SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

61.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. i članka 20. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj: 82/15), Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Matulji donesene na Općinskom vijeću Općine Matulji 6. ožujka 2018. godine (KLASA: 810-01/17-01/ 0001, URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0009) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/ 09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 04/ 15, pročišćeni tekst i 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/18) u članku 2. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»7. Udruga Lisina Avantura, Matulji«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0032

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-2

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr