SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD KRK

35.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/18), članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1.iz komunalnog doprinosa 7.500.000,00 kn

2.iz naknade za koncesiju200.000,00 kn

3.iz proračuna jedinice lokalne samouprave

- kredit4.875.000,00 kn

- opći prihodi57.600,00 kn

4.iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom

-od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada200.000,00 kn

-od pomoći100.000,00 kn

-od prodaje imovine2.062.000,00 kn

5.iz donacija100.000,00 kn

Ukupno prihodi: 15.094.600,00 kn

Financijska sredstva za realizaciju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i utvrđena su u ukupnom iznosu od 15.094.600,00 kn.

Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu donosi se istodobno s donošenjem I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Krka za 2019. godinu te je usklađena s istim.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu se također određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (u tablici označeno slovom N) za koje se planira utrošiti 2.780.706,25 kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (u tablici označeno slovom U) za koje se planira utrošiti 3.264.999,75 kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (u tablici označeno slovom I) za koje se planira utrošiti 161.187,50 kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (u tablicu uneseno opisno) za koje se planira utrošiti 7.037.281,50 kn.

5. druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima (u tablicu uneseno opisno) za koje se planira utrošiti 1.850.425,00 kn.

U opisanim projektima i aktivnostima iz tablice koji se odvijaju u dva različita područja (U,N ili I), procijenjen je postotak vrijednosti koja se odnosi na svako pojedino područje.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ustupanje radova po ovoj Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu temelji se na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira njezino građenje u Proračunu Grada Krka.

Ako se pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, o njihovoj realizaciji će potrebnu odluku donosit Gradonačelnik Grada Krka, o čemu će posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Krka.«

Članak 4.

Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/18-01/18

Ur. broj: 2142/01-01-19-12

Krk, 25. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51500&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr