SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

45.

Na temelju članka 35. i 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/ 13, 05/18 i 25/18) i članka 2. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama (Službene novine Primorsko - goranske županije br. 38/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Cres, oznake:

- č.zem. 7867/8 (katastarske oznake k.č. 3811/6 k.o. Cres - grad) u 91/436 dijela, površine 91 m2, č.zem. 4218/13 (katastarske oznake k.č. 3822/3 k.o. Cres - grad) u cjelini, površine 88 m2 i č.zem. 4218/14 (katastarske oznake k.č. 3821/3 k.o. Cres - grad) u 27/70 dijela, površine 27 m2, što čini ukupnu površinu od 206 m2;

- č. zem. 7867/8 u 48/436 dijela, površine 48 m2, č.zem. 4218/14 u 31/70 dijela, površine 31 m2 i č.zem. 4230/12 (katastarske oznake k.č. 3819/6 k.o. Cres - grad) u 10/110 dijela, površine 10 m2, što čini ukupnu površinu od 89 m2;

- č.zem. 7867/8 u 6/436 dijela, površine 6 m2 i č.zem. 4230/12 u 4/110 dijela, površine 4 m2, što čini ukupnu površinu od 10 m2,

u naravi neizgrađenog zemljišta u Cresu, predjel Brajdi, koje se nalazi između stambene zgrade na adresi Skalnica 2 i prometnice, a koje se koristi kao parkiralište.

II.

Predmet prodaje označen je na Kopijama katastarskog plana izrađenim od Geo-VV d.o.o. iz Rijeke, Jurja Dobrile 2, od 19. veljače 2019. godine i 26. lipnja 2019. godine, koje su sastavni dio ove Odluke.

III.

Početna kupoprodajna cijena za nekretnine iz točke I. utvrđuje se u iznosu od 668,00 kuna po m2.

IV.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/17-1/25

Ur. broj: 2213/02-01-19-13

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr