SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

200.

U kontroli akata koje utvrđuje i izdaje Odbor za statutarno-pravna pitanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije utvrđeno je da u članku 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 4/19-pročišćeni tekst), kod navođenja djelokruga rada Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, nedostaju zadnja tri podstavka iz izvorne Odluke, tako da članak 17. pročišćenog teksta Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 4/19 - pročišćeni tekst) ispravno glasi:

ISPRAVAK ODLUKE
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU
RADA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
(pročišćeni tekst)

»Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Članak 17.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

. planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;

. ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;

. sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;

. koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;

. koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;

. pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

. pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;

. pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

. sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;

. poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

. pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;

. poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;

. davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;

. suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;

. suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4- 18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenjaju se alineje 1., 2. i 4. i dodaje se nova alineja 5., dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6., dosadašnja alineja 6. djelomično je izmijenjena i postaje alineja 7., dosadašnje alineje 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. brišu se i dodaju se nove alineje 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Klasa: 021-04/17-08/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-89

Rijeka, 28. listopada 2019.

Županijska skupština
Odbor za statutarno-pravna pitanja

Predsjednik

Petar Petrinić, dipl. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=200
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr