SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA PUNAT

48.

Na temelju člana 26. stavak 1., članka 31. stavak 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 23. sjednici održanoj dana 22. listopada 2019. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
na području Općine Punat

I. UVOD

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Punat, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Punat.

Članak 2.

Na području Općine Punat obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

2. održavanje javnih zelenih površina,

3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4. održavanje groblja,

5. održavanje čistoće javnih površina,

6. održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Na području Općine Punat obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

2. usluge javne tržnice na malo,

3. usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

4. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, određuju se slijedeće djelatnosti koje se smatraju komunalne:

1. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije:

Pod provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora podrazumijeva se provođenje mjera u tim djelatnostima sukladno posebnoj odluci koja uređuje mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina.

2. usluge sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina:

Pod sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih nusproizvoda smatra se sakupljanjem i zbrinjavanjem lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

3. usluge skloništa za životinje:

Pod skloništem za životinje podrazumijeva se skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja na području Općine Punat te njihov smještaj.

4. usluge prigodnog ukrašavanja Općine Punat:

Pod prigodnim ukrašavanjem Općine Punat podrazumijeva se ukrašavanje i osvjetljavanje Općine za državne blagdane, božićno - novogodišnje praznike i druge manifestacije.

5. usluge iznajmljivanja bicikala:

Pod iznajmljivanjem bicikala podrazumijeva se sustav javnog iznajmljivanja bicikala te korištenja istih na području Općine Punat.

Članak 5.

Na području Općine Punat, u skladu s odredbama Zakona, komunalne djelatnosti mogu obavljati:

1. trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačka društva),

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

II. TRGOVAČKA DRUŠTVA

Članak 6.

Komunalne djelatnosti povjeravaju se na temelju ove Odluke sljedećim trgovačkim društvima:

1. Ponikve voda d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

2. Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 04155352667

- održavanje javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete,

- iznajmljivanje bicikala.

3. KD Črnika d.o.o., Punat, Obala 72, OIB: 01052285357

- održavanje nerazvrstanih cesta - u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - u dijelu koji se odnosi na upravljanje, održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi,

- usluge javne tržnice na malo,

- usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

- prigodno ukrašavanje Općine Punat.

Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Članak 7.

Trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke komunalne djelatnosti obavljaju na temelju ove Odluke, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te ostalih akata donesenih od nadležnih tijela trgovačkih društava.

Članak 8.

Povjerene poslove navedene u članku 6. ove Odluke trgovačka društva obvezna su samostalno obavljati i neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Punat, te godišnjih ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koje sklapaju s Općinom Punat.

Povjerene poslove trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke obvezna su:

- izvršavati temeljem utvrđenih godišnjih programa sa planom rada koje su obvezna dostaviti Općini Punat najkasnije do 15. rujna tekuće godine za narednu godinu,

- Općini Punat podnositi mjesečno izvješće o ravnomjernom izvršenju Programa do 5. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, u skladu sa svojim ovlastima, ima pravo stručnog nadzora izvršenja povjerenih poslova dodijeljenih trgovačkim društvima iz članka 6. ove Odluke.

U slučaju da se utvrdi nedostatak nad obavljenim komunalnim poslom iz pojedinog programa, trgovačkom društvu koje je nositelj ugovorenog posla obustavit će se isplata financijskih sredstava do visine vrijednosti neobavljenih poslova.

Članak 9.

Trgovačkom društvu KD Črnika d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja groblja i usluge ukopa pokojnika unutar groblja te dodjele grobnih mjesta što podrazumijeva rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi s tim.

O žalbama na upravne akte iz prethodnog stavka ovog članka odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

III. KONCESIJE

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. obavljanje dimnjačarskih poslova,

2. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u dijelu koji se odnosi na obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 (pet) godina.

Članak 11.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

IV. UGOVOR O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Punat sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta - u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanja javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene,

4. usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

5. usluge sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina,

6. usluge skloništa za životinje.

Članak 13.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti iz članka 12. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti u ime Općine Punat sklapa općinski načelnik.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg komunalnih usluga,

4. način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Ugovor o obavljanju komunalnih poslova sadrži odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Općine Punat i mještana.

Odluku o raskidu donosi općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, a o razlozima raskida općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/18).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-19-4

Puant, 22. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51521&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr