SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

37.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13,65/17, 114/18 i 39/ 19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 14/13 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 23. rujna 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana
uređenja naselja Orlec NA9

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) mijenja se i dopunjuje Urbanistički plan uređenja naselja Orlec (NA 9) (SN PGŽ br. 10/13).

Članak 2.

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) se sastoji od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA PLANA koji sadrži:

I. TEMELJNE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

B. GRAFIČKOG DIJELA PLANA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2000

2.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA 1:2000

2.2. VODOOPSKRBA I ODVODNJA 1:2000

2.3. ELEKTROOPSKRBA 1:2000

2.4. TELEKOMUNIKACIJE 1:2000

3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:2000

3.2. POSEBNE MJERE ZAŠTITE 1:2000

4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE - OBLICI KORIŠTENJA 1:2000

4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2000

C. PRILOGA PLANA koji nisu predmet objave i sadrže sljedeće:

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

4. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA IZ ČLANKA 90. ZAKONA

5. SAŽETAK ZA JAVNOST

6. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 03/19 temeljem ugovora sklopljenog s Gradom Cresom, Cres, Creskog statuta 15 i Poljoprivrednom zadrugom Cres, Cres, Šetalište 20. travnja 62 od 19.02.2019. i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 4., iza prvog stavka dodaje se novi drugi stavak koji glasi:

Zbog neusklađenosti katastarske i topografske podloge i nemogućnosti da se utvrdi točno stanje na terenu, u provedbi plana je moguće čestice koje se zbog vlasničkih ili drugih razloga ne uključe u površinu planirane namjene, priključiti građevnim česticama u površini kontaktne zone..

Članak 5.

U članku 5., u trećem stavku se iza riječi pješačke površine dodaje zarezi i riječi: parkirališne površine.

Članak 6.

U članku 6:, stavak 7. mijenja se i glasi:

Površina mješovite, stambeno poslovne namjene (M3) gdje je izgrađena građevina ex. društvenog doma namjenjuje se za poslovne i društvene namjene centralnih sadržaja naselja, od kojih su obvezujuće: djelatnost trgovine prehrambenih proizvoda na malo i ugostiteljsko uslužna djelatnost, a moguće uključuju ugostiteljske djelatnosti sa smještajnim kapacitetima, trgovačko uslužne poslovne djelatnosti, javne i društvene sadržaje: udruge, kulturno-sportska društva i mjesni odbor te stanovanje.

Članak 7.

U članku 8., u trećem stavku se iza riječi: infrastruktura dodaje zarez i riječi: parkirališne površine.

Članak 8.

U članku 29., u prvom stavku se iza riječi: prema dodaje riječ: sljedećim, a briše se tekst: propisanim člankom 20. ovih Odredbi

Dodaje se drugi stavak koji glasi:

1. oblik i veličina građevne čestice:

- najveća površina građevne čestice može biti istovjetna ukupnoj površini zone M3 koja je određena u grafičkom dijelu plana.

- najmanja površina građevne čestice je 1800 m2,

- formira se spajanjem ili cijepanjem katastarskih čestica, na način da se postojeće ogradne suhozidne strukture u najvećoj mjeri sačuvaju,

2. namjena građevina:

- poslovne i društvene namjene centralnih sadržaja naselja, od kojih su obvezujuće: djelatnost trgovine prehrambenih proizvoda na malo i ugostiteljsko uslužna djelatnost, a moguće uključuju ugostiteljske djelatnosti sa smještajnim kapacitetima, trgovačko uslužne poslovne djelatnosti, javne i društvene sadržaje: udruge, kulturno-sportska društva i mjesni odbor te stanovanje.

3. veličina i smještaj građevina na građevnoj čestici:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,35, a najveća površina pod građevinom ne može biti veća od 700 m2,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) je 0,75,

- za južno krilo (veće visine i broja etaža) najveća dopuštena visina građevine i najveći dopušteni broj etaža su postojeći, a za niže, sjeverno krilo dozvoljava se nadogradnja jedne etaže potkrovlja, uz uvjet osiguranja visinske razlike od najmanje 1,50 metara u odnosu na južno krilo,

- najmanja dozvoljena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m, ne manje od h/2, a ukoliko je postojeća udaljenost od regulacijskog pravca manja od h/2 i manja od 5,0 m rekonstrukcijom se ne smije smanjivati,

- udaljenost od ostalih granica građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m, ne manje od h/2, a ukoliko je postojeća udaljenost manja, rekonstrukcijom se ne smije smanjivati,

- dozvoljena je rekonstrukcija postojeće građevine koja ujedno može biti jedina osnovna građevina na građevnoj čestici,

- unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljeno je graditi prateće i pomoćne građevine koje mogu biti prizemne ili suterenske,

- izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi ogradni i potporni zidovi, prometne kolne i pješačke površine, prostori za manipulaciju, parkirališta, infrastruktura i sl.

4.oblikovanje građevina:

- pri rekonstrukciji je potrebno slijediti načela oblikovanja postojeće građevine, novi djelovi građevine mogu biti suvremeno oblikovani uz obvezu usklađenja s postojećim dijelom građevine (uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela),

- pročelja građevina trebaju u pravilu biti jednostavna, čista, simetrične kompozicije, s pravokutnim otvorima vrata i prozora, pri čemu otvori moraju imati visinu veću od širine, dozvoljene su veće ostakljene stijene,

- pročelja se završno žbukaju zaglađenom (zaribanom) žbukom u pastelnoj boji,

- krovište građevine treba biti koso, nagiba približno 17 - 23Ê, dvostrešno ili složeno, propisuje se obavezno korištenje kupe kanalice kao krovnog pokrova, dozvoljene su krovne kućice i ostakljene površine, na krovište je moguće ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje,

- osnovni elementi, materijali i tehnike koji se koriste pri građenju i uređenju na tradicijski način trebaju biti određeni na osnovu autohtonih, upućuje se na korištenje;

- rustično oblikovane ili grubo štokane kamene erte ili žbukane erte oko otvora,

- zaštita od sunca punim škurama ili griljama,

- oluci kameni ili metalni,

- pergola s lozom ili drugom autohtonom penjačicom,

- kape dimnjaka oblikovane prema tradicijskim uzorima

5. način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu:

- zadržava se postojeći priključak na komunalnu infrastrukturu i/ili se rekonstruira sukladno uvjetima javnopravnih tijela.

6. uređenje građevne čestice:

- mogu se zadržati zatečene vrijednosti parametara uređenja građevne čestice,

- ogradni i potporni zidovi se izvode kao suhozidi, na tradicionalan način, zadržavajući postojeće i sanirajući one koji su slabije očuvani,

- dio građevne čestice između osnovne građevine i GMU1 treba urediti i koristiti kao javnu površinu bez ograđivanja, postojeće visoko zelenilo treba u cijelosti sačuvati, a preostalu površinu urediti kao pješačku i rekreacijsku te prema potrebi osigurati parkirališna mjesta u pojasu neposredno uz prometne površine,

- građevna čestica se duž regulacijskog pravca, prema javnim površinama ne ograđuje,

- građevna čestica se uređuju maksimalnim prilagođavanjem postojećem terenu u jednoj ili više razina, ovisno o konfiguraciji terena na lokaciji,

- vanjski bazen organskog oblika (ovalnog ili kružnog) smjestiti u dijelu čestice koji je udaljen od javne površine i ograđen suhozidom ili živicom te ga izvesti ukopanog u tlo i oblikovati ga u svijetloj boji kamena ili sličnoj u skladu s okolinom (ne plava, tirkizna i sl.),

- postojeće kvalitetno visoko zelenilo u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina na građenoj čestici,

- građevna čestica može biti ograđena živicom od pogodnih autohtonih vrsta (npr.: bijeli grab - Carpinus orinetalis, kupina - Rubus fruticosus agg., ogrozd - Ribes grosularia, mirta - Myrtus communis i dr.) ili suhozidom visine najviše 120 cm,

- najmanje 25% površine građevine čestice trebaju biti zelene površine s autohtonim biljnim vrstama, uključujući: črniku (Quercus ilex), bijeli grab (Carpinus orinetalis), klen (Acer campestre), primorski hrast (Quercus pubescens), cer (Quercus cervis), jasen (Fraxinus ornus), čempres (Cupressus pyramidalis i horizontalis i druge) te voćke i druge kulture iz ovog kraja.

7. mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš:

- tijekom rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 9.

U članku 32., kratica KPP8 zamjenjuje se kraticom KPP9.

Članak 10.

U članku 37., iza riječi: smještaja vozila briše se tekst: osiguravaju javna parkirališta P1 i, a dodaje se tekst: osigurava javno parkiralište.

Članak 11.

U članku 38., iza prvog stavka dodaje se novi drugi stavak koji glasi:

KPP9 je planirana na površini postojećeg puta i trga ispred građevine ex. društvenog doma. Planira se kao višenamjenska površina koja se uređuje kao kolno-pješačka površina kojom je moguć kolni promet u posebnom režimu, minimalne širine kolnika 3,0 m te parkirališna mjesta u pravilu uz kolne prometnice.

Članak 12.

U članku 41., iza prvog stavka dodaje se novi drugi stavak koji glasi:

Površina građevne čestice pristupnih puteva izvan propisane minimalne širine uređuju se s površinom propusnom za oborinsku vodu (makadamska površina, travne ploče i sl.).

Članak 13.

Članak 43. mijenja se i glasi:

Za parkiranje vozila, ovisno o namjeni građevine, na građevinskoj čestici građevine potrebno je osigurati minimalan broj parkirališno-garažnih mjesta:

a) obzirom na površinu stana:

- jedno parkirališno/garažno mjesto /stan površine do 60 m2

- dva parkirališna/garažna mjesta / stan površine od 60 do 100 m2

- tri parkirališna/garažna mjesta / stan površine veće od 100 m2

b) obzirom na vrstu djelatnosti:

- za restorane i kavane potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 25 m2 ukupne neto razvijene površine prostora za pružanje ugostiteljskih usluga,

- za caffe bar i slastičarnice potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na

10 m2 ukupne neto razvijene površine prostora za pružanje ugostiteljskih usluga,

- za smještajne objekte iz skupine hoteli potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto po smještajnoj jedinici i jedno PM na 1-5 zaposlenih,

- za trgovačku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 35m2 građevinske (bruto) površine građevine i jedno PM na 1-5 zaposlenih,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 35 m2 građevinske (bruto) površine građevine,

- za komunalno-servisnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 40 m2 građevinske (bruto) površine građevine,

- ostali poslovni sadržaji potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 50 m2 građevinske (bruto) površine građevine, odnosno jedno parkirališno/ garažno mjesto na tri zaposlena u smjeni

- za proizvodnu namjenu, poslovnu namjena - servisni i skladišni sadržaji potrebno je osigurati jedno parkirališno/ garažno mjesto na 100 m2 građevinske (bruto) površine građevine i jedno PM na 1-5 zaposlenih

- za uredsku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 40 m2 građevinske (bruto) površine građevine,

- za zdravstvenu i socijalnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 20 m2 građevinske (bruto) površine,

- za vjersku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na na 50 m2 građevinske (bruto) površine,

- za predškolsku djelatnost potrebno je osigurati dva parkirališna/garažna mjesta na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi

- za školsku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na jednu učionicu i jedno parkirališno mjesto za školski autobus.

- za kulturnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 50 m2 građevinske (bruto) površine

- za sportska igrališta s gledalištima potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 20 sjedala i parkirališno mjesto za 1 autobus na 500 mjesta;

- za rekreacijsku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na svakih 500 m2 bruto razvijene uređene površine za rekreaciju.

Iznimno od prvog stavka ovoga članka, ako investitor nije u mogućnosti osigurati parkiranje vozila na vlastitoj građevnoj čestici, parkirališta i garaže mogu se uređivati i graditi i na drugoj građevnoj čestici u radijusu 200 m, isključivo istovremeno s gradnjom građevina kojima služe.

Članak 14.

U članku 44., stavak 1. i stavak 3. se brišu te stavak 2. postaje jedini stavak tog članka.

Članak 15.

U članku 60., riječ Parcela zamjenjuje se riječju Građevina.

Članak 16.

U članku 100., iza trećeg stavka dodaje se novi četvrti stavak koji glasi:

Građevinske i druge zahvate na području obuhvata potrebno je izvoditi na način da se uključuje antierozijska zaštita i to kroz ozelenjavanje javnih i zelenih površina, ograničavanje sječe stabala, gradnju podzida i sl..

Članak 17.

U članku 102. u drugom stavku, na kraju stavka dodaje se nova rečenica koja glasi:

Dio područja obuhvata plana pripada slivu neimenovane bujice koja utječe u more u uvali Kraj (uvala Slivna).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Elaborat Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) izrađen je u 6 (šest) izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Cresa i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-01/2

Ur. broj: 2213/02-03- 19-42

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr