SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

66.

Na temelju članka 23. stavka 4. i članka 35. u svezi s člankom 113. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Članak 1.

Grad Rab je sukladno obvezi utvrđenoj odredbom članka 35. točke 1. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom izgradio reciklažno dvorište u odlagalištu komunalnog otpada »Sorinj«, na dijelu nekretnine oznake k.č. 1584/4 k.o. Lopar.

Članak 2.

Grad Rab daje reciklažno dvorište na upravljanje trgovačkom društvu Dundovo d.o.o., sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2, OIB: 08484457911, kao ovlaštenom pružatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Raba.

Reciklažno dvorište daje se Dundovo d.o.o. bez naknade, za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 3.

Dundovo d.o.o. dužno je organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pratećim podzakonskim aktima te istim upravljati pažnjom dobrog gospodara.

Dundovo d.o.o. dužno je održavati infrastrukturu na reciklažnom dvorištu u skladu sa standardima propisanim zakonskom regulativom te uvjetima održavanja ugrađene opreme i proizvoda, sve s ciljem očuvanja sustava u uporabnom stanju te podmirivati sve troškove nastale s osnove korištenja objekta.

Članak 4.

Dundovo d.o.o. dužno je jednom godišnje podnijeti Gradu Rabu izvješće o upravljanju reciklažnim dvorištem kao sastavni dio redovitog godišnjeg izvješća u obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Raba.

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba za potpisivanje Sporazuma o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje.

Članak 6.

Reciklažno dvorište predat će se u posjed Dundovo d.o.o. danom stupanja na snagu ove Odluke, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-22

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr