SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

190.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije
na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže
te za gospodarsko korištenje plaže pored luke
Muroskva Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/19) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2019/S 01K-0023296).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 38. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Obrazloženje:

Dana 30. svibnja 2019. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/19).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2019/S 01K-0023296, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, odnosno Dokumentacije za nadmetanje koja čini njegov sastavni dio (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2019/S 01K-0023296), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko - goranskoj županiji otvara ponude.

Dana 10. srpnja 2019. godine s početkom u 12,20 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je otvaranju ponuda.

Otvorena je jedina pristigla ponuda i to trgovačkog društva Mitan marina d.o.o. Pregledom ponude utvrđeno je da se ista znatno razlikuje od predmeta koncesije za koji je proveden postupak javnog nadmetanja, te da se ista ocjenjuje neurednom te se odbacuje. U predmetu koncesije predviđena je izgradnja školjere i plaže i postavljanje plutajućeg sunčališta. U pristigloj ponudi predviđena je gradnja navedene školjere, te još jedne dodatne školjere kamenim blokovima i nasipanog materijala u dužini od 28 metara koja nije predviđena predmetom koncesije.

Iz navedenog proizlazi da ponuda ponuditelja Mitan marina d.o.o. nije u skladu s zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje odnosno s člankom 32. stavak 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), te se pozivom na članak 34. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) neuredna ponuda odbija.

Budući da nakon odbijanja ponude nije preostala nijedna važeća, postupak davanja koncesije se poništava u skladu s člankom 38. stavak 1. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji ju prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-20

Rijeka, 30. listopada 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=190
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr