SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju odredbe članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. sjednici održanoj dana 16. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU
O KOMUNALNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općina) za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se na:

- javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački prolazi, javna stubišta, pješačke zone, nogostupi, pločnici, mostovi, javna parkirališta, stajališta javnog prometa i slične površine);

- javne zelene površine su površine s vegetacijom (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, dendrološki i cvjetni rasadnici, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojima je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koji su sastavni dijelovi zelenih površina), kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti dječja igrališta s pripadajućom opremom, rekreacijske površine, te ostali sadržaji.

- ostale javne površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine, otvorene tržnice, groblja i slične prostore);

2. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni sat, javni zdenac, javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići, poštanski sandučić, spomenik, skulptura i spomen-ploča;

3. pokretne naprave su lako prenosivi objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, štandovi, klupe, kolica i sl., naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu djelatnost, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, otvoreni šank, naprave za igranje, automati, peći i drugi objekti za pečenje i kuhanje, spremišta za priručni alat i materijal, pozornice i slične naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijeće, suncobrani, tende, pokretne ograde, podesti, samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, šatori povodom raznih manifestacija, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske, montažne i slične kućice, automobili kao prezentacija, promocija ili nagradni zgodici, zaštitne naprave na izlozima i slično.

4. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

5. ploča s tvrtkom ili nazivom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;

6. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja;

7. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;

8. reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa,

9. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);

10. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, penjalice, vrtuljci, slične naprave za igru djece, klupe, stolovi, parkovne ogradice, stupići, košarice za smeće i slično);

11. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;

12. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;

13. vozilima u smislu ove Odluke smatraju se sve vrste vozila na motorni i električni pogon, kao što su osobni automobili, teretni automobili, autobusi, kamperska vozila, motocikli, mopedi, traktori, radni strojevi, priključna vozila i slično.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

(1) Naselja na području Općine moraju biti uređena.

(2) Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Općina i drugih površina u općoj uporabi i površina na upravljanju drugih, a osobito izgled i uređenost:

- vanjskih dijelova zgrada;

- dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina;

- ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada;

- izloga,

- zaštitnih naprava;

- ploča s tvrtkom ili nazivom;

- plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa;

- pokretnih naprava, kioska, reklama, reklamnih natpisa, reklamnih panoa i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba;

- komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi;

- stajališta, tržnica, ribarnica, groblja;

- te sanitarno - komunalne mjere uređenja naselja.

1. Vanjski dijelovi zgrada

Članak 4.

(1) Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo) u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s površine javne namjene moraju biti održavani i uredni.

(2) Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

(3) Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

(4) Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov

postojeće zgrade), zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, sukladno posebnim propisima o gradnji.

Članak 6.

(1) Na prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrade, zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete, ako se time ometa ili onemogućava prolaz pješaka.

(2) S prozora, terasa, balkona, lođa, ograda i drugih vanjskih dijelova zgrade zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, prolijevati vodu, cijediti vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu.

(3) Zabranjeno je crtati, pisati, prljati, mehanički oštećivati, uništavati ili na drugi način nagrđivati pročelja zgrada.

Članak 7.

(1) Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima zgrade, u pravilu, drži se cvijeće i ukrasno bilje i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i imovine.

(2) Antene i druge uređaje za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladne (klima uređaje) i solarne uređaje, vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su postaviti na vanjske dijelove zgrade i krovišta koji nisu vidljivi s površine javne namjene uz koju neposredno graniče.

(3) Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati na vanjske dijelove zgrade koji su vidljivi s površine javne namjene uz koju neposredno graniče, ali moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje vode iz klima uređaja ne smije se izvoditi na javnu površinu.

(4) U slučaju iz prethodnog stavka vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su za postavljanje opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka, kao i druge opreme i uređaja (npr. izloga, bankomati i dr.) na zgradi, ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine (u daljnjem tekstu: Nadležno tijelo).

(5) Za postavljanje opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka, kao i druge opreme i uređaja (npr. izloga, bankomati i dr.) na objektima koji se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, kao i na objektu koji ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su prije ishođenja odobrenja nadležnog tijela pribaviti i suglasnosti tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra.

Članak 8.

(1) Vlasnik, nositelj prava na zgradi koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, kao i drugi imatelj kulturnog dobra, dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima zgrade ishoditi odobrenje tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra.

(2) Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrade iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra.

(3) Zabranjeno je oštećivanje, ispisivanje poruka i grafita na zgradama iz stavka 1. ovog članka te djelomično bojanje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja.

Članak 9.

Bankomati na građevinama iz članka 8. ove Odluke mogu se postavljati uz odobrenje Nadležnog tijela iz članka 8. ove Odluke uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

- bankomat i tehnika njegove ugradnje ne smiju oštetiti kulturno dobro i njegove dijelove,

- mjesto i način ugradnje ovise o arhitektonskim, stilskim i funkcionalnim obilježjima zgrade, koja ne smiju biti ugrožena,

- na mjestima gdje je postava uređaja prihvatljiva, zahtijeva se vizualna neutralnost postave - vidljiv može biti samo operativni dio bankomata (ekran i tipkovnica),

- ugradnja bankomata nije prihvatljiva na zidanim dijelovima pročelja, izvan ostakljenih dijelova građevinskih otvora, te ne smije zadirati u povijesnu građevnu strukturu, odnosno arhitektonsko oblikovne elemente (kameni okviri, povijesna stolarija i slično),

- nije prihvatljivo postavljanje bankomata na pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima, osim na građevinama koje su izvorno projektirane za bankarske institucije,

- ugradnja bankomata nije prihvatljiva unutar stilski oblikovanih izloga (npr. izlozi s drvenim profanacijama ili dekorativnim detaljima, posebnim vrstama ostakljenja i slično),

- nije prihvatljivo postavljanje dodatnih reklama, svjetlosnih uređaja, kao ni dodatnog osvjetljenja bankomata,

- nije prihvatljivo postavljanje više bankomata u jednom građevinskom otvoru,

- postavljanje više bankomata nije moguće na povijesnim pročeljima, već unutar jednog poslovnog prostora, koji će se tretirati kao zajednički poslovni prostor za smještaj nekoliko bankomata različitih tvrtki,

- ne dozvoljava se postavljanje samostojećih bankomata na javnim prostorima, uličnim koridorima, zelenim površinama, povijesnim parkovima unutar kulturno - povijesnih zaštićenih cjelina.

Članak 10.

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, sukladno programu trgovačkog društva nadležnog za održavanje i upravljanje stambenim zgradama, a po obavijesti Nadležnog tijela.

2. Uređenje dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina

Članak 11.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište te druge površine, u dijelu koji je vidljiv s javne površine, održavati urednima i čistima.

(2) Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

(3) Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici prostora iz prethodnog stavka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

(4) Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

(5) Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu površinu, vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni biootpad odložiti u za to posebno označene vreće.

(6) Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno je odlagati otpad, posebice stare automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, daske, dotrajale predmete i drugo što narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.

Članak 12.

(1) Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju, na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina.

(2) Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

(3) Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javnoprometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode te zgrade.

Članak 13.

(1) Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova, poslovnih ili drugih prostorija na području Općine, kao proizvođači otpada (u daljnjem tekstu: Proizvođači otpada), dužni su posjedovati posude za komunalni otpad, koje u pravilu moraju držati na vlastitom zemljištu i održavati ih u čistom i urednom stanju.

(2) Ako posudu za komunalni otpad proizvođač otpada iz opravdanih razloga nije u mogućnosti postaviti na vlastitom zemljištu, ista se uz suglasnost Nadležnog tijela može postaviti i na drugom mjestu, koje mora biti ograđeno i održavati se u čistom i urednom stanju, a na kojem se zbog toga neće stvarati nečistoća, ometati promet, niti umanjiti estetski izgled ulice ili okoline.

(3) Zabranjeno je postavljati posude za komunalni otpad na mjestima iz prethodnog stavka bez suglasnosti Nadležnog tijela.

(4) Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste.

Članak 14.

(1) Proizvođači otpada dužni su komunalni otpad odlagati u svoje posude za komunalni otpad.

(2) Proizvođači otpada dužni su pažljivo puniti posude za komunalni otpad tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

(3) Posude za komunalni otpad nije dozvoljeno pretrpavati otpadom na način da se time otežava zatvaranje posude.

(4) Posude za komunalni otpad moraju imati ispravne poklopce, koje su proizvođači otpada nakon odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze komunalni otpad nakon utovara, dužni zatvoriti, a posudu vratiti na mjesto s kojeg su je uzeli.

(5) Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za komunalni otpad.

(6) Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada u posude za komunalni otpad koji su u tuđem vlasništvu.

Članak 15.

(1) Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled. Ograde uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitili ljudi i imovina, a nakon završetka radova na orezivanju dužni su odmah očistiti javnu površinu.

(3) Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju te javnu rasvjetu.

Članak 16.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

Članak 17.

(1) Javne zelene površine ispred stambenih i poslovnih zgrada mogu se, radi zaštite, ograditi metalnim stupićima, žardinjerama s cvijećem ili ukrasnom živicom, ako to neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i ako neće smanjivati preglednost.

(2) Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina, vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje, izdaje Nadležno tijelo.

Članak 18.

(1) Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima i drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

(2) Vlasnik individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje se nalaze u okviru ograđenog okoliša tog objekta.

(3) Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade.

(4) Pravna ili fizička osoba koja upravlja površinama iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

(5) Pravna ili fizička osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti pravila o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

(6) Ukoliko osobe iz stavka 1. ovog članka ne ispune obvezu održavanja reda, čistoće i zaštite zelene površine, isto će se izvršiti preko treće osobe na njihov trošak.

3. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade

Članak 19.

(1) Na području Općine naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

(2) Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 20.

(1) Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, table, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade.

(2) Ploče za označavanje imena ulica i trgova mogu sadržavati i opis značenja imena ulica i trgova i druge informacije ili se uz njih mogu postavljati ploče (dopunske ploče) s opisom značenja imena ulica i trgova i drugim informacijama.

(3) Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije prije početka korištenja zgrade.

(4) Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena kućnim brojem.

(5) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati table, ploče i pločice iz stavka 1. ovoga članka.

4. Izlozi

Članak 21.

(1) Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: izlog) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša, tako da izravno ne obasjavaju prometnu površinu, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina.

(2) Na javnoj površini pored ulaza u poslovni prostor mogu se, u svrhu njegova uljepšavanja i ukrašavanja, postaviti tegle sa cvijećem.

(3) Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je izlog držati urednim i čistim.

(4) Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

(5) Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu, niti smije izlagati robu izvan izloga i poslovnog prostora.

(6) Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vlasnike, odnosno korisnike poslovnog prostora u kojem se prodaje živo cvijeće.

(7) Za izlaganje živog cvijeća izvan poslovnog prostora vlasnik, odnosno korisnik istog dužan je ishoditi odobrenje Nadležnog tijela.

Članak 22.

(1) Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

(2) Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi, dužan je izlog, vrata i ostale otvore uredno prekriti neprozirnim materijalom, te onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

(3) Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja na izlogu ukloniti bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

(4) Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Općina će izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika poslovnog prostora.

5. Zaštitne naprave

Članak 23.

(1) Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti, koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrade.

(2) Zaštitne naprave iz prethodnog stavka moraju biti uredne i ispravne.

Članak 24.

(1) Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinitelja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Općine, sukladno posebnim propisima, s obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod video nadzorom.

(2) Kamere se postavljaju na temelju rješenja Nadležnog tijela po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, te Agencije za zaštitu osobnih podataka.

(3) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina povjerila postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati ispravnima.

6. Ploča s tvrtkom ili nazivom

Članak 25.

(1) Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s nazivom tvrtke ili obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti, na poslovnom prostoru u kojem posluje.

(2) Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

(3) Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te ustanova i druga institucija, može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom i imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja, te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

(4) Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan i uredan, maksimalnih dimenzija visine 0.5 m i dužine 1 m, a tekst pravopisno ispravno napisan.

(5) Svi natpisi većih dimenzija u smislu ove Odluke smatraju se reklamama i za njihovo postavljanje potrebno je odobrenje Nadležnog tijela.

Članak 26.

(1) Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom dimenzija većih od propisanih stavkom 4. prethodnog članka, na pročelje zgrade postavlja se na temelju rješenja Nadležnog tijela.

(2) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom, urednom, čistom i čitkom, a u slučaju njezine dotrajalosti istu mora obnoviti, odnosno zamijeniti.

(3) Zabranjeno je predmete iz prethodnog stavka prljati i uništavati.

(4) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

(5) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom.

(6) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom uklonit će se putem treće osobe na njihov trošak.

7. Plakati, jarboli za zastave, reklamni natpisi, reklame i reklamni panoi

Članak 27.

(1) Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se bez posebnog odobrenja postavljati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, oglasnim panoima i drugim oglasnim prostorima koji služe isključivo za navedenu namjenu.

(2) Iznimno, na temelju odobrenja Nadležnog tijela, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, trafostanice, energetske ormariće, objekte i uređaje javne namjene, te druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

(3) Za postavljene plakate solidarno su odgovorni osoba koja ih postavlja i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

(4) Troškove uklanjanja plakata, kao i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

(5) Zabranjeno je postavljanje plakata na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 28.

(1) Uredno postavljene plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

(2) Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave, odnosno organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava, dužni su ih ukloniti odmah po isteku održavanja priredbe, manifestacije ili drugog događaja koji se oglašava, odnosno odmah po isteku roka na koji su imali odobrenje, a korištene površine očistiti i urediti.

(3) Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ne uklone, odnosno ne urede i ne očiste korištene površine sukladno prethodnom stavku Općina će to učiniti putem treće osobe, a za nastale troškove osobe iz prethodnog stavka odgovarat će solidarno.

Članak 29.

Odredbe članka 27. i 28. ove Odluke odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

Članak 30.

(1) Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine.

(2) Na jarbolima se postavljaju državne, županijske i općinske zastave te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

(3) Jarbol se postavlja na temelju rješenja Nadležnog tijela.

Članak 31.

(1) Zastava Republike Hrvatske ističe se sukladno posebnim propisima.

(2) Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

Članak 32.

(1) Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (citylight), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

(2) Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na javnu površinu na temelju odobrenja Nadležnog tijela, ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

(3) Zabranjeno je postavljanje reklama iz stavka 1. ovoga članka na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(4) Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) na javne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 33.

(1) Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

(2) Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju odobrenja Nadležnog tijela, ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

(3) Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(4) Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

(5) Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 34.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa moraju ih održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili uništene obnoviti, zamijeniti novima ili ukloniti.

(2) Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati i uništavati.

Članak 35.

(1) Priključivanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa na sustav javne rasvjete nije dopušteno.

(2) Osvjetljavanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa može se izvesti samo na način kojim se ne stvara svjetlosno onečišćenje, odnosno tako da promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima, uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, ne djeluje štetno na ljudsko zdravlje i ne ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja.

Članak 36.

Postavljanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa, te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na zaštitnim ogradama gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je samo uz odobrenje Nadležnog tijela.

Članak 37.

Turistička signalizacija na području Općine postavlja se na mjestima koja posebnom odlukom odredi načelnik, a na prijedlog Nadležnog tijela.

8. Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

Članak 38.

(1) Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski izgled toga mjesta.

(2) Odobrenje za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba daje Nadležno tijelo.

(3) Zabranjeno je postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(4) Vlasnici predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

(5) Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame, reklamnog natpisa, reklamnog panoa i druge naprave potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu zemljišta, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i slično), skicu ili fotografiju i fotomontažu pokretne naprave, tehnički opis, potvrdu nadležnog tijela Općine o plaćanju dospjelih obveza, te druge isprave sukladno propisima o gradnji.

(6) Zahtjev iz prethodnog stavka ne može biti odobren ukoliko podnositelj zahtjeva nije podmirio sve dospjele obveze prema Općini.

9. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi

Članak 39.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Općine, pružanja usluga održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Općine.

Članak 40.

Objekti u općoj uporabi su:

- javna rasvjeta,

- ploče s orijentacijskim planom Općine,

- javni satovi,

- javne telefonske govornice i poštanski sandučići,

- spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti,

- stajališta, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja.

Članak 41.

(1) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Općina povjerila na održavanje ili upravljanje objekte u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

(3) Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

9.1. Javna rasvjeta

Članak 42.

(1) Javnoprometne površine, javne zelene površine i ostale površine (javne površine školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu Općine) moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.

(2) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski oblikovana.

(3) Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova Općine, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i građana.

(4) Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete, opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično).

(5) Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti nadležnog tijela.

Članak 43.

Javna rasvjeta u pravilu mora svijetliti cijelu noć uz uvažavanje provedbe mjera uštede električne energije.

Članak 44.

(1) Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

(2) Zabranjeno je na rasvjetne stupove postavljanje transparenata, lijepljenje oglasa, obavijesti, reklama i slično, a iznimno je dopušteno uz odobrenje Nadležnog tijela.

(3) Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-promidžbenih panoa, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme na rasvjetne stupove može se dopustiti samo uz odobrenje Nadležnog tijela.

9.2. Ploče s orijentacijskim planom Općine

Članak 45.

(1) U cilju lakšeg snalaženja građana i turista, na području Općine mogu se postavljati ploče s orijentacijskim planom Općine.

(2) Ploče s orijentacijskim planom Općine postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, na glavnim prilazima Općini i na drugim za to određenim mjestima.

(3) U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi, parkovi, najvažniji objekti u Općini (škola, dječji vrtić, pošta, banka, zdravstvena ustanova i slično) te oznaka mjesta na kojem se plan nalazi.

(4) Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

9.3. Javni satovi

Članak 46.

(1) Na važnijim trgovima i prolazima te drugim za to određenim mjestima mogu se postavljati javni satovi.

(2) Javne satove postavlja i održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

(3) Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama koje koriste postavljati satove samo uz odobrenje Nadležnog tijela.

(4) Satovi koje postavlja pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovog članka, moraju se održavati u urednom stanju.

(5) Zabranjeno je postavljati satove na zgrade bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 3. ovog članka.

9.4. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

Članak 47.

(1) Javne telefonske govornice i poštanski sandučići u pravilu se postavljaju na mjestima na kojima se građani okupljaju i dulje zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, bolnice, trgovački objekti ili prodajni centri, stambene zgrade s većim brojem stanova, stajališta i slični prostori, tako da svojim izgledom ne narušavaju okoliš te da zadovoljavaju estetske kriterije.

(2) Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se uz odobrenje Nadležnog tijela, na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

(3) Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje pružaju telekomunikacijske i poštanske usluge.

(4) Zabranjeno je postavljati javne telefonske govornice i poštanske sandučiće bez odobrenja Nadležnog tijela.

9.5. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

Članak 48.

Na području Općine na objekte, javne površine i druge prostore dopušteno je postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanjati, samo uz odobrenje Nadležnog tijela, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 49.

(1) Uz zahtjev za postavljanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, koji se podnosi Nadležnom tijelu, podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja idejni projekt, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave predmeta i drugu dokumentaciju.

(2) U postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, Nadležno tijelo pribavit će suglasnost Konzervatorskog odjela, ukoliko se spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti postavljaju ili uklanjaju sa područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili pojedinačnog kulturnog dobra.

Članak 50.

(1) Osobe na čiji je zahtjev postavljen spomenik, spomen ploča, skulptura i slični predmeti, dužne su ih držati urednima i zaštititi od uništavanja, a ukoliko te osobe više ne postoje o održavanju se brine Općina.

(2) Postavljene spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, zabranjeno je prljati, po njima pisati, crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

9.6. Autobusna stajališta, tržnice, ribarnice i groblja

9.6.1. Autobusna stajališta

Članak 51.

Vlasnik, odnosno korisnik autobusnog stajališta i čekaonice, dužan ih je održavati urednima, čistima i ispravnima.

Članak 52.

(1) Stajališta javnog prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama te se moraju održavati u čistom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem mogućem roku popraviti.

(2) Stajališta iz stavka 1. i 2. ovoga članka održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 53.

Na području Općine zabranjeno je obavljati iskrcaj i ukrcaj putnika javnog i izvanrednog prijevoza izvan stajališta označenih prometnom signalizacijom za tu namjenu.

9.6.2. Tržnice i ribarnice

Članak 54.

Tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju se održavati čistima i urednima, te se na istima mora osigurati ispravnost i čistoća opreme i uređaja, urednost nasada i postaviti odgovarajuća opremu za odlaganje otpada, o čemu se brine Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba koja upravlja tržnicom, u dogovoru s davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 55.

Planom rasporeda i korištenja tržnica određuje se raspored i broj štandova, kioska i drugih pokretnih i nepokretnih naprava, te lokacije kontejnera.

Članak 56.

(1) Tržni red uređuje se Pravilnikom kojeg donosi načelnik.

(2) Tržnim redom posebice se utvrđuje:

- radno vrijeme,

- proizvodi koji se smiju prodavati,

- vrijeme dostave proizvoda,

- čišćenje i odvoz smeća,

(3) Tržni red mora biti istaknut na vidnom mjestu na prostoru tržnice.

Članak 57.

(1) Izlaganje ili prodaja poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnica dopušteno je samo uz odobrenje Nadležnog tijela.

(2) Načelnik može odrediti prostore za prodaju izvan tržnica, tzv. prodaju s klupa, te urediti način njihovog korištenja, upravljanja i održavanja.

(3) Prodavatelju koji postupi protivno odredbi stavka 1. ovog članka privremeno će se oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanja nastalih troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe, dok će se neprehrambena roba privremeno oduzeti, s mogućnošću preuzimanja robe nakon plaćanja nastalih troškova prijevoza, skladištenja i drugih troškova, a u protivnom će se prodati javnim nadmetanjem, radi podmirenja nastalih troškova.

Članak 58.

Nakon isteka radnog vremena tržnice Općina, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba koja upravlja tržnicom, dužna je svakog dana dovesti tržnicu u čisto i uredno stanje.

Članak 59.

(1) Ribarnice se moraju održavati čistima i urednima, te se na istima mora osigurati ispravnost i čistoća opreme i uređaja i postaviti odgovarajuća opremu za odlaganje otpada, o čemu se brine pravna ili fizička osoba koja upravlja ribarnicom.

(2) Izlaganje i prodaja ribe i morskih plodova izvan prostora ribarnice dopušteno je samo uz odobrenje Nadležnog tijela.

(3) Prodavatelju koji postupi protivno odredbi prethodnog stavka privremeno će se oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanja nastalih troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne

svrhe ili će se prodati javnim nadmetanjem, radi podmirenja nastalih troškova.

9.6.3. Groblja

Članak 60.

(1) Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila upravljanje grobljima mora ih održavati čistima i urednima.

(2) Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnom odlukom.

9.7. Sanitarno-komunalne mjere

9.7.1. Septičke i sabirne jame

Članak 61.

(1) Septičke jame na području Općine mogu se graditi i koristiti samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevina na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

(2) Septičke i sabirne jame grade se i s njima se postupa, sukladno posebnim propisima.

(3) Septičke i sabirne jame moraju biti vodonepropusne, a pražnjenje trebaju obavljati ovlaštene osobe.

(4) Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika septičke jame.

Članak 62.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme zatražiti čišćenje septičkih jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline. Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(2) Okolni prostor i septička jama nakon završenog čišćenja moraju se dezinficirati i dovesti u bezopasno stanje po zdravlje ljudi.

(3) Komunalni redar kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije obavijestiti će Nadležna tijela radi daljnjeg postupanja.

(4) Pravna osoba koja upravlja vodovodom ili kanalizacijom, kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, odlučit će o prekidanju dovoda vode zgradi čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ista ne dovede u ispravno stanje.

(4) Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu ili na drugo za to određeno mjesto, na lokaciji koja je za to određena i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša, uz obvezu nadoknade počinjene štete.

(5) Zabranjeno je izlijevati fekalije u potoke i druge vodotoke, odnosno izvan za to predviđenih mjesta.

9.7.2. Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja

Članak 63.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija, dok se sustavna deratizacija javnih površina obavlja dva puta godišnje (proljeće - jesen), uz njezino obvezno održavanje cijele godine.

(2) Pod pojmom sustavne dezinsekcije podrazumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima, u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

(4) Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sustavne dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Programom mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Općine, kojega u obliku izvoda iz Programa mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Primorsko-goranske županije donosi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 64.

(1) Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban.

(2) Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije na odgovarajući način obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja radova.

9.7.3. Uklanjanje ustajale vode iz okoliša

Članak 65.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, garažnog prostora, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužni su uklanjati ustajalu vodu koja se nalazi unutar okućnica tih objekata i s navedenih površina, zbog sprječavanja razmnožavanja insekata, a time i onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi.

9.7.4. Držanje domaćih životinja

Članak 66.

(1) Unutar građevinskog područja Općine, izuzev područja koje je u Prostornom planu Vinodolske općine i to u Bribiru u zoni pod oznakom UPU1, Triblju u zoni pod oznakom NA2, Grižana-Belgrad u zoni pod oznakom NA 3/1 i Driveniku u zoni pod oznakom NA4, dopušteno je držati domaće životinje: kopitare, papkare i perad, pod uvjetom da su njihove nastambe udaljene najmanje 10 m od najbližeg stambenog objekta u tuđem vlasništvu i/ili javne prometnice, te da njihovo držanje ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete i da se na javne površine i susjedne nekretnine u tuđem vlasništvu ne šire štetne imisije (neugodni miris i sl).

(2) U odnosu na nastambe za domaće životinje iz prethodnog stavka koje su sagrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, a koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 10 m od najbližeg stambenog objekta u tuđem vlasništvu i/ili javne prometnice, iste će se zadržati u prostoru, pod uvjetom da njihovi vlasnici osiguraju da držanje domaćih životinja koje u njima obitavaju ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete te da se na javne površine i susjedne nekretnine u tuđem vlasništvu ne šire štetne imisije (neugodni miris i sl).

(3) Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, purani, guske, patke, prepelice i druga domaća perad i pernata divljač.

Članak 67.

(1) Komunalni redar može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja ako se time ometaju okolni stanari, ne provode higijensko-sanitarne, tehničke i druge mjere, šire štetne imisije (neugodan miris) ili narušava izgled naselja.

(2) Ukoliko vlasnik životinje ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, komunalni redar izdati će rješenje o uklanjanju životinje s rokom izvršenja, a ako vlasnik životinje ne postupi po tom rješenju postupak uklanjanja životinje provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa.

III. UREĐENJE I KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TE ODRŽAVANJE REDA NA TIM POVRŠINAMA

1. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 68.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

Članak 69.

(1) Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, te prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje Nadležno tijelo.

(2) Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- sadnja i uzgoj biljnih nasada,

- podrezivanje stabala i grmlja,

- okopavanje i plijevljene grmlja i živice,

- košenje trave,

- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

- održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

- održavanje pješačkih putova i naprava na javnoj zelenoj površini (opreme) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpatke, popločenja i slično),

- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice, na mjestima ugroženim od uništavanja,

- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

- obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija, zapuštenih javnih zelenih površina,

- uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

(3) Javne zelene površine održava Općina, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina.

2. Prigodno uređenje javnih površina

Članak 70.

(1) U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih kulturnih i sportskih manifestacija i sličnih događanja, može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

(2) Prigodno uređivanje javnih površina iz stavka 1. ovoga članka organizira se privremenim postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

(3) Za privremeno postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično, na javne površine, potrebno je odobrenje Nadležnog tijela.

(4) Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamnih poruka, ukrasna drvca i slično, postavljaju se prema uvjetima i na način koji utvrđuje Nadležno tijelo.

(5) Pravna ili fizička osoba koja je postavila predmete iz stavka 2. ovog članka iste je dužna ukloniti najkasnije u roku od 7 dana od prestanka prigode iz stavka 1. ovog članka.

3. Korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine

Članak 71.

(1) Javne površine na području Općine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

(2) Općina je dužna osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.

Članak 72.

(1) Javne površine i zemljište u vlasništvu Općine mogu se, uz odobrenje Nadležnog tijela, privremeno koristiti za postavljenje: pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, terasa za pružanje ugostiteljskih usluga, reklama, zabavnih radnji i cirkusa, ledenica za sladoled i rashladnih vitrina za piće, aparata za kokice i razne slastice, automata za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, građevinskih skela, kontejnera i slično, organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog materijala, pozornica i drugih privremenih građevina i predmeta za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje robe, održavanje prezentacija radi reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih skupova, priredbi i manifestacija i druge namjene.

(2) Zabranjeno je korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 73.

(1) Zabranjeno je koristiti javne površine i zemljište u vlasništvu Općine za igru i sport, osim ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene.

(2) Javnu površinu uređenu kao dječje igralište i postavljenu opremu na javnoj površini (trampolin, klackalice, njihalice, ljuljačke, penjalice, vrtuljci i slično) dopušteno je koristiti samo dobnoj skupini za koju je to namijenjeno.

(3) Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine nije dopušteno organiziranje hazardnih igara i igara na sreću, prikupljanje donacija i milodara, bez odobrenja Nadležnog tijela.

(4) Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine zabranjeno je nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja, ishrane i turističkih izleta, bez odobrenja Nadležnog tijela.

(5) Zabranjeno je parkove, trgove, parkirališta, travnjake, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine, klupe i druga javna mjesta koristiti za ležanje i spavanje.

(6) Zabranjeno je za prometovanje motornih vozila koristiti javne površine na kojim nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, šetnice, pješačke zone, biciklističke i pješačke staze, javni prolazi i dr.).

(7) Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vozila s posebnim odobrenjem Nadležnog tijela.

(8) Zbog opasnosti za sigurnost ljudi i imovine zabranjeno je bez odobrenja Nadležnog ministarstva koristiti pirotehnička sredstva na javnim površinama.

Članak 74.

Zauzimanjem javnih površina, uz odobrenje Nadležnog tijela, ne smije se spriječiti ili onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnoprometnih površina, odnosno za zauzimanje javne površine moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m;

2. zauzimanje javnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa;

3. zauzimanjem javnih površina ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima,

vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta;

4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina;

5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.

Članak 75.

Korištenje javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine neće se odobriti podnositelju zahtjeva:

1. ukoliko javna površina ili zemljište u vlasništvu Općine ne zadovoljava propisane uvjete za namjenu za koju se traži korištenje;

2. ako ima dugovanja prema Općini i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine po bilo kojoj osnovi;

3. ukoliko ne priloži potrebnu dokumentaciju;

4. ako je prethodno koristio javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine, suprotno odobrenju, odnosno ako se nije držao uvjeta iz odobrenja, uslijed čega je doneseno rješenje o ukidanju odobrenja.

3.1. Postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično

Članak 76.

(1) Pokretne naprave, kiosci, montažni objekti i druge naprave, te naprave za potrebe javnih manifestacija, postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

(2) Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a imajući u vidu sadržaj turističke ponude Općine.

(3) Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se ometati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

(4) Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa, te svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

Članak 77.

(1) Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i objekata iz stavka 1. prethodnog članka na javnim površinama određuju se Planom korištenja i namjene javnih površina koje donosi načelnik na prijedlog Nadležnog tijela.

(2) Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava i objekata iz stavka 1. prethodnog članka na javnim površinama daje Nadležno tijelo, sukladno Planu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(4) Visina i način plaćanja naknade za korištenje javnih površina, te drugi odnosi s timu vezi uređuju se posebnom odlukom.

(5) Vlasnici pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš.

(6) Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, veličina objekta, te izgled i vrijeme na koje se objekt postavlja.

(7) Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, montažnog objekta i slično, potrebno je priložiti skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te potvrdu Nadležnog tijela Općine o plaćenim svim dospjelim obvezama.

Članak 78.

Zabranjeno je postavljati na javne površine montažne objekte i druge naprave za potrebe javnih manifestacija bez odobrenju ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 79.

Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih prodavača, kao i pružanje marketinških i sličnih usluga bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

3.2. Postavljanje ugostiteljskih terasa na javnim površinama

Članak 80.

(1) Javne površine, za postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično radi organiziranja otvorenih terasa, dodjeljuju se isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Predmeti iz prethodnog stavka, kao i stalci, police, reklamni panoi i slično, postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine koje izdaje Nadležno tijelo, a sukladno Planu korištenja i namjene javnih površina koji donosi načelnik.

(3) Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija, veličina terase, vrijeme i način korištenja.

(4) Za namjenu iz stavka 1. ovog članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

- da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

- da zauzimanje određene javne površine ne sprječava i ne remeti slobodan prolaz vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i slično.),

- da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine nije ponašao protivno odredbama o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Općine,

- da je podnositelj zahtjeva kao raniji korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i da je koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja,

- da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Općini po osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine,

- da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine.

(5) Zabranjeno je na javnim površinama postavljanje predmeta iz stavka 1. i 2. ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 81.

(1) Zabranjeno je s ugostiteljskih terasa na otvorenom reproduciranje glazbe sa zvučnih kutija ili razglasnih uređaja u vremenu od 22,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati, osim ako za isto postoji pisano odobrenje Nadležnog tijela. Za postupanje protivno ovom stavku odgovoran je vlasnik ugostiteljskog objekta.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu držati živu glazbu i pjevače samo uz uvjete i odobrenje Nadležnog tijela.

(3) Pravnim i fizičkim osobama iz prethodnog stavka, ukoliko držanje žive glazbe i pjevača uznemirava građane

koji stanuju u neposrednoj blizini, Nadležno tijelo može zabraniti pjevanje, odnosno izvođenje glazbe.

(4) Zabrana i ograničenje sviranja i pjevanja ne odnosi se na kulturno-umjetnička događanja u okviru planiranih programa Općine i Turističke zajednice.

Članak 82.

(1) Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom.

(2) Stolovi i stolice, zaštita od sunca (suncobrani, tende i sl.), kao i ostala oprema na javnoj površini, moraju biti od kvalitetnog materijala, tehnički ispravni i primjereno oblikovani.

Članak 83.

(1) Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora za postavljanje tende na javnu površinu mora ishoditi odobrenje Nadležnog tijela.

(2) Zabranjeno je postavljanje tende na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju tijela iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ukoliko je javna površina završno obrađena kamenim opločenjem zabranjuje se postavljanje tende na način da se vertikalni nosači učvršćuju u kameno opločenje.

(4) Zabranjeno je bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje javnih površina na bilo koji način.

Članak 84.

(1) Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili odluke o korištenju javne površine, ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine, te istu dovesti u prvobitno stanje.

(2) Eventualna oštećenja kamenog opločenja nastala od strane korisnika javne površine, isti je dužan popraviti o vlastitom trošku u roku od 8 dana od njihovog nastanka, odnosno dana kad su oštećenja utvrđena.

(3) U slučaju da korisnik javne površine ne postupi po stavku 1. i 2. ovog članka Općina će izvršiti radnje iz navedenih stavaka putem treće osobe, te nastali trošak naplatiti od korisnika javne površine.

Članak 85.

Uređenje i opremanje odobrenih javnih površina koje podrazumijeva veće, složenije i obimnije zahvate u prostoru, dopušteno je isključivo uz posebno odobrenje načelnika i Nadležnog tijela.

3.3. Postavljanje reklama na javnim površinama

Članak 86.

(1) Reklama na javnoj površini svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojama mora se uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu signalizaciju.

(2) Reklame se ne mogu postavljati na javne površine unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta i slično.

(3) Reklama može biti osvijetljena samo na način kojim se ne stvara svjetlosno onečišćenje.

(4) Vlasnik reklame na javnoj površini istu je dužan držati u urednom i ispravnom.

Članak 87.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za postavljanje reklame na javnoj površini podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame vrstu osvjetljenja i opis priključka na elektromrežu.

Članak 88.

(1) Lokacije za postavljanje reklama na javnim površinama određuju se Planom korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama koje donosi načelnik na prijedlog Nadležnog tijela.

(2) Odobrenje za postavljanje reklama na javnoj površini daje Nadležno tijelo sukladno Planu korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama.

(3) Smatra se da je reklama postavljena na javnu površinu i kada se montira na objekt koji je u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, ako se reklama u cijelosti ili dijelom nalazi u zračnom prostoru iznad javne površine. Za tako postavljenu reklamu također je potrebno ishoditi odobrenje tijela iz stavka 2. ovog članka.

(4) Zabranjeno je postavljanje reklama na javnim površinama bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(5) Reklamiranje putem razglasa smatra se reklamiranjem na javnim površinama ako se zvuk čuje s javnih površina, te je za isto potrebno ishoditi odobrenje Nadležnog tijela. (6) Zabranjeno je reklamiranje putem razglasa na javnim površinama bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

3.4. Korištenje javnih zelenih površina

Članak 89.

(1) Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama, osim radova redovnog održavanja javnih zelenih površina, potrebno je odobrenje Nadležnog tijela.

(2) Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, izgled objekta, uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme njenog korištenja.

(3) Ukoliko se radi o korištenju javnih zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova, odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja, odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini.

(5) Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 90.

(1) Za postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama potrebno je odobrenje Nadležnog tijela.

(2) Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se: ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, posude za otpatke i slično.

(3) U odobrenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

(4) Dotrajala parkovna oprema mora se u što kraćem roku popraviti ili zamijeniti novom.

(5) Zabranjeno je postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama bez odobrenje ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 91.

Prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu, izvođač, odnosno investitor dužan je u pravilu sačuvati postojeća stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili ih zaštiti na drugi način.

Članak 92.

(1) Na javnoj zelenoj površini naročito je zabranjeno bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela:

- prekopavati javne zelene površine,

- postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe,

- odlagati građevinski materijal,

- sjeći i saditi bilje,

(2) Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela, snose izvođač ili investitor radova solidarno.

4. Prokopi, istovar i utovar građevinskog materijala, postavljanje skela, krana i ograda, te ostali građevinski radovi na javnim površinama

Članak 93.

(1) Zabranjeno je na javnim površinama obavljati bilo kakve radove bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(2) U slučaju hitnih intervencija komunalnih poduzeća radi saniranja kvarova na vodovodnim, elektroenergetskim i dugim sustavima vitalnim za normalno funkcioniranje Općine ili građana uz prethodnu obavijest moguće je izvršiti prokop javnih površina bez odobrenja Nadležnog tijela.

(3) Investitor, odnosno izvođač radova dužan je nakon izvršenih radova na javnim površinama istu vratiti u prvobitno stanje.

(4) Ukoliko investitor, odnosno izvođač radova ne vrati javnu površinu u prvobitno stanje, Općina ili druga osoba koju Općina za to ovlasti izvršiti će povrat javne površine u prvobitno stanje o trošku investitora, odnosno izvođača radova.

Članak 94.

(1) Za prokope, istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada, popravak vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, može se privremeno u opravdanim slučajevima koristiti javne površine i druge površine uz nju, sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa.

(2) Za obavljanje radova iz prethodnog stavka na javnoj površini i drugim površinama uz nju investitor, odnosno izvođač radova dužan je ishoditi odobrenje Nadležnog tijela kojim će se utvrditi lokacija, uvjeti i vrijeme trajanja radova, mjere sigurnosti i zaštite, uvjeti saniranja javne površine i slično, te obveza dovođenja javne površine u stanje prije izvođenja radova (prvobitno stanje).

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati: opis radova, vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o prokopu i dozvole sukladno propisima o gradnji.

(4) Zabranjeno je obavljanje radova iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

(5) Zabranjeno je upotrebljavati građevinske i druge strojeve koji stvaraju buku u naseljenim mjestima tijekom cijele godine u vremenu od 20,00 sati do 07,00 sati. i od 14,00 do 17,00 sati..

Članak 95.

Nakon ishodovanja odobrenja iz prethodnog članka, a prije započinjanja radova, te nakon završetka istih, investitor, odnosno izvođač radova dužan je o tome obavijestiti Nadležno tijelo.

Članak 96.

Prilikom izvođenja radova iz članka 94. i 95. ove Odluke investitor, odnosno izvođač radova dužni su poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, te mjere zaštite javne površine. Za sigurnost radova i zaštitu javne površine odgovorni su investitor i izvođač radova solidarno.

Članak 97.

(1) Pod prokopima se podrazumijevaju radovi na iskopima kanala na javnoprometnim površinama, javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama.

(2) Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, može se vršiti prokop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka. Za privremenu regulaciju prometa potrebno je ishoditi prometni elaborat.

(3) Pod radovima u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni i telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i drugo).

Članak 98.

(1) Privremeno korištenje javne površine za podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta i slično za potrebe gradilišta odobrava se na vrijeme do 2 mjeseca, uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

(2) Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, krana ili ograde gradilišta, ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, investitor, odnosno izvođač radova (podnositelj zahtjeva) dužan je građevinsku skelu, kran ili ogradu gradilišta i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 2. ovog članka, komunalni redar naredit će rješenjem investitoru, odnosno izvođaču radova uklanjanje građevinske skele, krana, ograde gradilišta i drugog materijala putem treće osobe, na trošak investitora, odnosno izvođača.

Članak 99.

(1) Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, da se vreće i otpad ne raznose po javnim površinama, a ostali rastresiti materijal da se drži u sanducima i ogradama ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

(2) Građevinski materijal mora biti stalno složen, tako da ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

(3) Miješanje betona i morta dopušteno je smo u posebnim posudama (miješalicama), te na plastičnim folijama ili limovima.

(4) Prolaz ispod skela investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je zaštititi od sipanja i padanja materijala, a uz vodoravnu mora osigurati i okomitu zaštitu.

(5) Skelom ili ogradom zauzeti dio javnoprometne površine mora se propisno označiti i osvijetliti od sumraka do svanuća.

Članak 100.

Prigodom izvođenja radova iz članka 94. i 95. ove Odluke investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito:

1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i slično, čije taloženje na javnoprometnim površinama je posljedica izvođenja radova;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;

4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

5. gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz propisanu prateću dokumentaciju (prateće listove);

6. oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz propisanu prateću dokumentaciju;

7. preuzeti spremnik za miješani komunalni otpad od davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 101.

Kod većih zemljanih radova Nadležno tijelo odredit će investitoru, odnosno izvođaču građevinskih radova ulice za odvoz i dovoz materijala.

Članak 102.

(1) Nakon završetka radova investitor, odnosno izvođač dužan je s javne površine ukloniti sve materijale, opremu i predmete u roku od 24 sata od završetka radova, a oštećenja na javnim površinama otkloniti o svom trošku u roku od 5 dana, te zauzetu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, odnosno u stanje u kakvom je bila prije izvođenja radova, a davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada vratiti preuzeti spremnik za miješani komunalni otpad.

(2) Investitor, odnosno izvođač radova dužan je najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja materijala i opreme s korištene javne površine, obavijestiti komunalnog redara da mu zauzeta javna površina više nije potrebna.

(3) Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će investitoru, odnosno izvođaču radova da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prvobitno stanje.

(4) Ukoliko izvođač, odnosno investitor ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka korištena javna površina dovest će se u prvobitno stanje putem treće osobe, a o trošku investitora, odnosno izvođača radova.

Članak 103.

(1) Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje od iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta- deponije.

(2) Određivanje lokacije deponija odrediti će Općina sukladno prostornim mogućnostima.

(3) Zabranjeno je odlagati zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Članak 104.

(1) Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i slično) na njoj se smije složiti samo onoliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

(2) Zabranjeno je uz drveće na javnoj površini odlagati građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

Članak 105.

(1) Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i cijepanje drva, ponajprije treba upotrebljavati vlastito zemljište.

(2) U slučaju potrebe, javnoprometna površina može se, uz odobrenje Nadležnog tijela, privremeno koristiti za iskrcaj ogrijeva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet, a drva se moraju složiti tako da se spriječi njihovo kotrljanje na kolnik.

(3) Iskrcani ogrjev ili drugi materijali moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

(4) Zabranjeno je cijepati drva i izvoditi slične radove na javnoprometnim površinama.

(5) Zabranjeno je javnoprometnu površinu upotrebljavati za poslove iz stavka 2. ovog članka bez odobrenje ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela.

Članak 106.

(1) Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina.

(2) U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar robe i materijala mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.

(3) Ako se iznimno, roba i materijal moraju istovariti na javnoprometnu površinu, tada se moraju složiti tako da se ne ometa cestovni i pješački promet i moraju se odmah ukloniti.

5. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Članak 107.

Predmeti, naprave i objekti postavljeni na javne površine, suprotno odredbama ove Odluke, smatraju se protupravno postavljenim predmetima, napravama i objektima i moraju se odmah ukloniti.

Članak 108.

(1) Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta na javnim površinama komunalni redar naredit će njihovo uklanjanje.

(2) Ako vlasnik, odnosno korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta ne postupi po nalogu komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje će se provesti putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 109.

(1) U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenog ili ostavljenog predmeta, naprave i objekta, radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, te otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, komunalni redar može uz pomoć odgovarajućih službi, takve predmete, naprave i objekte odmah ukloniti s javne površine, te obvezati vlasnika, odnosno korisnika da u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke preuzme predmet, napravu i objekt

uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(2) Uklonjeni predmet, napravu ili objekt vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo.

Članak 110.

Ukoliko je vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta nepoznat, komunalni redar donijet će odluku protiv nepoznate osobe.

Članak 111.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme uklonjen predmet, napravu ili objekt,

ili ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetom, napravom ili objektom postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 112.

(1) Ako predmet, naprava ili objekt koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja Nadležnog tijela ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(2) Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave ili objekta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet, napravu ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Članak 113.

(1) Kad je za postavljanje predmeta, naprava i objekata na javnu površinu propisana ili ugovorena obveza plaćanja poreza ili drugih naknada u korist Općine, a njihov vlasnik ili korisnik, kao obveznik uplate poreza ili naknade, ne podmiri svoju dospjelu obvezu niti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka pisane opomene, Nadležno tijelo će o takvim obveznicima, pisanim putem u roku od najviše 5 (pet) dana, izvijestiti komunalnog redara, nakon čega će komunalni redar takvom obvezniku, kao korisniku javne površine, rješenjem narediti uklanjanje postavljenog predmeta, naprave ili objekte s javne površine.

(2) Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave ili objekta ne postupi po odluci komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje će se provesti putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 114.

Korisniku javne površine koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, dva puta povrijedi odredbe ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine, na način da će mu se ukinuti odobrenje za korištenje javne površine, odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te će mu se narediti uklanjanje svih predmeta, naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

Članak 115.

Povrede odredbi ove Odluke od strane korisnika javne površine dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.

Članak 116.

(1) Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i sl.), kao i vlasniku kamperskog vozila, lake teretne prikolice i drugih priključnih vozila, koji se nalaze na javnoj površini da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

(2) Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

(3) Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno putem treće osobe, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

(4) Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište, o čemu je komunalni redar, ako je to moguće, dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik vozila ne preuzme vozilo u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Članak 117.

(1) Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je Općina to povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

(2) Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Općina povjerila, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

(3) Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je Općina to povjerila, a na odgovornost i trošak vlasnika.

Članak 118.

(1) Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kojem je istekao rok, odmah će se ukloniti.

(2) Reklame će se ukloniti posredstvom komunalnog redara ili putem treće osobe, a o trošku vlasnika.

Članak 119.

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, naprava i objekata na javnoj površini, pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja, može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to:

- 200,00 kuna za premještanje,

- 50,00 kuna dnevno po m2 površine za skladištenje.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 120.

(1) Parkiranje vozila na području Općine dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama namijenjenim parkiranju, te na drugim površinama gdje to nije protivno zakonskim ili drugim propisima.

(2) Javno parkiralište i druga površina javne namjene za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: Parkirališna površina) su dio javnoprometne površine namijenjena isključivo za parkiranje vozila.

(3) Parkirališne površine moraju biti propisno označene prometnom signalizacijom te se stalno održavati čistima, urednima i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

(4) Parkirališne površine održava Općina, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno.

Članak 121.

Na parkirališnim površinama se horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sukladno propisima, trebaju posebno obilježiti rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom.

Članak 122.

(1) Parkirališne površine na području Općine mogu biti s naplatom ili bez naplate.

(2) Parkirališne površine s naplatom su uređene i propisno označene ulične ili izdvojene javne površine na kojima je uvedena naplata parkiranja i koje su označene odgovarajućom prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Članak 123.

(1) Parkirališne površine dozvoljeno je koristiti isključivo sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji.

(2) Zabranjeno je parkirališne površine koristiti suprotno postavljenoj prometnoj signalizaciji.

(3) Zabranjeno je za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristiti parkirno mjesto koje prometnom signalizacijom nije određeno za parkiranje i/ili zaustavljanje te vrste vozila.

(4) Zabranjeno je za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristiti javnoprometnu površinu koja je prometnom signalizacijom zabranjena za parkiranje i/ili zaustavljanje vozila.

(5) Zabranjeno je parkirati motorna vozila na način da se specijalnom vozilu za odvoz otpada onemogući pristup posudama za otpad ili se na drugi način onemogući odvoz otpada.

Članak 124.

(1) Na opskrbnim punktovima dozvoljeno je samo zaustavljane vozila kojima se vrši dostava robe, sukladno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom.

(2) Zabranjeno je opskrbne punktove koristiti za zaustavljanje i parkiranje vozila kojima se ne vrši dostava robe ili protivno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom.

Članak 125.

(1) Načelnik može prostorno i vremenski ograničiti kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila za vrijeme posebnih manifestacija u Općini.

(2) Parkirališne površine mogu se iznimno privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija, u svrhu izvođenja radova i sl.) samo na temelju odobrenja Nadležnog tijela.

(3) Zabranjeno je bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela koristi parkirališne površine za namjene iz stavka 2. ovog članka.

(4) Na parkirališnim površinama zabranjeno je neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom tog prostora.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Javne površine-općenito

Članak 126.

(1) Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

(2) Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni i ispravni.

(3) Javne površine, te objekti i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio ne smiju se uništavati, oštećivati niti onečišćavati.

Članak 127.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine.

Članak 128.

Izvanredno čišćenje javnih površina podrazumijeva čišćenje javnih površina kada su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga prekomjerno onečišćene.

Članak 129.

(1) Na javne površine postavljaju se posude/spremnici za otpatke, koji moraju biti izrađeni od prikladnog materijala i estetski oblikovani.

(2) Posude/spremnike za otpatke na javnim površinama postavlja Općina ili pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina, na mjestima koja određuje Općina, odnosno navedena pravna ili fizička osoba.

(3) Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužan je posude/spremnike za otpatke prazniti i održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

(4) Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužan je prati posude za komunalni otpad (kontejnere i sl.) koje se nalaze na javnim površinama, te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 130.

(1) Posude za otpatke mogu se postavljati na stupovima, ogradama uz nogostupe, samostojećim postoljima, pročeljima zgrada.

(2) Zabranjeno je postavljanje posuda za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Članak 131.

(1) Zabranjeno je prebiranje po posudama/spremnicima za otpatke i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz istih, na način da se pri tom otpad rasipa oko posude/spremnika i onečišćuje javna površina.

(2) Posude/spremnike za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati (šarati), te ih premještati sa postavljenog mjesta.

Članak 132.

(1) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje.

(2) Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima.

(3) Organizator javne priredbe ili događanja dužan je odmah po završetku iste očistiti korištenu javnu površinu.

(4) Ako osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne postupe sukladno navedenim stavcima, komunalni redar rješenjem će im naredit poduzimanje radnji i mjera u svrhu održavanja komunalnog reda. Ako navedene osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na njihov trošak.

Članak 133.

Na javnim površinama nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1. bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika ili kanta za otpad ili vršenje drugih radnji koje onečišćuju javne površine;

2. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sl.;

3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže;

4. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, prikolica, kamperska vozila i drugih priključnih vozila, vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neispravna i slično), olupina vozila, plovila i olupina plovila, radnih strojeva i slično;

5. ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično);

6. popravak, servisiranje ili pranje vozila, te drugih uređaja i naprava;

7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada;

8. bacanje ili ostavljanje reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama, bez odobrenja Nadležnog tijela;

9. bacanje gorućih predmeta u posude/spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada,

10. paljenje otpada, lišća i sl.;

11. odlagati glomazni i EE otpad osim u vrijeme preuzimanja istog od strane davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada uz prisutnost korisnika javne usluge;

12. zagađivanje korita potoka, bacanje otpada i otpadnih tvari u korita potoka;

13. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala;

14. obavljanje radnji kojima se onečišćuju javne površine ili propuštanje obavljanja radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina;

15. neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja;

16. bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog otpada, koji se zbrinjava u skladu s posebnim propisima;

17. odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila;

18. bojanje, crtanje i pisanje po javnim površinama, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima;

19. obavljanje nužde;

20. pranje osoba, vozila ili drugih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima;

21. korištenje dječjih igrališta i sprava za igru djece protivno njihovoj namjeni;

22. izlaganje i prodavanje predmeta, stvari, poljoprivrednih i drugih proizvoda, bez odobrenja Nadležnog tijela;

23. bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne površine;

24. izvođenje radova bez odobrenja Nadležnog tijela;

25. puštanje otpadnih i oborinskih voda na javnu površinu na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

Članak 134.

(1) Vlasnici i korisnici objekata dužni su na javnim površinama (izuzev javnoprometnih površina) ispred svojih objekta u širini svoje parcele uklanjati lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja stalne funkcionalnosti.

(2) Zabranjeno je zatrpavanje i zacjevljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju, ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju, bez odobrenja Nadležnog tijela.

Članak 135.

(1) Zabranjeno je na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, prodavaonica, skladišta i slično) odlagati drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal.

(2) Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati na javnoprometnim površinama.

Članak 136.

Komunalni redar u slučaju onečišćenja javne površine izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti će pravnoj ili fizičkoj osobi koja

obavlja poslove održavanja, odnosno čišćenja, izvanredno čišćenje javne površine.

Članak 137.

(1) Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake.

(2) Kućni ljubimci mogu se dovoditi i puštati na javnim površinama koje su za tu namjenu određene i posebno označene, te na javnim površinama na kojima to nije izričito zabranjeno.

(3) Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

(4) Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca propisani su posebnom Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 138.

(1) Na svim javnim površinama zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim kada se javne površine, temeljem odobrenja Nadležnog tijela, koriste kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

(2) Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje javnih površina za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje alkoholnih pića na tim javnim površinama dopušteno.

2. Javnoprometne površine

Članak 139.

(1) Javnoprometne površine moraju se redovito čistiti i prati, te se otklanjati na njima uočena oštećenja i nedostaci.

(2) Javnoprometne površine čiste se u pravilu danju, a peru noću između 21,00 i 5,00 sati.

(3) Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina odredit će se kada se zbog vremenskih nepogoda

ili drugih prilika prekomjerno onečiste ili kada ih je iz bilo kojeg drugog razloga potrebno izvanredno očistiti.

(4) Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina određuje načelnik.

(5) Prometna signalizacija: vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.

(6) Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja mora se redovito orezivati i održavati do visine koja ne ugrožava sigurnost prometa.

Članak 140.

(1) Zabranjeno je bez odobrenja Nadležnog tijela ograđivanje javnoprometnih površina postavljanjem zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja, osim kada se obavljaju radovi na javnoprometnim površinama ili na površinama neposredno uz javnoprometne površine.

(2) U izvanrednim situacijama nastalim zbog oštećenja, izvanrednih radova, održavanja manifestacija i sl. komunalni redar može postavljanjem propisane signalizacije i opreme preusmjeriti ili ograničiti kretanje vozila i/ili pješaka na javnoprometnoj površini.

(3) Zabranjeno je postupanje protivno postavljanoj signalizaciji iz prethodnog stavka.

Članak 141.

Zabranjeno je crtanje i pisanje po javnoprometnim površinama bez odobrenja Nadležnog tijela, osim iscrtavanja prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

Članak 142.

(1) Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju: vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na javnoprometnoj površini.

(2) Vozač vozila koje sudjeluje u prometu na javnoprometnoj površini istu ne smiju onečišćavati ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i rasutog (sipkog) materijala, rasutog tereta i slično.

(3) Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, sjeno, lišće, PVC materijal i drugi rasuti (sipki) teret, vozilo mora prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne rasipa po javnoprometnoj površini.

3. Javne zelene površine

Članak 143.

(1) Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće.

(2) Javne zelene površine održava i uređuje pravna ili fizička osoba kojoj je Općina to povjerila.

(3) Javne zelene površine kojima ne upravlja Općina moraju održavati i čistiti vlasnici, odnosno korisnici tih površina.

Članak 144.

Izvršavanje Programa održavanja komunalne infrastrukture kontrolira Nadležno tijelo.

Članak 145.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito:

- kosidba trave;

- obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina;

- uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novima;

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka;

- održavanje posuda s ukrasnim biljem;

- održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama;

- postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina;

- redovito održavanje i zamjena zaštitnih stupića i ograda;

- održavanje dječjih igrališta;

- obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala;

- rezidba i oblikovanje stabala i grmlja;

- okopavanje bilja;

- zalijevanje zelenih površina i bilja;

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično;

- gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 146.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari sportskim i rekreacijskim površinama, park šumama, grobljima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, te održavati red i čistoću.

Članak 147.

Zabranjeno je na javnim zelenim površinama obavljati bilo kakve radove ili prekopavanja bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela, osim redovnog održavanja tih površina.

Članak 148.

(1) Stabla i drugo zelenilo moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost ili da ne ometaju promet ljudi i vozila na javnim površinama.

(2) Ukoliko stabla i drugo zelenilo predstavljaju opasnost ili ometaju promet ljudi ili vozila komunalni redar naredit će rješenjem poduzimanje mjera radi otklanjanja uočenih nedostataka.

(3) Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, naložene radnje izvršit će se putem treće osobe, a na trošak vlasnika ili korisnika.

Članak 149.

(1) U cilju ukrašavanja općine ili zaštite javnih površina, Nadležno tijelo može izdati odobrenje za postavljanje prikladnih posuda sa ukrasnim biljem.

(2) Postavljene posude s ukrasnim biljem moraju se redovito održavati, što podrazumijeva i sadnju, te zalijevanje ukrasnog bilja, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

(3) Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na javnim površinama ne održavaju u skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje.

Članak 150.

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja Nadležnog tijela zabranjuje se:

1. raskopavanje;

2. izgradnja parkirališta i kolnih prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina;

3. odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, organizacija gradilišta i sl.;

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.;

5. postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova;

6. ograđivanje javnih zelenih površina;

7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja;

8. kampiranje.

Članak 151.

(1) Radi očuvanja fonda stabala u Općini te zbog izrazitog ekološkog značenja sječa, orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama, ako nisu obuhvaćene programom o održavanju komunalne infrastrukture, mogu se izvršiti samo uz odobrenje Nadležnog tijela.

(2) Odobrenjem se iz prethodnog stavka određuje se obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme.

Članak 152.

Na javnim zelenim površinama osobito se zabranjuje:

1. zaustavljanje, parkiranje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za održavanje javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima);

2. oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te na drveće lijepiti plakate;

3. brati plodove, rezati i otuđivati grane, listove i cvjetove, otuđivati bilje, te poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično);

4. uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita;

5. vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu;

6. odlaganje građevnog materijala, glomaznog otpada, šuta, ulja, boja i dr.;

7. rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez odobrenja;

8. kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično;

9. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklama, reklamnih panoa i slično;

10. postavljanje stolova, stolica i slično;

11. uništavanje šahti, raspršivača, te ostalih nadzemnih dijelova vodonatapnih sustava;

12. šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javnim zelenim površinama na kojima je to izričito zabranjeno te onečišćenje takvih javnih zelenih površina;

13. loženje vatre i potpaljivanje stabala;

14. kampiranje;

15. nenamjensko korištenje javnih zelenih površina;

16. na bilo koji način onečišćivati i uništavati javnu zelenu površinu, stabla, zasade i parkovnu opremu.

4. Uklanjanje snijega i leda

Članak 153.

(1) Snijeg i led se obvezno uklanjaju s javnoprometnih površina i krovova zgrada uz javno prometne površine.

(2) Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine od 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta tijekom dana.

(3) Snijeg i led sa krovova zgrada se uklanja kad postoji opasnost odronjavanja i ugrožavanja sigurnosti prolaznika.

(4) Led se s javnoprometnih površina uklanja čim nastane.

Članak 154.

(1) Snijeg i led s javnoprometnih površina (osim državnih i županijskih cesta) na području Općine dužna je ukloniti pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje istih poslova.

(2) Snijeg i led s državnih i županijskih cesta na području Općine dužni su ukloniti upravitelji tih cesta, odnosno pravne ili fizičke osobe s kojima isti imaju sklopljen ugovor o održavanju.

Članak 155.

Snijeg i led s javnih parkirališta, sportskih objekata i sličnih prostora dužna je ukloniti fizička ili pravna osobe koja upravlja tim površinama, odnosno koja obavlja poslovnu djelatnost.

Članak 156.

(1) Snijeg i led s nogostupa ispred stambenih objekata, zgrada, poslovnih prostora ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužan je ukloniti njihov vlasnik, odnosno korisnik i to u cijeloj dužini čestice zemljišta, bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

(2) Snijeg i led s nogostupa uz kioske i pokretne naprave dužan je ukloniti vlasnik, odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

(3) Snijeg i led s nogostupa uz otvorene terase i s otvorenih terasa ugostiteljskih objekata dužan je ukloniti vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta.

(4) Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka, u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup nije uži.

(5) Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa, tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 157.

(1) Ako osobe iz članka 154., 155. i 156. ove Odluke ne uklone snijeg i led, komunalni redar ostaviti će im obavijest da u roku od 12 sati uklone snijeg i led.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, Općina će ukloniti snijeg i led putem treće osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 158.

Osobe iz članka 154., 155. i 156. ove Odluke odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 159.

(1) Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i sprečavanja klizanja, posipati solju ili drugim odgovarajućim materijalom.

(2) Osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine dužna je osigurati da se sol ili drugi odgovarajući materijal kojim je posipana javnoprometna površina, ukloni u roku od 1 (jednog) dana od dana otapanja snijega i leda.

Članak 160.

(1) Vlasnici ili korisnici zgrada uz javnoprometnu površinu, koji su kosinom krova okrenuti prema javnoprometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova.

(2) U slučaju da nisu u mogućnosti osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova, obvezni su na svakom kraju građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.

VI. MJERE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA KOJE PODUZIMA KOMUNALNI REDAR

Članak 161.

(1) Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom provode komunalni redari.

(2) Pri obavljanju službene dužnosti komunalni redari nose službenu odoru i imaju službeni iskaznicu.

(3) Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara odlukom propisuje Općinsko vijeće.

Članak 162.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog

registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju

potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući

način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 163.

(1) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im on odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(2) Nadležno tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja komunalnog redara pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

(3) U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 164.

(1) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda i to:

- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata, uređaja, reklama i drugo;

- zabraniti obavljanje radova;

- zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava, ukoliko postoje nedostaci, sve dok se oni ne uklone;

- narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

- narediti i druge mjere i radnje u svrhu održavanja komunalnog reda.

(2) Mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odredbe ove Odluke, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se ta osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe. Ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Članak 165.

(1) Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 166.

(1) Za prekršaje propisane ovom Odlukom komunalni redar može od počinitelja prekršaja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, ako je prekršaj utvrdio obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja, te pregledom vjerodostojne dokumentacije.

(2) Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana, te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redaru.

(3) Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redaru.

(4) Usmeno izrečenu novčanu kaznu prema uvjetima stavka 1. ovoga članka komunalni redar naplatiti će od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde o tome, a bez izdavanja obveznog prekršajnog naloga.

(5) Ako počinitelj prekršaja, sukladno stavku 1., 2. i 3 ovoga članka, plati izrečenu novčanu kaznu, neće se voditi prekršajni postupak, izrečena novčana kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.

Članak 167.

(1) Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga.

(2) Obaveznim prekršajnim nalogom osim novčane kazne može se izreći i paušalna svota troška izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu do 200,00 kuna.

(3) Novčana kazna smatrat će se u cjelini plaćenom ako počinitelj prekršaja, u roku iz stavka 1. ovog članka plati dvije trećine izrečene novčane kazne.

Članak 168.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane ove Odlukom prihod su proračuna Općine.

Članak 169.

Komunalni redari dužni su voditi evidenciju o počiniteljima prekršaja, izrečenim novčanim kaznama, te o naplaćenim novčanim kaznama na mjestu počinjenja prekršaja.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 170.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. kao vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade ne obnovi i ne održava tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavak 2. Odluke);

2. djelomično uređuje pročelja višestambenih zgrada (članak 4. stavak 3. Odluke);

3. piše grafite, poruke i slično, te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 4. stavak 4. Odluke),

4. kao vlasnik, odnosno korisnik zgrade odmah ne otkloni oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili

pokrov postojeće zgrade) ), zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, sukladno posebnim propisima o gradnji (članak 5. stavak 1. Odluke),

5. postupi protivno članku 6. Odluke,

6. postupi protivno članku 7. Odluke,

7. postupi protivno članku 8. Odluke,

8. postupi protivno članku 11. stavak 1., 4., 5. i 6.Odluke,

9. postupi protivno članku 12. stavak 2. Odluke,

10. postupi protivno članku 13. Odluke,

11. postupi protivno članku 14. Odluke,

12. postupi protivno članku 15. Odluke,

13. postupi protivno članku 18. Odluke,

14. postupi protivno članku 20. stavak 3., 4. i 5. Odluke

15. postavi izlog koji izravno obasjavaju javnoprometnu površinu, te svojim položajem onemogućuje ili otežava korištenje javnih površina (članak 21. stavak 1. Odluke)

16. postupi protivno članku 21. stavak 3., 5. i 7. Odluke,

17. postupi protivno članku 22. stavak 1., 2. i 3. Odluke,

18. postupi protivno članku 26. stavak 2., 3. i 4. Odluke,

19. postavlja plakate na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 27. stavak 5. Odluke),

20. ako postupi protivno članku 28. stavak 1. i 2. Odluke,

21. postavi reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 32. stavak 3. Odluke),

22. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) na javne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela(članak 32. stavak 4. Odluke),

23. postavi reklamni pano na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 33. stavak 3. Odluke),

24. kao vlasnik reklamnog panoa koji nema istaknutu reklamnu poruku ne prekrije odgovarajućim materijalom bijele boje (članak 33. stavak 5. Odluke),

25. postupi protivno članku 34. Odluke,

26. postupi protivno članku 35. Odluke,

27. postupi protivno članku 36. Odluke,

28. postupi protivno članku 38. stavak 3. i 4. Odluke,

29. postupi protivno članku 41. Odluke,

30. postupi protivno članku 42. stavak 4. i 5. Odluke,

31. postupa protivno članku 44. Odluke,

32. postupi protivno članku 46. stavak 4. i 5. Odluke,

33. postavlja javne telefonske govornice i poštanske sandučiće bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 47. stavak 4. Odluke),

34. na objekte, javne površine i druge prostore postavlja spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanja, bez odobrenje Nadležnog tijela (članak 48. Odluke),

35. postupi protivno članku 50. Odluke,

36. autobusna stajališta i čekaonice ne održava urednima, čistima i ispravnima (članak 54. Odluke),

37. postupi protivno članku 53. Odluke,

38. izlaže ili prodaje poljoprivredne, prehrambene i druge proizvod izvan prostora tržnica bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 57. stavak 1. Odluke),

39. postupi protivno članku 59. stavak 1. i 2. Odluke,

40. groblja koja joj je Općina povjerio na upravljanje ne održava čistima i urednima (članak 60. stavak 1. Odluke),

41. kao vlasnik, odnosno korisnik septičke jame redovno i na vrijeme ne zatraži njezino čišćenje kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline (članak 62. stavak 1. Odluke),

42. okolni prostor i septičku jamu nakon završenog čišćenja ne dezinficira i dovede u bezopasno stanje po zdravlje ljudi (članak 62. stavak 2. Odluke),

43. izlijeva fekalije u potoke i druge vodotoke, odnosno izvan za to predviđenih mjesta (članak 62. stavak 5. Odluke),

44. postupi protivno članku 64. stavak 2. Odluke,

45. postupi protivno članku 66. Odluke,

46. postupi protivno članku 67. stavak 1. Odluke,

47. postupi protivno članku 70. stavak 3. i 5. Odluke,

48. postupi protivno članku 72. stavak 2. Odluke,

49. postupi protivno članku 73. Odluke,

50. postupi protivno članku 74. Odluke,

51. postupi protivno članku 77. stavak 2. 3. i 4. Odluke,

52. postupi protivno članku 80. stavak 3. i 5. Odluke,

53. na javne površine postavlja montažne objekte i druge naprave za potrebe javnih manifestacija bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 80. Odluke),

54. na javnim površinama izlaže i nudi robu na prodaju putem pokretnih prodavača, te pruža marketinške i slične usluge, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 79. Odluke),

55. na javnim površinama postavlja stolove, stolice, suncobrane, stalke, police, reklamne panoe i slično, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 80. Odluke),

56. postupi protivno članku 81. Odluke,

57. kao vlasnik ili korisnik poslovnog prostora koji koristi javnu površinu istu ne održava čistom i urednom (članak 82. stavak 1. Odluke),

58. postupi protivno članku 83. i 84. stavak 2., 3. i 4. Odluke,

59. kao vlasnik ili korisnik poslovnog prostora nakon isteka ugovora ili odluke o korištenju javne površine ne ukloni stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine, te ako istu ne dovede u prvobitno stanje (članak 84. stavak 1. Odluke),

60. uređuje i oprema odobrenu javnu površinu, što podrazumijeva veće, složenije i obimnije zahvate u prostoru, bez posebnog odobrenja načelnika i Nadležnog tijela (članak 85. Odluke),

61. postupi protivno članku 86. Odluke,

62. postavlja reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 88. stavak 4. Odluke),

63. se reklamira putem razglasa na javnim površinama bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 88. stavak 5. Odluke),

64. bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela postavlja objekte, uređaje ili naprave, te obavlja bilo kakve radove na javnim zelenim površinama (članak 89. stavak 5. Odluke),

65. bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela na javnim zelenim površinama postavlja parkovnu opremu: ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, posude za otpatke i slično (članak 90. stavak 5. Odluke),

66. postupi protivno članku 91. Odluke,

67. postupi protivno članku 92. stavak 1. Odluke,

68. na javnoj površini obavlja bilo kakve radove bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 92. stavak 1. Odluke),

69. kao investitor, odnosno izvođač radova, nakon izvršenih radova na javnoj površini istu ne vrati u prvobitno stanje (članak 93. stavak 3. Odluke),

70. postupi protivno članku 94. stavak 4. i 5. Odluke,

71. postupi protivno članku 95. Odluke,

72. postupi protivno članku 96. Odluke

73. postupi protivno članku 98. stavak 2. Odluke,

74. postupi protivno članku 99. Odluke,

75. postupi protivno članku 100. Odluke,

76. postupi protivno članku 102. Odluke,

77. kao investitor, odnosno izvođač građevinskih radova višak zemlje od iskopa i otpadni građevinski materijal ne odloži na za tu svrhu predviđena odlagališta-deponije (članak 103. stavak 1. Odluke),

78. odlaže zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (članak 103. stavak 3. Odluke),

79. postupi protivno članku 104. Odluke,

80. postupi protivno članku 105. stavku 2., 3., 4. i 5. Odluke,

81. postupi protivno članku 106. stavku 2. i 3. Odluke,

82. parkirališne površine koristi suprotno postavljenoj prometnoj signalizaciji (članak 123. stavak 2. Odluke)

83. za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristi parkirno mjesto koje prometnom signalizacijom nije određeno za parkiranje i/ili zaustavljanje te vrste vozila (članak 123. stavak 3. Odluke)

84. za zaustavljanje i parkiranje vozila koristi javnoprometnu površinu koja je prometnom signalizacijom zabranjena za parkiranje i/ili zaustavljanje vozila (članak 123. stavak 4. Odluke),

85. opskrbne punktove koristi za zaustavljanje i parkiranje vozila kojima se ne vrši dostava robe ili protivno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom (članak 124. stavak 2. Odluke)

86. postupi protivno članku 125. stavak 4. i 5. Odluke,

87. postupi protivno članku 126. stavak 3. Odluke,

88. postupi protivno članku 129. stavak 3. i 4. Odluke,

89. postavlja posude za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupovi javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na druga mjesta na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet (članak 130. stavak 2. Odluke),

90. postupi protivno članku 131. stavak 2. Odluke,

91. postupi protivno članku 132. stavak 1., 2. i 3. Odluke,

92. postupi protivno članku 133. Odluke,

93. postupi protivno članku 134. Odluke,

94. postupi protivno članku 135. Odluke,

95. postupi protivno članku 140. stavak 1. i 3. Odluke,

96. postupi protivno članku 142. stavak 1. Odluke,

97. postupi protivno članku 143. stavak 3. Odluke,

98. postupi protivno članku 146. Odluke,

99. postupi protivno članku 147. Odluke,

100. postupi protivno članku 149. stavak 2. Odluke,

101. postupi protivno članku 150. Odluke,

102. postupi protivno članku 151. stavak 1. Odluke,

103. postupi protivno članku 152. Odluke,

104. postupi protivno članku 154. Odluke,

105. postupi protivno članku 155. Odluke,

106. postupi protivno članku 156. Odluke,

107. postupi protivno članku 159. stavak 2. Odluke,

108. postupi protivno članku 160. Odluke.

Članak 171.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 170. Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 172.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 170. Odluke fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 173.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako:

1. počini prekršaj iz članka 170. Odluke,

2. parkira motorno vozilo na način da se specijalnom vozilu za odvoz otpada onemogući pristup posudama za otpad ili se na drugi način onemogući odvoz otpada (članak 123. stavak 5. Odluke)

3. prebire po posudama/spremnicima za otpatke na javnim površinama i/ili odnosi otpada ili dijelove otpada iz istih, na način da se pri tom otpad rasipa oko posude/ spremnika i onečišćuje javna površina (članak 131. stavak 1. Odluke)

4. dovodi i pušta kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake, te prirodne i uređene plaže (članak 137. stavak 1. Odluke),

5. kao vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca odmah ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 137. stavak 3. Odluke),

6. na javnim površinama konzumira alkoholna pića (članak 138. stavak 1. Odluke),

7. crta i piše po javnoprometnim površinama bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 141. Odluke),

8. postupi protivno članku 142. stavak 2. i 3. Odluke.

Članak 174.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će fizička osoba-roditelj, odnosno staratelj djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 173. ove Odluke, ako je propustio dužnost staranja o djetetu.

(2) Dijete je osoba do navršenih 14 godina života.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 175.

Odredbe glave III. ove Odluke koje se odnose na javne površine na odgovarajući se način primjenjuju i na zemljište u vlasništvu Općine.

Članak 176.

Za predmete, naprave i objekti postavljene na javne površine, te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba bez odobrenja Nadležnog tijela, a prije stupanja na snagu ove Odluke, potrebno je ishoditi odobrenje, u protivnom isti će biti uklonjeni.

Članak 177.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/99. i 9/03.)

Članak 178.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/99. i 9/03.)

Članak 179.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/10

Ur. broj: 2107-03/19-01-210

Bribir, 16. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr