SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

69.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL. n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17- proč.tekst i 9/18), Gradsko vjeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Instituta za more

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Instituta za more, Kaštel 24, Veli Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vjeće Instituta za more na sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine. (Tekst Statuta sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 012-03/19-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 29. studenog 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

*statut se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=10005&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr