SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

44.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/18 i 24/19), članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa. . . . . . . . . . . 7.500.000,00kn

2. iz naknade za koncesiju. . . . . . . . . . . . . . 145.200,00kn

3. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

- kredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.851.600,00kn

- opći prihodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.157.800,00kn

4. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom

-od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00kn

-od pomoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00kn

-od prodaje imovine. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.255.000,00kn

Ukupno prihodi: 15.109.600,00kn

Financijska sredstva za realizaciju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i utvrđena su u ukupnom iznosu od 15.109.600,00kn.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu donosi se istodobno s donošenjem II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Krka za 2019. godinu te je usklađena s istim.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»II. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne zelene površine

5. građevine i uređaji javne namjene

6. javna rasvjeta

7. groblja.

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu se također određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (u tablici označeno slovom N) za koje se planira utrošiti 2.767.281,25kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (u tablici označeno slovom U) za koje se planira utrošiti 3.169.312,25kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (u tablici označeno slovom I) za koje se planira utrošiti 161.187,50kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (u tablicu uneseno opisno) za koje se planira utrošiti 7.085.112,75kn.

5. druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima (u tablicu uneseno opisno) za koje se planira utrošiti 1.926.706,25kn.

U opisanim projektima i aktivnostima iz tablice koji se odvijaju u dva različita područja (U, N ili I), procijenjen je postotak vrijednosti koja se odnosi na svako pojedino područje.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ustupanje radova po ovoj II. Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu temelji se na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira njezino građenje u Proračunu Grada Krka.

Ako se pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene II. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, o njihovoj realizaciji će potrebnu odluku donosit Gradonačelnik Grada Krka, o čemu će posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.«

Članak 4.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/18-01/18

Ur. broj: 2142/01-01-19-18

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr