SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

28.

Na temelju članka 23. st. 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01, 82/04, 76/ 07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda
prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno
poticane stanogradnje na području Općine Mrkopalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, mjerila, veličina stana te postupak i tijela za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) na području Općine Mrkopalj.

II. UVJETI ZA KUPNJU STANA

Članak 2.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Mrkopalj imaju građani - državljani Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prvenstvo na kupnju stana neovisno od načina plaćanja imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i podnositelji zahtjeva koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svojeg stanovanja.

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s APN-om.

III. UVJETI I MJERILA ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Članak 3.

Odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se na temelju Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca (u daljnjem tekstu: Lista prvenstva) utvrđenoj prema uvjetima i mjerilima iz ove Odluke.

Lista prvenstva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a utvrđuje se na temelju provedenog Javnog poziva.

Članak 4.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

1. uvjeti stanovanja,

2. stambeni status,

3. vrijeme prebivanja na području Općine Mrkopalj za podnositelja zahtjeva,

4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

5. životna dob podnositelja zahtjeva,

6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,

7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,

9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

Uvjeti stanovanja

Članak 5.

Na temelju uvjeta stanovanja:

a)ako podnositelj zahtjeva, bračni ili izvabračni
drug, ili druga osoba koja je po posebnim
propisima izjednačena s bračnim drugom
nema stan ili kuću u vlasništvu 150 bodova,

b)ako je podnositelj zahtjeva, bračni ili
izvabračni drug, ili druga osoba koja je
po posebnim propisima izjednačena s
bračnim drugom vlasnik neodgovarajućeg
stana ili kuće 130 bodova,

Podnositelj zahtjeva iz točke a) stavka 1. ovog članka koji prvi put stječe stan dodatno ostvaruje 30 bodova.

Odgovarajućim stanom ili kućom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana ili kuće za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2 (dozvoljeno je odstupanje do 2% površine).

Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva vlasnik odgovarajućeg stana ili kuće ne boduje se prema ovom kriteriju.

Stambeni status

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva, na temelju stambenog statusa pripada:

a)za status najmoprimca sa zaštićenom
najamninom 30 bodova,

b)za status najmoprimca (podstanara)
kod pravne ili fizičke osobe sa slobodno
ugovorenom najamninom 20 bodova,

c)za stanovanje kod člana obitelji 10 bodova

Ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva vlasnik odgovarajućeg stana ili kuće ne boduje se prema ovom kriteriju.

Za dokazivanje statusa iz točke a) ovog članka priznavati će se važeći ugovori o najmu stana sa zaštićenom najamninom.

Za dokazivanje statusa iz točke b) ovog članka priznavati će se važeći ugovori o najmu stana

Za dokazivanje statusa iz točke c) ovog članka priznavati će se izjava o stanovanju kod člana obitelji ovjerena od strane javnog bilježnika.

Vrijeme prebivanja

Članak 7.

Prema prijavljenom prebivalištu na području Općine Mrkopalj, podnositelju zahtjeva pripada za svaki navršeni mjesec prebivanja 0,1 bod, a najviše do 50 bodova.

Ukoliko je uvjerenje o prebivalištu nepotpuno i ne iskazuje cjelokupno razdoblje prebivanja podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva dužan je uz vlastito uvjerenje o prebivalištu dostaviti i uvjerenje o prebivalištu jednog ili oba roditelja.

Prijavljen boravak podnositelja zahtjeva na području Općine Mrkopalj ne boduje se.

Broj članova obiteljskog domaćinstva

Članak 8.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

a) samac 1 bod,

b) dva člana 3 boda,

c) tri člana 5 bodova,

d) četiri člana 7 bodova,

e) pet članova i više 9 bodova.

Ako je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj ili posvojitelj koji samostalno skrbi o djetetu ili usvojeniku, ili je partner skrbnik sukladno Zakonu o životnom parnerstvu osoba istog spola, na bodove ostvarene temeljem stavka 1. ovog članka (izuzev bodova označenih pod točkom a) dodaju se 2 boda.

Samohrani roditelj, posvojitelj ili partner skrbnik je roditelj koji nije u braku, ne živi u izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete što znači da nema prihoda od drugog odsutnog ili umrlog roditelja.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se bračni drug, izvanbračni drug, formalni životni partner, neformalni životni partner, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a koji su na dan objave Javnog poziva prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

Ukoliko se podnositelju zahtjeva poveća broj članova obiteljskog domaćinstva nakon podnošenja zahtjeva, isti se neće bodovati, ali će se status novog člana ili novih članova uzeti u obzir prilikom odabira stana u skladu s člankom 17. stavak 1. ove Odluke, uz dostavu potrebne dokumentacije (rodni, vjenčani list i sl.).

Životna dob

Članak 9.

Prema životnoj dobi, u trenutku objave Javnog poziva, podnositelju zahtjeva pripada:

a)do navršene 25 godine 8 bodova,

b)od navršene 26 godine do navršenih
45 godina 12 bodova,

c)od navršenih 46 godine do navršenih
55 godina 6 bodova,

d)od navršenih 56 godina nadalje 4 boda.

Stručna sprema

Članak 10.

Na temelju stručne spreme odnosno akademskog stupnja obrazovanja podnositelju zahtjeva pripada za:

a)VSS odnosno završen preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili specijalistički diplomski stručni studij 6 bodova,

b)VŠS odnosno završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju
od najmanje tri godine 4 boda,

c)Srednju stručnu spremu 2 boda,

d)Niža stručna sprema (osnova škola,
NKV, PKV, KV)1 bod

Magistrima znanosti (mr. sc.) dodjeljuju se dodatna 3 boda, a doktorima zannosti (dr. sc.) dodjeljuje se dodatnih 6 bodova.

Djeca predškolske dobi i djeca na školovanju

Članak 11.

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na redovnom školovanju, podnositelju zahtjeva pripada 3 boda.

Invaliditet ili tjelesno oštećenje

Članak 12.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

a)za dijete s teškoćama u razvoju 10 bodova,

b)za invaliditet od 100% oštećenja
organizma 8 bodova,

c)za invaliditet od 80%-100% (manje
od 100%) tjelesnog oštećenja 6 bodova,

d)za invaliditet od 50%-80% (manje
od 80%) tjelesnog oštećenja4 boda.

Bodovi ostvareni temeljem mjerila iz članka 14. ove Odluke i mjerila iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na podnositelja zahtjeva, međusobno se isključuju.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 10 bodova.

Status HRVI

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripada 10 bodova.

Status člana obitelji hrvatskog branitelja

Članak 15.

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 10 bodova.

IV. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 16.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) za 1 osobu do 44 m2 NKP-a,

b) za 2 osobe do 49 m2 NKP-a,

c) za 3 osobe do 67 m2 NKP-a,

d) za 4 osobe do 76 m2 NKP-a,

e) za 5 osoba do 80 m2 NKP-a,

f) za 6 osoba i više osoba do 92 m2 NKP-a,

(NKP = Neto korisna površina stana)

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2% površine iz stavka 1. ovog članka.

Podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana.

U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka.

V. POSTUPAK I TIJELA ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Članak 17.

Postupak za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema ovoj Odluci provodi Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

Općinski načelnik imenuje članove Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva provodi postupak Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva, obavlja bodovanje po zaprimljenim zahtjevima, izrađuje i predlaže Odluke u svezi Liste prvenstva, utvrđuje prijedlog Liste prvenstva.

Prijedlog liste prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Mrkopalj .

Članak 18.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a objavljuje se na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Mrkopalj, a obavezno sadrži:

1) uvjete za sudjelovanje u postupku,

2) isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

3) naznaku o roku i mjestu podnošenja zahtjeva.

U dnevnom tisku objavljuje se obavijest o raspisanom javnom pozivu s uputama i podacima o poveznicama na detaljne informacije Javnog poziva.

Članak 19.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Općine Mrkopalj na adresi Stari kraj 3 u Mrkoplju, radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati te na web stranici Općine Mrkopalj.

Zahtjev za kupnju stana predaje se isključivo poštom na adresu Općine Mrkopalj: Općina Mrkopalj, Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj.

Članak 20.

Podnositelj zahtjeva uz Zahtjev iz članka 19. ove Odluke, mora priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice - za podnositelja zahtjeva,

2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

3) uvjerenje o prebivalištu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

4) javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

5) dokaz stambenog statusa:

ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;

e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,

6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,

7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)

8) dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,

9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

11) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

12) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Članak 21.

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 5 dana za dopunu dokumentacije.

Ukoliko dostava ne uspije na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu, pismeno koje se upućuje podnositelju zahtjeva, stavit će se na oglasnu ploču Općine, pri čemu se smatra da je dostava pismena izvršena danom stavljana pismena na oglasnu ploču.

Ako po proteku roka od 5 dana ne budu dostavljeni zatraženi dokazi iz članka 20. točke 1. Odluke, takav zahtjev se neće razmatrati.

Ako po proteku roka od 5 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

Članak 22.

Bodovi ostvareni prema kriterijima od članka 5. do članka 15. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost pri odabiru stana ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Općine Mrkopalj.

Članak 23.

Lista prvenstva sadrži:

- redni broj,

- prezime i ime i adresu podnositelja zahtjeva,

- broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

- mjesto i datum utvrđivanja Liste prvenstva.

Članak 24.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine, a o osnovanosti prigovora odlučuje Općinski načelnik.

Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje Općinski načelnik a te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Mrkopalj.

Članak 25.

Važenje Liste prvenstva utvrđuje se do njenog opoziva, a najdulje za vrijeme od dvije godine računajući od dana njezina utvrđenja.

Odlukom Općinskog načelnika važenje Liste prvenstva može se produžiti.

Članak 26.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redoslijed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana koji je Agencija sklopila u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka će se raskinuti.

Članak 27.

Sukladno uvjetima i mjerilima iz ove Odluke, površina stana na kupnju kojeg podnostitelj Zahtjeva ostvaruje pravo, uvećava se za pripatke istog čija je površina utvrđena obračunom s odgovarajućim koeficijentom.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Sve administrativne i tehničke poslove u primjeni ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama PGŽ-e«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-20

Mrkopalj, 30. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=51315&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr