SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD KRK

36.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/19), u članku 2. točka (podstavak) 5. briše se.

Članak 2.

Naslov - poglavlje »VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM« briše se i brojevi sljedećih poglavlja umanjuju se za jedan.

Podnaslov »1. Gospodarenje komunalnim otpadom« pod dosadašnjim poglavljem VI. briše se.

Dosadašnji članci 91. i 92. brišu se.

Dosadašnji članci od 93. do 94. postaju novi članci od 91. do 92.

Članak 3.

Dosadašnji članak 94., koji je postao novi članak 92., mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava kao i ostalog kućnog otpada (glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, zeleni otpad iz vrtova...) u tipske košarice za otpatke postavljene na ulicama namijenjene za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih, kao i na površinama javne namjene.«

Članak 4.

Dosadašnji članak 95. briše se.

Dosadašnji članci od 96. do 97. postaju novi članci od 93. do 94.

Članak 5.

U dosadašnjem članku 96., koji je postao novi članak 93., stavci od 1. do 4. brišu se.

Dosadašnji stavci od 5. do 8. postaju stavci od 1. do 4.

U dosadašnjem stavku 6., koji je postao novi stavak 2., iza riječi »od vrata do vrata« dodaju se riječi », što se posebice odnosi na područje stare jezgre grada Krka za koje su određene lokacije Portapižana, Veli park, Trg krčih glagoljaša i druge lokacije određene posebnom odlukom«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad postavljenih na površinama javne namjene.«

Članak 6.

U dosadašnjem članku 97., koji je postao novi članak 94., stavak 2. briše se.

Članak 7.

Dosadašnji članci od 98. do 101. brišu se.

Dosadašnji članci od 102. do 122. postaju novi članci od 95. do 115.

Članak 8.

Dosadašnji članak 102., koji je postao novi članak 95. mijenja se i glasi:

»Nije dozvoljeno parkiranje vozila na površinama javne namjene na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada s površina javne namjene ili da se na drugi način onemogući odvoz otpada s površina javne namjene.«

Članak 9.

U dosadašnjem naslovu - poglavlju »VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM« brišu se podnaslovi »2. Održavanje čistoće obalnog pojasa« i »3. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala«.

Članak 10.

Dosadašnji članak 116. koji je postao članak 109. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,

21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 101. i 102. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 11.

Dosadašnji članak 117. koji je postao članak 110. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 101. i 102. ove Odluke.«

Članak 12.

Dosadašnji članak 118. koji je postao članak 111. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 95., 96., 97., 98., 100., 101. i 102. ove Odluke.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/19-01/09

Ur. broj: 2142/01-01-19-8

Krk, 25. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr