SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

46.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11., 22/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13, 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 2/ 19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 23. sjednici održanoj dana 21. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina k.č.br. 20774/9 Dio gradilišta od 11 čhv. iz POPIS I. k.o. Bribir, ne predstavlja u naravi javno dobro već čini dio kuće i okućnice, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine (OIB-98133635529), temeljem članka 103. stavak 3. Zakona o cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/11

Ur. broj: 2107-03/19-01-11-220

Bribir, 21 studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=91253&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr