SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

58.

Na temelju članka 15., 16. i 17. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 30. sjednici održanoj dana 17. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, postupak dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja, te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

(1) Javna priznanja Grada Novog Vinodolskog jesu:

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog

2. Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo

3. Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog

4. Zahvalnica Grada Novog Vinodolskog

Članak 3.

(1) Javna priznanja iz članka 2. dodjeljuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Novi Vinodolski.

(2) Javna priznanja iz članka 2., stavak 1., točke 1.,2. i 3. se dodjeljuju radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta i drugih javnih djelatnosti.

Članak 4.

(1) U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

(2) Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

(3) Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo

(4) Godišnje se mogu dodijeliti u pravilu najviše dvije Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog, i to po jedna fizičkoj osobi, ili grupi fizičkih osoba i jedna pravnoj osobi.

(5) Iznimno od prethodnog stavka, Gradsko vijeće može odobriti veći broj godišnjih nagrada, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog

Članak 5.

(1) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog može počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog imenovati fizičku osoba koja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, a istakla se naročitim zaslugama za razvoj i promicanje Grada Novog Vinodolskog, sukladno članku 3., stavku 2. ove Odluke.

(2) Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Grada Novog Vinodolskog.

(3) Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava, te se može opozvati ukoliko se imenovana osoba pokaže nedostojnom te časti.

(4) Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 10. ove Odluke.

2. Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo

Članak 6.

(1) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog iz sljedećih područja:

- kulture,

- gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.),

- znanosti,

- odgoja i obrazovanja,

- zdravstva i socijalne skrbi,

- tehničke kulture,

- sporta,

- zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,

- i drugih javnih djelatnosti.

(2) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do tada nije bila dodijeljena.

(3) Dobitnik Nagrade Grada Novog Vinodolskog za životno djelo ima pravo na novčanu naknadu čiju visinu određuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

(4) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

3. Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog

Članak 7.

(1) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Novog Vinodolskog, kao i za ostala iznimno vrijedna društvena dostignuća iz područja utvrđenih člankom 6. stavkom 1. ove Odluke ostvarena tijekom godine koja prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

(2) Dobitnici Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog imaju pravo na novčanu naknadu čiju visinu određuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

4. Zahvalnica Grada Novog Vinodolskog

Članak 8.

(1) Zahvalnica Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Grada Novog Vinodolskog, uspješnu suradnju, date donacije te ostale aktivnosti koje doprinose razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog.

(2) Odluku o dodjeli zahvalnice donose Gradsko vijeće ili gradonačelnik, i to prema prigodi tijekom cijele godine.

(3) Zahvalnica se u pravilu uručuje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Novog Vinodolskog ili u drugim svečanim prigodama.

III. POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA

Članak 9.

(1) Gradsko vijeće imenuje Komisiju za dodjelu javnih priznanja koju čini 7 članova priznatih stručnjaka iz podru

čja navedenih u članku 6., stavku 1. ove Odluke, na mandatno razdoblje gradskih vijećnika.

(2) Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. gradonačelnik objavljuje javni poziv u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

(3) Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja koji ne može biti kraći od 15 dana.

Članak 10.

(1) Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. mogu dati:

- najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,

- radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Komisija),

- gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog

- ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,

- najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

(2) Prijedlog se podnosi Komisiji u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti s naznakom »Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, ne otvarati«.

(3) Komisija razmatra podnesene prijedloge te donosi konačan prijedlog s obrazloženjem koji dostavlja gradonačelniku na davanje suglasnosti, a zatim se takav prijedlog prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje.

(4) Komisija je dužna pismeno se očitovati na svaki zaprimljeni prijedlog.

Članak 11.

(1) Prijedlog iz članka 10. ove Odluke sadrži:

- podatke o podnositelju prijedloga,

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, s priloženim odgovarajućim dokaznicama,

- životopis kandidata za fizičku osobu,

- vrstu javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi.

(2) Ako je za proglašenje Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog predložen strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljene tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

(3) Na zahtjev Komisije podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

(4) Komisija može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže, te gradonačelniku dati prijedlog za dodjelu Zahvalnice Grada Novog Vinodolskog.

(5) Komisija može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

IV. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA

Članak 12.

(1) Povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD NOVI VINODOLSKI, s grbom Grada Novog Vinodolskog. Na sredini plakete je natpis: POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA NOVOG VINODOLSKOG, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku nadnevka donošenja odluke i potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika.

(2) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD NOVI VINODOLSKI, s grbom Grada Novog Vinodolskog. Na sredini plakete je natpis: NAGRADA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA ŽIVOTNO DJELO, oznaka područja za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku nadnevka donošenja odluke i potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika.

(3) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD NOVI VINODOLSKI, s grbom Grada Novog Vinodolskog. Na sredini plakete je natpis: GODIŠNJA NAGRADA GRADA NOVOG VINODOLSKOG, oznaka područja za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku nadnevka donošenja odluke i potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika.

(4) Zahvalnica Grada Novog Vinodolskog sastoji se od odgovarajuće diplome tiskane na tvrdom papiru na kojoj je ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uručenja, potpis predsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja vodi nadležni upravni odjel.

Članak 14.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno laureatu za života, uručit će se posthumno, članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priznanjima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/98)

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 061-06/19-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 17. listopada 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr