SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA MATULJI

54.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 ) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/99 i 53/09) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu

plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11),

- Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17 - pročišćeni tekst, 31/17 i 03/19).

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Plana donose se radi usklađenja Plana s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-gorasnke županije« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) koji je odredio da je Detaljni plan uređenja radne zone R-2 u Matuljima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 15/99 i 53/09) (poslovna zona - K2) potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira spojna cesta od planiranog čvora Trinajstići do županijske ceste Ž3 i državne ceste D8.

Nadalje obuhvat Plana potrebno je uskladiti s obuhvatom nakon donošenja Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) (»Službene novine Primorsko-gorasnke županije« broj 16/ 19), te radi promjena nastalih na području obuhvata Plana koje imaju utjecaj na provedbu odredbi utvrđenih Planom a koji iziskuju potrebu:

- usklađenja prometne infrastrukture s prometnim rješenjem čvora Trinajstići sukladno Prostornom planu uređenja Općine Matulji, kao i projektiranim i izgrađenim prometnicama u zoni

- planiranja manjih ugostiteljskih sadržaja u sklopu poslovnih sadržaja namjene KI 1

- usklađivanja planskih rješenja s programima izgradnje poslovnih sadržaja u obuhvatu plana,

- usklađenja poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta s izmjenama prostornih rješenja, ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za izmjenom i drugih dijelova Plana zbog uvjeta nadležnih tijela utvrđenih tijekom prikupljanja mišljenja, takve izmjene provesti će se bez izmjena i dopuna ove Odluke.

OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana. Plan će se izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 dijelom je izgrađeno građevinsko područje definirano Prostornim planom uređenja Općine Matulji. Temeljem važećeg Plana na ovom je području izgrađen objekt Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji, te nekoliko poslovnih građevina uglavnom u južnom dijelu obuhvata Plana. Zatečene postojeće građevine poslovne namjene dijelom su rekonstruirane.

Za potrebe navedenih građevina uređena je prometna mreža izgradnjom deniveliraog raskrižja i priključka na državnu cestu D8, te izgradnjom dijela prometnica s infrastrukturnim vodovima i uređajima. Izgradnjom navedenih prometnica stvoreni su preduvjeti za izgradnju poslovnih sadržaja predviđenih Planom.

Planiranjem čvora Trinajstići kroz odredbe Prostornog plana uređenja Općine Matulji u Planu je potrebno planirati spojnu cestu od planiranog čvora Trinajstići do županijske ceste Ž3 (državna cesta D8) prema izmijenjenom i dopunjenom prometnom rješenju.

Donošenjem Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) smanjen je obuhvat Plana za površinu od 2,04 ha koju čine katastarske čestice u k.o. Matulji: k.č. 118 dio, 119, 120, 121 dio, 122/1 dio, 122/2, 123/2, 123/1, 124 dio, 125 dio, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134 dio, 135/1 dio, 205, 206, 207 dio 208 dio, 930/1 dio, (stara izmjera 1286 dio, 1287 dio, 1291 dio, 1292/2 dio 1297, 1298 dio, 1299, 1300 dio, 1301 dio, 1302/1 dio, 1302/3 dio, 1302/2, 1303/2, 1303/ 1, 1305, 1306/1,1306/2, 1307/1, 1308/1,1308/4, 1309/1 dio, 1320/14 odnosno građevinske čestice utvrđene Planom slijedećih oznaka: 9., 39., B (B), c (C.) I d (D.), te dio površina zaštitnog zelenila.

Tijekom provedbe plana a temeljem iskazanog interesa pojavila se potreba za planitranjem manjih ugostiteljkih sadržaja i na ostalim građevinskim česticama u sklopu poslovno-trgovačke namjene KI 1.

Izgradnjom prometnica s pratećom infrastrukturom došlo je do određenih manjih korekcija u trasama vodova, te potrebe za drugačijim formiranjem priključaka građevinskih parcela na prometnice.

Planiranjem i izgradnjom prometne infrastrukture i vodova predviđenih planovima višeg reda ukazala se potreba za usklađivanjem Plana sa planovima šireg područja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade Izmjene i dopune Plana su:

- usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

- usklađenje s izmjenama obuhvata Plana nastalih donošenjem Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog urbanističkog plana R-2 (DPU 3),

- stvaranje planskih pretpostavki za izgradnju poslovnih sadržaja te pratećih manjih ugostiteljkih djelatnosti

- rješenje prometne infrastrukture i prateće komunalne infrastrukture usklađivanjem s prometnim rješenjem čvora Trinajstići, te izgrađenim prometnicama u obuhvatu zone.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

U izradi Izmjena i dopuna Plana korititi će se katastraske i topografske podloge, te sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te postojeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Detaljni plan uređenja radne zone R-2.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

Stručna rješenja Izmjena i dopuna Plana izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

3. Ministartsvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,HEP - distribucija d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

4. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Širolina 4, 10000 Zagreb,

6. Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

7. Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

8. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

9. Komunalac d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

10. Liburnijske vode d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

11. Energo d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

12. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka.

Članak 12.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA , ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 13.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 9. i 10. ove Odluke,

- za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana,

- priprema izvješća o javnoj raspravi - rok od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana: u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Izrada Plana financira se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije».

Klasa: 011-01/19-01/0024

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-19-0004

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr