SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

191.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske

županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 19/19) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2019/S 01K-0033353).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 38. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Obrazloženje:

Dana 25. srpnja 2019. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 19/19).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2019/S 01K-0033353, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, odnosno Dokumentacije za nadmetanje koja čini njegov sastavni dio (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2019/S 01K-0033353), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko - goranskoj županiji otvara ponude.

Dana 19. rujna 2019. godine s početkom u 12,15 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je otvaranju ponuda.

Otvorena je jedina pristigla Ponuda i to trgovačkog društva Hotel Lišanj d.d. Pregledom Ponude utvrđeno je da se ista sadrži građevinske radove i nasipavanje mora, odnosno proširenje kopnenog dijela plaže koji nije predviđen predmetom koncesije za koji je proveden postupak prikupljanja ponuda, te da se ista ocjenjuje neurednom te se odbacuje.

Pozivom na članak 32. stavak. 5. Zakona o koncesijama natjecatelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, što natjecatelj Hotel Lišanj d.d. nije učinio.

Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o koncesijama, Stručno povjerenstvo predložilo je Davatelju koncesije donošenje Rješenja o odbijanju Ponude jer Ponuda nije izrađena poštujući zahtjeve i uvjete iz dokumentacije za nadmetanje.

Pozivom na članak 38. stavak 1. točku 3. Zakona propisano je da će davatelj koncesije poništiti postupak davanja koncesije ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesija ne preostane nijedna uredna ponuda.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji ju prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-23

Rijeka, 30. listopada 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=191
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr