SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

41.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18 i 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
nekretnina zemljišnoknjižnih oznaka č. zem.
7933/2, 7933/3 i 7933/8, k.o. Cres

I.

Ukida se status javnog dobra nekretnina zemljišnoknjižnih oznaka č. zem. 7933/2, 7933/3 i 7933/8, k.o. Cres, i predlaže se Općinskom sudu u Rijeci, Stalnoj službi u Malom Lošinju, Zemljišnoknjižnom odjelu da se u zemljišnim knjigama izvrši uknjižba prava vlasništva navedenih nekretnina u korist i na ime GRADA CRESA, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15, uz istodobno brisanje upisa javo dobro u općoj uporabi.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-02/09-1/35

Ur. broj: 2213/02-01-19-261

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr