SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

218.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»»Narodne novine«« broj 158/ 03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»»Narodne novine«« broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/09, 9/13 i 25/ 13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 25. studenoga 2019. godine, donio je

GODIŠNJI PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se sredstva za provođenje Plana, te aktivnosti usmjerene na održavanje, unapređenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, na izradu prijedloga granica pomorskog dobra i granica lučkog područja, te na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesija.

Članak 2.

Plan obuhvaća:

I. Plan prihoda

II. Plan rashoda

III. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru

IV. Unapređenje i zaštitu pomorskog dobra

V. Ekologiju mora

VI. Financiranje lučke infrastrukture

VII. Sanacija pomorskog dobra nastala uslijed izvanrednih događaja

VIII. Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba

IX. Završne odredbe

I. PLAN PRIHODA

Članak 3.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini čine:

o sredstva od naknada za koncesiju,

o sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,

o sredstva koja se osiguravaju u proračunu Primorsko- goranske županije za upravljanje pomorskim dobrom,

o sredstva od naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra

o pomoći iz državnog proračuna.

Za provođenje ovog Plana planiraju se sredstva u iznosu od 15.490.034,88 kuna.

II. PLAN RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Plan rashoda na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije za 2020. godinu obuhvaća:

1. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

2. Unapređenje i zaštitu pomorskog dobra,

3. Ekologiju mora,

4. Financiranje lučke infrastrukture,

5. Sanaciju pomorskog dobra nastalu uslijed izvanrednih događaja,

6. Izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.

* Sredstva su iskazana u točki VI.3.

** Sredstva potrebna za provođenje analize kakvoće mora planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije u okviru programa Zdravstvene mjere zaštite okoliša, u sklopu aktivnosti Upravnog odjela za zdravstvo i iznose 1.007.795,70 kuna za 2020. godinu, dok evidenciju rezultata istraživanja vodi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

*** Sredstva su iskazana u točki II.1.

**** Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja su sredstva u iznosu od 638.034,88 kuna koja se nalaze u pričuvi, za slučaj onečišćenja mora kada počinitelj onečišćenja nije poznat.

III. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini provodit će se sukladno Zakonu o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/ 09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 102/11, 83/12 i 10/17).

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba a postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je na predmetnim područjima utvrđena granica pomorskog dobra/lučkih područja i provedena u zemljišnim knjigama, te ishođena odgovarajuća prostorno-planska dokumentacija.

Tijekom 2020. godine provest će se već pokrenuti postupci kao i pripremne radnje za dodjelu koncesija na pomorskom dobru temeljem zaprimljenih inicijativa, a na područjima na kojima koncesije istječu tijekom 2020. godine, provodit će se postupak davanja koncesije uz ispunjenje zakonskih uvjeta, te sukladno namjeni prostora utvrđenoj prostornim planovima općina/gradova.

Tijekom 2020. godine planiraju se provesti i postupci davanja koncesija na pomorskom dobru za lokacije sadržane u Srednjoročnom planu za razdoblje 2017.-2019. za koje postupak nije proveden ili je u tijeku.

Članak 6.

Za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije na pomorskom dobru planira se iznos od 85.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Županije za 2020. godinu s pozicija Službena putovanja - 70020501, Usluge promidžbe i informiranja - 70020502 i Računalne usluge - 70020505.

Za izradu studija opravdanosti davanja koncesija na pomorskom dobru i/ili podloga za koncesioniranje planira se iznos od 100.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna županije za 2020. godinu sa pozicije Intelektualne i osobne usluge - 70020504.

Članak 7.

Sukladno članku 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Davatelj koncesije je osnovao Povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji, a posebno kontrole naplate i izvršenih ulaganja na pomorskom dobru.

Za troškove naknade za rad članovima Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru planira se iznos od 95.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Županije za 2020. godinu sa pozicije Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Članak 8.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini donesen je dana 30. listopada 2019. na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

IV. UNAPREĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

Za razvoj javne infrastrukture na pomorskom dobru planira se iznos od 300.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu sa pozicije Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - 70020106 .

Za razvoj GIS sustava planira se iznos od 113.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu sa pozicije Računalne usluge - 70020610, u okviru Aktivnosti Utvrđivanje granice pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra.

V. EKOLOGIJA MORA

Članak 10.

Za zaštitu okoliša (Eko brodice) planira se iznos od 2.284.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu sa pozicija Komunalne usluge - 70020405 i 70020420 od sredstava uprihođenih s pomorskog dobra te s pozicija Komunalne usluge - 70020406 i 70020419 od pomoći iz državnog proračuna.

Sredstva namijenjena za rad Županijskog operativnog centra planirana su u iznosu od 112.000,00 kuna iz izvora Porezni ostali prihodi.

Sredstva namijenjena za rad Jadranskog edukativno- istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna.

Sredstva potrebna za provođenje analize kakvoće mora planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije u okviru programa Zdravstvene mjere zaštite okoliša - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u sklopu aktivnosti 420604 Upravnog odjela za zdravstvo, dok evidenciju rezultata istraživanja vodi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

VI. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE

Članak 11.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Primorsko-goranskoj županiji za 2020. godinu koja se odnose na potrebe županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije provodit će se sukladno postupku, uvjetima i kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/ 14-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-12 od 24. ožujka 2014. godine, KLASA: 022-04/14-01/33, URBROJ: 2170/1- 01-01/6-14-14 od 15. rujna 2014. godine i KLASA: 022-04/ 18-02/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-18 od 22. siječnja 2018. godine),

Kriteriji za ulaganja sukladno citiranom Pravilniku su:

a) dokumenti o potrebi sanacija objekta,

b) postojanje potrebe tehničke i ostale dokumentacije,

c) sudjelovanje tražitelja u financiranju ukupnog iznosa.

Iznos od ukupno 10.174.000,00 kuna planiran je:

o za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja - 2.174.000,00 kuna,

o za sanaciju i dogradnju luka županijskog i lokalnog značaja - 6.000.000,00 kn,

o za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture - 2.000.000,00 kn.

Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu sa projekata K 700209, 700229 i 700233.

VII. SANACIJA POMORSKOG DOBRA NASTALA USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Članak 12.

Županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u izvan lučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja. Sanacija pomorskog dobra i izrada projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu financirat će se temeljem zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.

Iznos od ukupno 938.034,88 kuna planiran je :

o za sanaciju obale,

o za sanaciju mora uslijed različitih onečišćenja (polucija) ukoliko se radi o nepoznatom počinitelju,

o za pojačano redovno održavanje pomorskog dobra od strane jedinica lokalne samouprave temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra (KLASA: 022-04/14-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/ 6-14-44 od 22. travnja 2014. godine i KLASA: 022-04/14- 01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-12 od 15. rujna 2014. godine).

Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu sa pozicije Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - 70020106.

Za sanaciju mora uslijed različitih polucija ukoliko se radi o nepoznatom počinitelju osigurana su sredstva u sklopu aktivnosti Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja su sredstva u iznosu od 638.034,88 kuna koja se nalaze u pričuvi, za slučaj onečišćenja mora kada počinitelj onečišćenja nije poznat.

VIII. IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA I NJEZINA PROVEDBA

Članak 13.

Prijedloge granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Primorsko-goransku županiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za granice) sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Uredbi o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 8/04 i 82/05).

Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u ovom Planu, za područja na kojima se provodi katastarska izmjera (obveza iz članka 4. stavak 3 Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra) i za lokacije za koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata, a koje se ne nalaze u ovom Planu.

U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju zahtjeva (kopiju katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak ili digitalni ortofoto plan), a kada se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz godišnjeg plana, dokumentacija zahtjeva se financira iz pozicije županijskog proračuna - izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu provedbu.

Članak 14.

Za pripremu i obradu podataka za utvrđivanje granice pomorskog dobra/ lučkog područja dobra planira se iznos od 964.000,00 kn. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, u okviru Aktivnosti 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

Povjerenstvo će u svome radu pristupiti utvrđivanju granice pomorskog dobra za područja na kojima se provodi katastarska izmjera, utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra, kao i utvrđivanju granice pomorskog dobra/ lučkog područja i prema pojedinačnim zahtjevima. Kada Povjerenstvo utvrđuje prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja, naknade za rad predsjednika i članova povjerenstva podmiruju se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, a kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice.

Za troškove naknada članovima Povjerenstva za granice pomorskog dobra planira se iznos od 200.000,00 kuna. Navedena sredstva podmirit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu sa pozicije Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - 70020606.

Članak 15.

Za potrebe izrade Plana prijedloga granice pomorskog dobra Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije je prethodno pozvao na očitovanje obalne općine i gradove na očitovanje o predloženim lokacijama i predlaganje novih uz navođenje gospodarskih aktivnosti koje te prijedloge čine osnovanim, te je proveo i Internetsko savjetovanje s javnošću u razdoblju od 29. listopada 2019. do 17. studenog 2019. godine, a u ostavljenom roku nije zaprimljen niti jedan prijedlog niti primjedba.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 16.

U 2020. godini potrebno je izraditi geodetske elaborate za:

o granice pomorskog dobra utvrđene Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ili Uredbom Vlade Republike za koje je podnositelj zahtjeva Primorsko-goranska županija,

o luke otvorene za javni promet Primorsko-goranske županije,

o za utvrđene granice pomorskog dobra za koje obveznici izrade geodetskih elaborata iste nisu izradili (područja prikladna za koncesioniranje)

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 17.

Osim izrade prijedloga za granice pomorskog dobra/lučkog područja i provedbe utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkih područja iz ovog Plana, Povjerenstvo će izraditi i prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja prema novim zahtjevima ovlaštenih podnositelja definiranih člankom 4. stavkom 8. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05).

Članak 18.

Ažuriranje i dopuna GIS baze pomorskog dobra putem aplikacija za evidenciju granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru i uspostava WebGIS platforme omogućava obalnim jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije uvid u sve utvrđene granice pomorskog dobra i koncesije na pomorskom dobru sa zadnjim, ažuriranim stanjem od strane Primorsko-goranske županije.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Za provedbu ovog Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Razdjel 7 - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

Članak 20.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji da dostavi ovaj Plan Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Članak 21.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-04/19-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-21

Rijeka, 25. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluke_u_PDFu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=00001&odluka=218
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr