SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

56.

Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Raba (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

(1) Gradsko povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika te pet članova.

(2) Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine i o njihovu imenovanju će se obavijestiti županijsko povjerenstvo.

Članak 3.

U Gradsko povjerenstvo imenuju se:

1. DENIS DEŽELJIN, za predsjednika,

2. ŽELJKO PERAN, za zamjenika predsjednika,

3. BISERKA DUMIĆ, za članicu,

4. IVANA DELIĆ TARIBA, za članicu,

5. BORIS BELAMARIĆ, za člana,

6. IVO KORDIĆ, za člana,

7. PETAR ŠPANJOL, za člana.

Članak 4.

Gradsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Grada Raba

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta

3. unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.

Članak 5.

Članovi povjerenstva u svome radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona, u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od Grada Raba za učinjene propuste.

Članak 6.

(1) Ako Gradsko povjerenstvo nije u mogućnosti, zbog nedostatka specifičnih stručnih znanja, procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, može zatražiti od županijskog povjerenstva imenovanje stručnog povjerenstva na području u kojem je proglašena prirodna nepogoda.

(2) U svojem radu stručno povjerenstvo surađuje sa Gradskim povjerenstvom i županijskim povjerenstvom.

Članak 7.

(1) Sredstva za rad Gradskog povjerenstva osiguravaju se u Gradskom proračunu.

(2) Stručne i administrativne poslove za potrebe Gradskog povjerenstva obavlja gradska uprava Grada Raba.

Članak 8.

(1) Gradsko povjerenstvo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

(2) Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjeda i upravlja sjednicom te potpisuje zaključke koje donosi Gradsko povjerenstvo.

(3) Ako je predsjednik spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

(4) Gradsko povjerenstvo može održati sjednicu ako je istoj nazočna većina članova.

(5) Odluke iz svog djelokruga Gradsko povjerenstvo donosi većinom glasova, javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Gradskog povjerenstva.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/17).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-16

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr