SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

42.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18 i 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra dijela nekretnine
pod oznakom č.zem. 7868/1, k.o. Cres

I.

Ukida se status javnog dobra nekretnine pod oznakom č.zem. 7868/1 k.o. Cres u 113/13434 dijela i predlaže se da se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci,

Stalne službe u Malom Lošinju izvrši uknjižba prava vlasništva iste u korist i na ime GRAD CRES, Cres, Creskog statuta 15, OIB: 88617357699, uz istodobno brisanje upisa Bene pubblico, tj. Javno dobro.

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-02/19-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-19-5

Cres, 24. siječnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr