SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
GRAD CRES

48.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17), članka 47. Statuta Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/ 18),), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da je potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog
plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene
T3 6 u Lubenicama

Članak 1.

Gradonačelnik je dana 18. travnja 2019. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama (dalje u tekstu: Plan) KLASA: 350-01/18-1/8, URBROJ: 2213/02- 01-02-19-7.

Temeljem navedene odluke Grad Cres je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da će predmetna izrada Plana imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i to s naglaskom na sastavnicu okoliša: kulturna baština na osnovu čega se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Razlozi izrade Plana su slijedeći:

-Plan se izrađuje za k.č. 1517/5 k.o. Lubenice u cjelini, površine 1,95 ha i obuhvaća u cijelosti neizgrađeni i neuređeni prostor, neposredno uz LC 14 prema naselju Lubenice.

Prostor kampa uređuje se na način da se planira smještajni dio koji se sastoji od glamping kućice,glamping šatora,kamping mjesta bez zatvorenog prostora te zajedničkih prostora recepcije,restorana/ trgovine i sanitarija.

Članak 3.

Ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- Plan se izrađuje s ciljem osiguranja uvjeta za izgradnju i uređene prostora ugostiteljsko-turističke namjene - kampa- autokampa kategoriziranog s 5 zvjezdica kapaciteta do 200 ležajeva.

Članak 4.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Cres zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala1, 51557 Cres,

- Županijska lučka uprava Cres, Jadranska obala 1, 51557 Cres,

- Hrvatske šume, UŠP Buzet,Naselje Goričica 2,52420 Buzet

- JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Rijeka, Riva 10, Rijeka,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ A 51 557 Cres,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/ A 51 557 Cres

Svoje očitovanje dostavili su sljedeća tijela/osobe:

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka, (KLASA:351-01/19-04/54, urbroj:2170/1-03- 08/1-19-7, Rijeka, 25. rujna 2019.)

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka, (KLASA: .351-01/19-04/54, urbroj:2170/1- 03-08/1-19-6 od 25. rujna 2019.)

- Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektro primorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, (Naš znak: 401200101-9638/19- GG, od 17. svibnja 2019.)

- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci ( Klasa:612-08/19-10/0193, urbr:532-04-02- 11/8-19-2 od 09. svibnja 2019.) ,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja ( Klasa:350-02/19-02/16, Urbr:531-06-01-2-19-2 od 14. svibnja 2019.)

Na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/19-38/277, Urbr:517-19-2 od 16. rujna 2019.) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranska županija (KLASA: 351-01719-04/54, urbr:2170/1-03-08/ 1-19-6 od 25. rujna 2019.) dalo je mišljenje da je izrada Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene T36 u Lubenicama prihvatljiva za ekološku mrežu, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za pojedinačne zahvate te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu slijedećih uvjeta zaštite prirode:

- Uklanjanje drvenaste vegetacije obavljati isključivo u razdoblju od 15. kolovoza do 31. ožujka kako bi se izbjeglo razdoblje gniježđenja većine vrste ptica,

- Očuvati postojeće suhozide kao staništa za vrste,

- Za sadnju vegetacije na području kampa koristiti autohtone vrste biljaka,

- Osvjetljenje objekata i internih prometnica planirati u nužnom minimumu te koristiti ekološku rasvjetu radi smanjenja utjecaja na bioraznolikost,

- Osigurati zbrinjavanje otpadnih voda s odgovorajućim stupnjem pročišćavanja.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/19-04/54, urbroj: 2170/1-03-08/1-19-7, Rijeka, 25. rujna 2019.) nakon razmatranja kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš izdalo je mišljenje da bi za izradu Plana bilo potrebeno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš obzirom da je područje Plana izrazito vrijedno i osjetljivo, posebice s aspekta kulturno-povijesne baštine budući da se obuhvat Plana nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Lubenice.

Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektro primorje Rijeka, (Naš znak: 401200101-9638/19-GG, od 17. svibnja 2019.) ne uvjetuje izradu strateške studije utjecaja za izradu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama na okoliš.

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci ( Klasa:612-08/19-10/0193, urbr:532-04-02-11/8-19- 2 od 09. svibnja 2019.) izdalo je mišljenje da je zbog izuzetne osjetljivosti intaktno sačuvane autentične povijesne cjeline i pripadajućeg krajobraza cjelokupna zona upisana na UNESC-vu tentativnu listu te da je potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš i to s naglaskom na sastavnicu okoliša: kulturna baština.

Svoje očitovanje nisu dostavile sljedeće institucije/osobe, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Cresa da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala1, 51557 Cres,

- Županijska lučka uprava Cres, Jadranska obala 1, 51557 Cres,

- JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ A 51 557 Cres,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/ A 51 557 Cres

Članak 5.

Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, smatra da obzirom da je područje Plana izrazito vrijedno i osjetljivo, posebice s aspekta kulturno-povijesne baštine budući se obuhvat Plana nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Lubenice te bi bilo potrebeno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za pojedinačne zahvate uz primjenu slijedećih uvjeta zaštite prirode:

- Uklanjanje drvenaste vegetacije obavljati isključivo u razdoblju od 15. kolovoza do 31. ožujka kako bi se izbjeglo razdoblje gniježđenja većine vrste ptica,

- Očuvati postojeće suhozide kao staništa za vrste,

- Za sadnju vegetacije na području kampa koristiti autohtone vrste biljaka,

- Osvjetljenje objekata i internih prometnica planirati u nužnom minimumu te koristiti ekološku rasvjetu radi smanjenja utjecaja na bioraznolikost,

- Osigurati zbrinjavanje otpadnih voda s odgovorajućim stupnjem pročišćavanja..

Članak 6.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana i dana 11. listopada 2019. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Klasa:351-01/19-04/97, Urbr:2170/1-03-08/7-19-2,11.listopada 2019. god.).

Članak 7.

Grad Cres informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Cresa.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-1/7

Ur. broj: 2213/02-01-02-19-17

Cres, 28. listopada 2019.

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=10002&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr