SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

192.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 70. stavak 1. alineja 5. i 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17, članka 17. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran (»Službene novine« broj 28/ 15), članka 17. stavak 1. alineja 4. Ugovora broj P 009/07/ 2015 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran (KLASA: 342-01/14-02/71, URBROJ: 2170/1-07-02/3-15-15) od 02. studenog 2015. godine, članka 28. točke 13. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/ 13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello,
Općina Lovran

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Koncesionara trgovačkog društva Agrokor d.d. (OIB: 05937759187), Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, kojeg zastupa izvanredni povjerenik Fabris Peruško (OIB: 22621985989) za prestankom Ugovora broj P 009/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran (KLASA: 342-01/14-02/71, URBROJ: 2170/1-07- 02/3-15-15) od 02. studenog 2015. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko- goranske županije da u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše sporazum o raskidu Ugovora (u daljnjem tekstu: Sporazum).

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka urediti će se prava i obveze ugovornih strana.

Koncesionar je do dana potpisivanja Sporazuma dužan podmiriti svoje obveze po osnovi koncesijske naknade zaključno s danom sklapanja ovog Sporazuma.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članka 2. ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru koja je dana temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/15) i Ugovora.

Po potpisu Sporazuma i ispunjenju uvjeta iz članka 2. stavak 3. ove Odluke Davatelj koncesije u obvezi je vratiti Koncesionaru dvije bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 kn svaka dane u svrhu urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Članak 4.

Stupanjem na snagu Sporazuma prestaju sva prava Koncesionara - Agrokora d.d. (OIB: 05937759187) na pomorskom dobru, te je s koncesioniranog pomorskog dobra dužan o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro, a o čemu će se sačiniti primopredajni zapisnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Agrokor d.d. Koncesionar je plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/15) i Ugovora.

Koncesija je dana za gospodarsko korištenje plaže i uključuje gospodarsku djelatnost iznajmljivanja suncobrana, ležaljki i sportskih rekvizita.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 530.000,00 kuna.

Ukupna površina koja je dana u koncesiju iznosi 7.055 m2, od čega se 3.018 m2 kopnene površine odnosi na plažni dio, dok se na morski dio odnosi 4.037 m2.

Koncesija je dana na vremensko razdoblje od 7 godina i traje do 02. studenog 2022. godine. Stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 360.000,00 kn, dok promjenjivi dio iznosi 2% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti pružanja usluga na plaži.

S obzirom na saznanje da je Koncesionar zapao u financijske teškoće, te da nisu izvršena predviđena ulaganja u pomorsko dobro u više je navrata traženo očitovanje od Koncesionara u odnosu na daljnje trajanje Ugovora.

Dana 09. kolovoza 2019. godine Koncesionar je dostavio prijedlog za sporazumnim raskidom Ugovora i naveo da je dana 10. studenog 2017. godine Agrokor d.d. prestao biti vlasnikom Ville Castello i da više nema poslovnog interesa za korištenje pomorskog dobra temeljem Ugovora, te dana 01. listopada 2019. godine očitovanje u kojem obrazlaže nemogućnost ulaganja u pomorsko dobro navodeći da su krajem 2015. godine, a naročito u 2016. godini nastupili razlozi zbog kojih Agrokor nije bio u mogućnosti izvršiti ulaganja, te da sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/17) dana 07. travnja 2017. godine nad Agrokorom, te njegovim povezanim i ovisnim društvima otvoren postupak izvanredne uprave. Otvaranjem postupka izvanredne uprave nastupile su okolnosti zbog kojih nisu bila moguća nikakva ulaganja niti tijekom 2017. godine, slijedom čega Agrokor ni u tom razdoblju nije bio u mogućnosti ispuniti obveze predviđene Ugovorom o koncesiji.

Uvidom u knjigovodstvenu analitiku i dokumentaciju Davatelja koncesije utvrđeno je da je Koncesionar u proteklom periodu uredno podmirivao stalni dio naknade za koncesiju zaključno s 2018. godinom, da je po primitku opomene podmirio i stalni dio koncesijske naknade za 2019. godinu, te da nije ostvarivao prihod od obavljanja gospodarske djelatnosti na koncesioniranom području temeljem kojeg bi mu se mogao obračunati promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Koncesionar je u obvezi da do dana potpisivanja sporazuma o raskidu ugovora podmiri svoje obveze po osnovi koncesijske naknade.

Slijedom navedenog ne postoje zapreke za donošenje ove Odluke o prestanku koncesije, a slijedom iste i sklapanje sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-25

Rijeka, 30. listopada 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=192
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr