guvna u naselju Milohnići
. . . . . . . . . 50.000,00 kn

-sanacija - obnova lokve ''Od Buić'' i lokve
''Od sela'' u naselju Milohnići
. . . . . . . . . 30.000,00 kn

-uređenje javne cisterne na Placi
u naselju Brzac
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-uređenje sjedećih klupa ispred Župne crkve
u naselju Linardići (8 komada)
. . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-popravak i uređenje javne cisterne u
naseljima Nenadići
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-uređenje kamenog križa u naselju Nenadići,
s uređenjem okoliša
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-uređenje i održavanje šetnice uz more od
uvale Čavlena do naselja Glavotok
. . . . . 18.000,00 kn

-izrada i montaža okretne rampe u uvali
Čavlena na području ''Drmuna Puškog'',
radi zabrane prolaska kampera
. . . . . . . . . 6.250,00 kn

-izrada i montaža okretnih rampi u uvali
Vela Jana- 2 kom i na makadamskom putu
prema crkvici sv. Krševan- 1 kom, radi
zabrane prolaska kampera
. . . . . . . . . . . . . 18.750,00 kn

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica

-dobava i razastiranje jalovine kao sanacija neuređenog zemljišta - 50 m3

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje
oborinske kanalizacije - odvodnja
atmosferskih voda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500,00 kn

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih
WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

-sanacija i uređenje upojnih jama - građevina
oborinskih voda i kanala za prihvat oborinskih
voda na području polja Kimpi

2.Održavanje zelenih površina
- poz. 3209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

- drvoredna stabla 939 kom;

- vaze 108 kom i

- egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3.Održavanje plaža - poz. 3111 . . . . . . . . 500.000,00 kn

-izgradnja- uređenje sunčališta - plaže
''Plav'', ''Lukobran'', ''Portapisana''
i ''Redagara'' u gradu Krku
. . . . . . . . . . 265.250,00 kn

-uređenje plaže Črnika u zaseoku
Glavotok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-nabava šljunčanog materijala . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-održavanje staza,

-održavanje sunčališta i ograda,

-održavanje elektroinstalacija,

-utrošak struje za privremene priključke na plažama,

-dohranjivanje plaže Dunat kamenim
agregatom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

-dohranjivanje plaže Črnike u
zaseoku Glavotok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-čišćenje gradskih plaža

-čišćenje prirodnih plaža izvan
naselja Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.750,00 kn

4.Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić, Vrh

- poz. 3108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi
i prostorije) po MO:

MO Skrbčići - Pinezići . . . . . . . . . . . . . . . . 165.000,00 kn

-sanacija vanjske terase doma (stare škole)
u naselju Skrbčići

-unutarnje ličenje zidova i plafona
Društvenog doma Pinezići

MO Milohnići . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

-uređenje-sanacija dijela donjeg prostora u prizemlju i dijela gornjeg prostora na katu stare škole u naselju Milohnići

MO Vrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000,00 kn

-uređenje prostora podruma u Društvenom domu Vrh za potrebe kulturne udruge

-razdvajanje mjernog električnog mjesta za potrebe Društvenog doma Vrh i ugostiteljsko poslovnog prostora koji se nalazi u dijelu Društvenog doma Vrh

5.Održavanje gradskih zidina i trgova
- dio poz. 3112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-provedba konzervatorskih, sanacijskih
i rekonstrukcijskih radova na posljednjoj
četvrtini istočnog gradskog bedema u Krku
(između trapezoidne kule iznad Pisanskih
vrata i bivšeg dječjeg vrtića),
. . . . . . . . . 170.000,00 kn

-čišćenje korova s gradskih zidina i s terena
uz gradske zidine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

6.Sitni inventar u komunalnom Odsjeku
- poz. 3102
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- poz. 3104

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000,00 kn

1.Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste
u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika
i ostalih javno - prometnih površina
- poz. 3104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje
zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje
- 400,00 m
2, krpanje udarnih rupa - 380,00 m2
+ 70,00 m
2, ulegnuća, popravak rubnjaka
i ostale manje popravke na cestama),
. . 50.000,00 kn

-asfaltiranje jedne polovine ulica nakon
izvedenih infrastrukturnih radova na
izgradnji sustava odvodnje fekalnih voda
i rekonstrukcije vodovoda
. . . . . . . . . . . 1.400.000,00 kn

-frezanje uzbrdice postojećeg asfaltnog
zastora u dijelu Puntarske ulice u Krku
i prekrivanje postojećeg asfaltnog zastora novim
slojem mikro asfalta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

a. obnova pune crte - 3.500 m,

b. obnova isprekidane crte - 3.000 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.250 m2,

d. obnova parkinga - 50 kom,

e. obnova otoka - 200 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 250 m2,

g. obnova STOP slova - 350 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 20 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 11 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza - 30,00 m2,

k. obnova bus stanice - 5 kom,

l. obnova oznake za invalide - 6 kom,

m. obnova trokuta - 2 kom,

n. obnova križa - 20 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne
signalizacije - prometni znakovi
. . . . . . . . 25.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta - poljskih
puteva i šumskih cesta (rekonstruiranih
iz programa IPARD-a)
. . . . . . . . . . . . . . 190.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta na predjelu
»Butežine« od »Lizera« prema polju
Kimpi - III. faza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta ''Stari Klanci''
na području MO Kornić
. . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-izrada rampe za invalidne osobe za prilaz
Osnovnoj školi Vrh i Društvenom
domu u naselju Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-izgradnja kameno-betonskog zida na k.č. 1852/3,
1853/6 i 1853/7 sve k.o. Vrh, radi priširenja ulice
Staro Selo u naselju Vrh, dužine 28,00 m,
visine 1,00 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.500,00 kn

-strojno krčenje uz makadamsku cestu od
naselja Poljica do uvale Čavlena i od šumskog
predjela ''Valji'' do lokve ''Močila'',
dužine 3.950,00 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

-strojno krčenje raslinja uz prometnice u
naseljima Nenadići, Kapovci i Brusići
. . . 34.000,00 kn

-uređenje šumskog puta od naselja Poljica
do šumskog predjela ''Polača'',
dužine 250,00 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,00 kn

-probijanje spojnog puta od ''Pičulice''
do ''Krča'' u šumskom predjelu ''Vrhure'',
dužine 400,00 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000,00 kn

-uređenje poljskog puta ''Put Praputne na more''
na području naselja Linardići, dužine 450,00 m,
širine 3,00 m - I faza
. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.000,00 kn

-uređenje poljskog puta za predio ''Vančalu''
u dužini 500 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

-izrada tri ugibališta na makadamskom
putu prema uvali ''Vančala''
. . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

-sanacija-uređenje makadamskog puta
''Vele brajde'' u naselju Skrbčići
. . . . . . . 40.000,00 kn

-dobava i prijevoz jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih
cesta i puteva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

MO Kornić - 200 m3

MO Vrh - 200 m3

MO Poljica - 250 m3

MO Skrbčići -Pinezići - 100 m3

MO Milohnići - 250 m3

-nabava i postava prometnih ogledala
i ostale opreme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-izgradnja cestovne rešetke s upojnim kanalom
u dijelu Crikveničke ulice u Krku, iznad kbr. 6,
radi prikupljanja oborinskih voda
. . . . . . 25.000,00 kn

-održavanje podizno spusnih stupića
(pilomata)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-zimska služba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000,00 kn

- održavanje stubišta u gradu,

- održavanje naziva ulica,

- održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim nogostupima

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz rubove prometnica

-sanacija stjenskih pokosa - betoniranje istih

-održavanje upojnih bunara

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki.

2.Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-održavanje i čišćenje slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora, upojnih bunara te revizijskih okana.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.152.000,00 kn

1.Održavanje javne rasvjete (ukupno)
- poz. 3109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 100 kom, predspojne sprave - 60 kom, grla - 30 kom, startera - 10 kom i stalaka - 20 kom, osigurača 120 kom i zamjena uništenih LED svjetiljki - 10 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije (upotpunjavanje tehničkih podataka), farbanje stupova JR, kontrola brojila (šifri) na rasvijetnim tijelima, usluga nadzora i drugo.

2.Električna energija - poz. 3101 . . . . . . 550.000,00 kn

- utrošak el. energije.

3.Otplata kredita HBOR-u za rekonstrukciju
javne rasvjete - poz. 3139.2
. . . . . . . . . . 152.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

1.Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

2.Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

3.Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4.Mjesno groblje Milohnići

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- poz. 3120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

- usluga vršenja nadzora

- usluga izrade troškovnika i tehničkih skica

- usluga izrade posebnih uvjeta za prekop javne površine

-krčenje lokalnih cesta i puteva na području MO Poljica i MO Skrbčić - Pinezić (Ugovor o djelu)

-usluga geodetskog snimanja, identifikacije zemljišta te revizija geodetskih elaborate

VII. ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA
»JOSIP PEPI URAVIĆ«
- poz. 3207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII. ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE
SPORTSKE DVORANE
poz. 3207.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-održavanje i čišćenje sportske dvorane. 130.345,00 kn

-razgraničenja troškova utroška struje, vode
i grijanja s osnovnom školom
. . . . . . . . . . 42.075,00 kn

-radovi za poboljšanje umjentne stijene
za penjanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.455,00 kn

-godišnji pregled sigurnosti stijene
za penjanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.125,00 kn

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG

I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA. . . 1.614.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića

- poz. 1255.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju školske
sportske dvorane
- poz.1231.93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 10.446.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa Gradonačelniku do 31. ožujka 2020. godine.

Gradonačelnik Grada Krka dužan je Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračunu Grada Krka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 363-01/19-01/16

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr