SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata
Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« 14/19) u članku 4., u stavku 1. u točki 2., u alineji 12 broj »58.032,51« zamjenjuje se sa brojem »106.688,36«.

Alineja 14 briše se.

Dosadašnje alineje 15, 16, 17, 18, 19 i 20 postaju alineje 14, 15, 16, 17, 18 i 19.

Članak 2.

U članku 5., u stavku 1., u točki 2, u alineji 11 broj »685.134,15« zamjenjuje se s brojem »485.134,15«.

Iza alineje 11 dodaje se alineja 12 koja glasi:

» - za financiranje dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite 200.000,00«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-13

Rijeka, 30. listopada 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=00001&odluka=187
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr