SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
OPĆINA BAŠKA

73.

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00., 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 65. stavak 2. i članka 69. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Javnim sportskim građevinama (u daljnjem tekstu: sportske građevine) smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u vlasništvu Općine, u kojima se provode sportske djelatnosti, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu Općine.

Članak 3.

(1) Općina može upravljanje sportskim građevinama povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

(2) Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni te prateći prostori i oprema.

(3) Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značaju za sport Općine i provođenju programa javnih potreba u sportu Općine.

Članak 4.

(1) Upravljanje sportskim građevinama iz članka 2. ove Odluke osobito obuhvaća:

. redovito održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine, a posebno za provođenje sportskih aktivnosti i aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu Općine,

. davanje u najam dijelova sportske građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti i aktivnosti, za održavanje kulturnih, gospodarskih i drugih programa i manifestacija,

. davanje u zakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine koji nije u funkciji obavljanja sportskih djelatnosti,

. primjerena zaštita sportske građevine,

. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,

. primjereno osiguranje sportske građevine,

. kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima,

. donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskim građevinama,

. drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 5.

Troškove upravljanja i održavanja sportskih građevina čine troškovi:

. energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),

. komunalnih usluga (voda, odvodnja, odvoz smeća i sl.),

. administrativnih i knjigovodstvenih poslova,

. premije osiguranja,

. redovitog održavanja kojima se sportska građevina održava u funkcionalnom stanju,

. plaće zaposlenika.

Članak 6.

Sportske građevine na području Općine, u smislu članka 2. ove Odluke, su nogometno igralište s dvorišnom zgradom, sve na k.č. br. 3307 k.o. Baška - nova, ukupne površine 16.556 m2.

Članak 7.

(1) U smislu članka 3. stavak 3. ove Odluke, Nogometnom klubu »Vihor« iz Baške, Emila Geistlicha 38 (u daljnjem tekstu: NK »Vihor«), povjerava se upravljanje sportskim građevinama iz članka 6. ove Odluke, na neodređeno vrijeme, bez naknade.

(2) Upravljanje sportskim građevinama iz prethodnog stavka ovoga članka može se prekinuti:

. odlukom Općine, kao vlasnika,

. prestankom postojanja NK »Vihor«, kao upravitelja,

. prestankom potrebe korištenja od strane NK »Vihor«, kao upravitelja.

(3) Način i uvjeti upravljanja sportskim građevinama uređuju se Ugovorom o upravljanju i korištenju sportske građevine, koji u ime Općine sklapa Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik), a u ime NK »Vihor«, ovlaštena osoba kluba.

(4) NK »Vihor« obvezan je upravljati sportskim građevinama pažnjom dobrog gospodara i time čuvati interes Općine, kao vlasnika.

Članak 8.

(1) NK »Vihor« može površine unutar sportske građevine kojom upravlja, a u razdoblju kada iste nisu u funkciji obavljanja djelatnosti kluba, uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti načelnika, dati u zakup.

(2) Ugovor o zakupu ne može se zaključiti na vrijeme duže od pet godina.

(3) Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup.

Članak 9.

NK »Vihor« se ugovorom iz članka 7. stavak 3. ove Odluke obvezuje posebno pratiti ostvarene prihode i rashode na sportskim građevinama kojima upravlja, te Općini dostavljati godišnje izvješće o poslovanju, najkasnije do kraja ožujka tekuće za prethodnu godinu.

Članak 10.

(1) Nadzor nad provođenjem ugovora, namjenskim korištenjem sportskih građevina, održavanja sportskih građevina, korištenja svih sportskih i drugih prostora u sportskim građevinama, te nad namjenskim korištenjem sredstava za upravljanje i održavanje sportskih građevina obavlja Jedinstveni upravni odjel.

(2) U slučaju nepridržavanja ugovornih obveza, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela načelnik može raskinuti ugovor.

Članak 11.

(1) Zahtjev za povjeravanje upravljanja sportskim građevinama i/ili zahtjev za dodjelu na korištenje sportskih građevina, sve osim za one iz članka 6. ove Odluke, koji sadrži osnovne podatke o podnositelju, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.

(2) Na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, o čemu odlučuje načelnik, ali i na temelju posebnog zaključka načelnika, Općina može objaviti javni poziv za povjeravanje upravljanja i korištenja sportskih građevina.

(3) Javni poziv na upravljanje i korištenje sportskih građevina s uvjetima i dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava upravljanja i korištenja određene sportske građevine objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Općine.

(4) Zaprimljene zahtjeve po javnom pozivu iz članka 3. razmatra Povjerenstvo od 3 člana, koje imenuje načelnik.

(5) Na prijedlog Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka odluku o povjeravanju upravljanja sportskim građevinama temeljem javnog poziva donosi načelnik.

(6) Načelnik može odlukom poništiti javni poziv bez ikakve odgovornosti prema podnositeljima zaprimljenih zahtjeva.

Članak 12.

Na uređivanje međusobnih prava i obveza između Općine i upravitelja sportskim građevinama iz članka 11. ove Odluke, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka od 7. do 10. ove Odluke.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-8

Baška, 30. listopada 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=10007&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr