SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

77.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 104/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U KULTURI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- djelovanje ustanova u kulturi

- djelovanje udruga u kulturi

- manifestacija u kulturi

- glazbene i glazbeno- scenske djelatnosti

- izložbene djelatnosti likovne umjetnosti

- amaterskog stvaralaštva u glazbi, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu

- knjižničnoj djelatnosti

- kulturno-animacijskih aktivnosti

- zaštite spomenika kulture

- uređenje i održavanje kulturnih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračuna Grada Raba za 2020. godinu, (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 7.069.500,00 kn i to za:

1. Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 5.041.500,00 kn,

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 655.000,00 kn,

2. Program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 268.000,00 kn,

3. Program uređenja i održavanja kulturnih objekata u iznosu od 1.105.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

S udrugama-korisnicima pod točkom 2. iz članka 2. sklopit će se Ugovor o financiranju programa iz Proračuna za 2020. godinu i to sa svakim korisnikom zasebno.

Članak 4.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose nadležnom Upravnom odjelu godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvješće o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i češće.

Korisnici-udruge iz članka 2. točke 2. Programa podnose Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2020. godinu do 1. ožujka 2021. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 6.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-11

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr