SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
GRAD RAB

53.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/ 18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 03/17) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/9, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), gradonačelnik Grada Raba donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma
Grada Raba do 2030. godine

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine (dalje u tekstu Strategija razvoja turizma Grada Raba).

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetne Strategije razvoja turizma Grada Raba provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba temeljem mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša od 19. kolovoza 2019. (KLASA: 351-01/19-04/36, URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-7).

II.

Pravna osnova za izradu Strategije razvoja turizma Grada Raba

Pravna osnova za izradu Strategije razvoja turizma Grada Raba je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) i Strategija razvoja turizma RH do 2020.g. (»Narodne novine«, broj 55/13).

Razlozi za izradu i donošenje Strategije razvoja turizma Grada Raba

Izradi Strategije razvoja turizma pristupilo se u cilju valorizacije turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja Grada Raba.

III.

Nositelj izrade predmetne Strategije razvoja turizma Grada Raba Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba. Izrađivač predmetne Strategije je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

IV.

Ciljevi i programska polazišta Strategije razvoja turizma Grada Raba

Strateški ciljevi razvoja turizma Grada Raba su:

- Integriranje i unapređivanje ponude Grada Raba;

- Plasman lokalnih proizvoda kroz turizam;

- Aktiviranje svih resursa grada u cilju produženja turističke sezone;

- Podizanje konkurentnosti i osvajanje novih tržišta.

Obuhvat Strategije razvoja turizma Grada Raba

Strategija razvoja turizma Grada Raba obuhvaća čitavo područje Grada Raba.

V.

Radnje koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se predmetna dokumentacija donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

VI.

Mišljenje je li za Strategiju razvoja turizma Grada Raba potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ishoditi će se prema Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18 i 14/19).

VII.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

VIII.

Grad Rab dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/ 08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 334-01/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-01-19-08

Rab, 11. listopada 2019.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) Strategije razvoja turizma Grada Raba,

2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,

3. Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,

4. Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi SPUO Strategije razvoja turizma Grada Raba,

5. Mišljenje o postupku ocjene o potrebi SPUO,

6. Odluka da je/nije potrebna SPUO,

7. Informiranje javnosti

Prilog II. Popis tijela i osoba koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin Kula 2/II, 51000 Rijeka,

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

6. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka

8. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,

9. Elektroprimorje Rijeka d.o.o., Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

10. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/XI, 51000 Rijeka,

11. Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres,

12. Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

13. Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj,

14. Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja,

15. Općina Lopar, Lopar 289A, 51281 Lopar,

16. Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=51280&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr