SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

216.

Na temelju članka 18. stavka 1., a u vezi s člankom 36. stavkom 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»»Narodne novine«« broj 17/19), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 18. studenoga 2019. godine, donio je

PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA
NEPRAVILNOSTI I NAČINU IMENOVANJA
POVJERLJIVE OSOBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanju povjerljive osobe pobliže se uređuje:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija)

2. načinu imenovanja povjerljive osobe i zamjenika za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Županiji.

Članak 2.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u Županiji.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Županiji (u daljnjem tekstu: prijavitelj).

Povjerljiva osoba je zaposlenik Županije imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 4.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje i datum prijave.

Prijava se podnosi neposredno pisanim putem, usmeno na zapisnik, a istu je moguće poslati poštom ili dostaviti putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Županije.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama Županije dostupan je obrazac za prijavljivanje.

Obrazac iz stavka 5. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Županiji sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanje nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Članak 6.

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Županije imenuje Župane na prijedlog najmanje 20% zaposlenika Primorsko-goranske županije. Ukoliko 20% zaposlenika ne podnese prijedlog za imenovanje povjerljive osobe, Župan će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

Povjerljiva osoba koja je imenovana na prijedlog najmanje 20% zaposlenika može se opozvati odlukom 20 % zaposlenika, a u kojem slučaju će Župan razriješiti imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o opozivu. Do donošenje odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu.

Članak 7.

Povjerljiva osoba ima zamjenika.

Zamjenika povjerljive osobe imenuje Župan na prijedlog povjerljive osobe.

Župan imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihov prethodni pristanak.

Članak 8.

Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe na mrežnim stranicama Županije.

Uz poziv objavljuje se i obrazac koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a na kojem se prikupljaju potpisi zaposlenika koji predlažu imenovanje povjerljive osobe.

Rok za prikupljanje potpisa je osam dana.

Članak 9.

Obrazac iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika predaje se u Ured Županije najkasnije prvog radnog dana po isteku roka za prikupljanje potpisa.

Obrazac može predati bilo koji od zaposlenika koji je prijedlog za imenovanje povjerljive osobe potpisao, a uz obrazac dužan je dostaviti dokaz da osoba koju se predlaže za povjerljivu osobu pristaje obavljati dužnost povjerljive osobe.

 

Članak 10.

Povjerljiva osoba dužna je:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti

- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja, ukoliko isti učini vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ukoliko ista nije riješena sa Županijom

obavijestiti prijavitelja, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva

pisanim putem obavijestiti prijavitelja o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka

pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od dana odlučivanja o prijavi

čuvati identitet prijavitelja i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Članak 11.

Osoba kojoj prijavitelj prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

Županija čuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ukoliko isto nije suprotno zakonu.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službeni novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/19-01/39

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-21

Rijeka, 18. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=00001&odluka=216
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr