SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA MATULJI

53.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 ) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1), (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/12, u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11),

- Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17 - pročišćeni tekst, 31/17 i 03/19).

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana su:

- potreba za usklađenjem s Prostornim planom uređenja Općine Matulji sukladno utvrđenom koridoru za rekonstrukciju i dogradnju pruge za međunarodni promet oznake M 203 u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana,

- potreba za redefiniranjem sadržaja, površina i uvjeta gradnje na prostoru društvene namjene oznake D1 i D2.

- potreba za preispitivanjem i noveliranjem planiranih prometnica i prateće infrastrukture

- usklađenje s projektima infrastrukture na području obuhvata Plana

- planiranje uvjeta za unaprjeđenje stanja u prostoru, stanovanja i gospodarskih aktivnosti na području obuhvata Plana prema prijedlozima sudionika u tijeku izrade Izmjena i dopuna Plana.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za izmjenom i drugih dijelova Plana zbog uvjeta nadležnih tijela utvrđenih tijekom prikupljanja mišljenja, takve izmjene provesti će se bez izmjena i dopuna ove Odluke.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana koji je utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17 - pročišćeni tekst, 31/17 i 03/19).

Plan će se izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za građevinsko područje naselja Rukavac Urbanistički plan uređenja donijet je 2012. godine. Područje obuhvata Plana dijelom je izgrađeno građevinsko područje kroz koje prolaze koridori županijskih prometnica i nerazvrstanih cesta, te koridor pruge za međunarodni promet M203.

Nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja, izvršene su II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/16) kojima je grafičkom i tekstualnom dijelu Prostornog plana definiran koridor za rekonstrukciju i dogradnju pruge za međunarodni promet oznake M 203 podionica Rijeka - Šapjane - državna granica (Ilirska Bistrica), dio poddionice III: Rijeka-Jurdani i poddionica IV: Jurdani-Šapjane.

Općina Matulji je izradila projektnu dokumentaciju izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića s dječjim igralištem, kao i energetske obnove i uređenja zgrade Osnovne škole u sklopu koje djeluje i područni dječji vrtić Rukavac.

U sklopu Društvenog doma u Rukavcu planirana je organizacija društvenih sadržaja i odvijanje aktivnosti vezanih uz ove sadržaje.

Tijekom provedbe Plana utvrđena je nemogućnost provedbe određenih zahvata rekonstrukcije postojećih građevina u sklopu namjene M1, M2 i S zbog koridora novoplaniranih prometnica i odredbi za provođenje Plana.

Na području obuhvata izgrađena je kanalizacijska mreža i planirano proširenje vodovodne mreže.

Definiranje broja stanova odnosno broja stambenih i poslovnih jedinica u u stambenim građevinama na najviše dvije stambene jedinice odnosno jednu stambenu i jedan poslovni prostor pokazalo se restriktivno u odnosu na ostalo područje Općine Matulji.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

U izradi Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi:

- Izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji, vezano uz koridor za rekonstrukciju i dogradnju pruge za međunarodni promet oznake M 203 podionica Rijeka - Šapjane - državna granica (Ilirska Bistrica), dio poddionice III: Rijeka-Jurdani i poddionica IV: Jurdani-Šapjane.

- Redefinirati sadržaje, površine i uvjete gradnje na prostoru društvene namjene oznake D1 i D2, sukladno izrađenim projektima za objekte dječjeg vrtića, škole, te organizaciji prostora i aktivnosti u Društvenom domu Rukavac,

- Izmijeniti i dopuniti pojedina prometna rješenja određena Planom,

- Izmijeniti i dopuniti infrastrukturne sadržaje

- Omogućiti rekonstrukciju postojećih objekata,

- Izmijeniti odredbe za provođenje u dijelu koji se odnosi na broj stambenih jedinica u građevinama stambene namjene

- Planirati uvjete za unaprjeđenje stanja u prostoru, kontinuirani razvoj prostora u cjelini te s tim povezano povećanje standarda života i rada, te razvoj infrastrukturnih sadržaja prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku javne rasprave.

Članak 9.

Izmjene i dopune Plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

POPIS STRUČNIH PODLOGA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

U izradi Izmjena i dopuna Plana koristit će se katastarske i topografske podloge, te sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te postjeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Urbanistički plan uređenja 5 Rukanac (NA 15-1).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručna rješenja Izmjena i dopuna Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

1. Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2. Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

6. Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. Komunalac d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

9. Ministartsvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

10. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

11. HŽ infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

12. Energo, d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

13. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka.

Članak 13.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 14.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

- izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana - rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 8. i 10. ove Odluke,

- za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana,

- priprema izvješća o javnoj raspravi - rok od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana: u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

ZABRANE I OGRANIČENJA ZAHVATA U PROSOTRU

Članak 15.

U koridoru postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M203 Rijeka - Šapjane - državna granica (Ilirska Bistrica), dio poddionice III: Rijeka-Jurdani i poddionica IV: Jurdani-Šapjane, koji prolazi obuhvatom Plana do ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka te ostalih građevina, ne mogu se utvrđivati uvjeti za druge zahvate, izuzev prometnih građevina i zahvata za koje je HŽ Infrastruktura dala suglasnost.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 15.

Izvori financiranja za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0025

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-19-0004

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51211&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr