SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

38.

Na temelju članka 48. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine« RH br. 17/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske« br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 23. rujna 2019. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta javne ustanove
»Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«

I.

Gradsko vijeće Grada Cresa daje prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«.

Izmjene i dopune Statuta javne ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića» sastavni su dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:612-01/19-01/2

Urbroj:2213/02-01-19-2

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 

 

 

 

TEKST IZMJENA I DOPUNA STATUTA:

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 48. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 17/19), i na temelju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Cresa od ___________________ 2019. godine; klasa:____________________; ur.broj: _________________, Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrić, dana _________ 2019. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
JAVNE USTANOVE »GRADSKA KNJIŽNICA
I ČITAONICA FRANE PETRIĆA«

Članak 1.

U članku 1. Statuta javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« od 1. ožujka 2017. godine(u daljnjem tekstu: Statut), dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.«

Članak 2.

U članku 9. Statuta briše se stavak 2. i dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Knjižnica upotrebljava i štambilje. Štambilji Knjižnice se upotrebljavaju za odgovarajuće administrativno - financijsko poslovanje Knjižnice.

Broj štambilja, njihov izgled i sadržaj, način njihove uporabe te osobe koje su odgovorne za čuvanje pečata i štambilja određuje ravnatelj.«

Članak 3.

Članak 16. Statuta mijenja se i glasi:

»Ravnateljem Knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Osim navedenoga u stavku 1. ovog članka osoba mora priložiti i uvjerenje kojim se dokazuje da se ne vodi kazneni postupak.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj za ravnatelja ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 3. ovog članka ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice može se, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti koje se odnose na vršitelje dužnosti ravnatelja javne knjižnice. Na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik Knjižnice, a najdulje do godinu dana.

Vršitelja dužnosti imenovati će se i u slučaju razrješenja ravnatelja iz članka 17. ovog Statuta.«

Članak 4.

Članak 22. Statuta mijenja se i glasi:

»Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Knjižnica je proračunski korisnik i primjenjuje sustav proračunskog računovodstva.

Knjižnica posluje preko jedinstvenog računa Riznice Grada Cresa.

Vođenje poslovnih knjiga Knjižnice može ugovorno povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima.«

Članak 5.

U članku 25. Statuta, riječi »godišnji obračun« zamjenjuju se riječima »godišnji izvještaj o poslovanju«.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Ravnatelj

Stefano Negovetić, mag. bibl.

Utvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Statuta javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« objavljene na oglasnoj ploči Knjižnice dana ___________, te su stupile na snagu __________________. godine.

Ravnatelj

Stefano Negovetić, mag. bibl.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr