SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

189.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije
na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko
korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran (»Službene novine« broj 5/17.)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«.

Obrazloženje:

Temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran (»Službene novine« broj 5/17) objavljena je Obavijest o namjeri u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 01K-004604 dana 14. ožujka 2017. godine, kao i Dokumentacija za nadmetanje (u daljnjem tekstu: DZN) koja je sastavni dio navedene Obavijesti.

U DZN je predviđena mogućnost podnošenja žalbe na istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obzirom da je člankom 48. stavak 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12, dalje u tekstu: ZOK) propisano da se na pravnu zaštitu u postupku davanja svih koncesija (pa tako i na koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra) primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, a koji utvrđuje pravo na podnošenje žalbe na DZN.

Protiv predmetne DZN dana 22. ožujka 2017. godine trgovačko društvo Rivijera plaže d.o.o., Ičići, zastupano po odvjetnici Zvjezdani Mađarević, izjavilo je žalbu koja je drugostupanjskim Rješenjem od 01. ožujka 2018. godine (KLASA: UP/II-342-2217-05/07, URBROJ: 530-03-2-1-18- 2) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odbačena kao nedopuštena.

Od 29. ožujka 2017. godine postupak davanja koncesije je u fazi prekida objave u elektronskom oglasniku.

Iz Rješenja Ministarstva razvidno je da Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, Obavijest o namjeri davanja koncesije, pa samim time ni DZN nisu upravni akti kojima se odlučuje o dodjeli koncesije nego samo akti kojima se započinje i provodi upravni postupak davanja koncesije, te da zbog toga protiv takve Odluke, Obavijesti te DZN nije moguće podnijeti žalbu.

Protiv Rješenja Ministarstva trgovačko društvo »Rivijera plaže« d.o.o. Ičići podnijelo je tužbu Upravnom sudu u Rijeci, te je Upravni sud u Rijeci Presudom poslovni broj: 10 USL-512/18-3 od 07.08.2018. godine poništio drugostupanjsko rješenje i predmet vratilo Ministarstvu na ponovni postupak.

Rješenjem Ministarstva od 20. kolovoza 2018. godine (KLASA: UP/II-342-22/17-05/07, URBROJ: 530-03-1-1-1- 18-7) odbačena je kao nedopuštena žalba trgovačkog društva »Rivijera plaže« d.o.o. Ičići, koje je potom pri Upravnom sudu u Rijeci ponovno podnijelo upravnu tužbu. Postupak je u tijeku.

Provjerama izvršenim u cilju nastavka postupka koncesioniranja utvrđeno je da je u međuvremenu na svim česticama koje ulaze u obuhvat prijedloga koncesije upisana zabilježba da se pri Trgovačkom sudu u pravnoj stvari tužitelja »Rivijera plaže« d.o.o. Ičići protiv tuženika Republike Hrvatske vodi spor radi utvrđenja prava vlasništva, a slijedom čega su utvrđene nove okolnosti i činjenice koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka dovele do toga da se postupak ne bi ni pokrenuo, odnosno ne bi bile donijete Odluka o namjeri i Obavijest o namjeri davanja koncesije, te DZN.

Dakle, sukladno čl. 28. st. 1. ZOK-a prije roka za dostavu ponuda postale su poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena donošenja.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-17

Rijeka, 30. listopada 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=189
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr