SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
OPĆINA BAŠKA

72.

Na temelju članka 26., članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 37/18) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, obzirom da se iste smatraju od iznimnog značenja za Općinu Baška i njezino stanovništvo, kao komunalne djelatnosti određuju se i:

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;

Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;

Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

(2) Osim uslužnih komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, obzirom da se ista smatra od iznimnog značenja za Općinu Baška i njezino stanovništvo, kao uslužna komunalna djelatnost određuje se »usluga javnog iznajmljivanja bicikala«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, koje je u suvlasništvu Općine Baška, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 4. ove Odluke:

1. održavanje javne rasvjete,

2. usluga javnog iznajmljivanja bicikala.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Trgovačkom društvu Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti iz članka 6. stavak 1. točke 8. i 9., a Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, obavljanje uslužne komunalne djelatnosti iz članka 4. stavak 2., povjerava se nenaplatno.

(2) Trgovačka društva iz stavka 1. ovoga članka obavljaju djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donose opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapaju s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

(3) Opći uvjeti iz stavka 2. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se utvrđuju:

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

(4) Opći uvjeti iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, na mrežnoj stranici Općine Baška, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ugovori iz stavka 2. ovoga članka sklapaju se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

(6) Isporučitelji komunalne usluge dužni su pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-7

Baška, 30. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=10007&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr