SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD KRK

32.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 2/19), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 2/19, članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18 ), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se Kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu u iznosu od 2.812.046,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019., utvrđen je pripadajući iznos sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.530.841,00 kn kao i za materijalne rashode u iznosu od 281.205,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2019. godinu, Grad Krk će izvršiti potrebne izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu.

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.530.841,00 kn i to za:

- plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.050.000,00 kn,

- doprinos na plaće u iznosu od 480.841,00 kn,

2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 281.205,00 kn, i to:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 68.000,00 kn,

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 85.000,00 kn,

- rashodi za usluge u iznosu od 116.205,00 kn,

- premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ovih Kriterija je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 31. prosinca 2018. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada Krka, koji u 2019. godini iznosi 23.

Članak 4.

Na temelju kriterija iz članka 3. ovih Kriterija, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi na plaće.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi na temelju obračuna ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja i to za:

- naknade troškova zaposlenima,

- rashode za materijal i energiju,

- rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),

- ostali nespomenuti rashodi - premije osiguranja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-05/19-01/42

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 25. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51500&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr